sk / sk

Podmienky používania

Podmienky používania

Vitajte na webovej lokalite www.bahco.com (ďalej ako „webová lokalita“), ktorá vás uvedie do sveta Bahco® a zoznámi vás s výrobkami, službami, aktivitami, novinkami a udalosťami v rámci značky Bahco®. Používaním webovej lokality potvrdzujete, že ste si prečítali tieto podmienky používania (ďalej ako „podmienky používania“), porozumeli ste im a súhlasíte s nimi bez výhrad. Ak s týmito podmienkami používania nesúhlasíte, prestaňte webovú lokalitu používať. Na účely tohto dokumentu výraz „SNA EUROPE“ znamená subjekt, ktorý zverejnil túto webovú lokalitu, ako je uvedený v našom právnom oznámení, ktoré je dostupné tu.

 1. Používanie webovej lokality

  Prístup na webovú lokalitu a jej prehľadávanie sú možné výlučne v súlade s týmito podmienkami používania a príslušnými právnymi predpismi. Konkrétne nie je dovolené:

  • reprodukovať alebo akýmkoľvek spôsobom obchádzať navigačnú štruktúru alebo prezentáciu webovej lokality s cieľom akýmkoľvek spôsobom získať akýkoľvek materiál, dokument alebo informácie, ktoré nie sú úmyselne sprístupnené prostredníctvom webovej lokality,

  • používať akýkoľvek softvér, rutinu alebo zariadenie s cieľom narušiť správnu prevádzku webovej lokality,

  • vykonať akýkoľvek krok s cieľom získať neoprávnený prístup ku ktorejkoľvek časti webovej lokality,

  • vykonať akýkoľvek krok, ktorý by viedol k bezdôvodnému alebo neprimerane veľkému zaťaženiu alebo obdobnej aktivite na webovej lokalite alebo v rámci súvisiacej infraštruktúry.

 2. Duševné vlastníctvo

  Webová lokalita, ako aj práva duševného vlastníctva súvisiace s jej obsahom (texty, obrázky, videá, databázy, zvuky, fotografie, know-how, výrobky a názvy výrobkov, obchodné názvy, logá, ochranné známky atď.) sú buď vlastníctvom spoločnosti SNA EUROPE alebo jej pridružených spoločností, alebo sa ne vzťahujú licencie a oprávnenia, ktoré nám udelili tretie strany.

  Ste oprávnení používať webovú lokalitu a jej obsah len v rozsahu potrebnom na získavanie informácií online v súlade s podmienkami používania. Informácie o výrobkoch a službách značky Bahco® vrátane katalógov výrobkov môžete preberať a tlačiť len na osobné použitie. Bez ohľadu na už uvedené informácie sa v rámci týchto podmienok na použitie neudeľuje žiadna licencia. V dôsledku toho nesmiete reprodukovať, poskytovať verejnosti, prezentovať, zverejňovať ani upravovať žiadnu časť webovej lokality a jej obsahu bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti SNA EUROPE.

  Ak prostredníctvom webovej lokality poskytnete informácie alebo obsah spoločnosti SNA EUROPE, udeľujete spoločnosti SNA EUROPE nevýhradnú, neprenosnú celosvetovú licenciu na ich využívanie počas celého trvania súvisiaceho práva duševného vlastníctva.

 3. Osobné údaje

  Podmienky, v rámci ktorých môžeme spracúvať osobné údaje zozbierané prostredníctvom tejto webovej lokality, sú vysvetlené v našich zásadách ochrany osobných údajov, ktoré sú dostupné tu. Prečítajte si aj naše zásady používania súborov cookie, ktoré sú dostupné tu.

 4. Hypertextové prepojenia

  Na webovej lokalite sa môžu nachádzať hypertextové prepojenia na iné webové lokality, ktoré sa riadia vlastnými podmienkami používania a zásadami ochrany osobných údajov. Spoločnosť SNA EUROPE neposkytuje žiadne vyhlásenie ani záruku vo vzťahu k týmto iným webovým lokalitám, ich obsahu a ich používaniu osobných údajov. V dôsledku toho spoločnosť SNA EUROPE nebude zodpovedná za žiadne škody vyplývajúce z vášho prístupu na tieto iné webové lokality alebo z ich prehľadávania alebo využívania.

 5. Vylúčenie zodpovednosti

  Nič z toho, čo je uvedené na webovej lokalite, sa nemá považovať za návrh na predaj alebo kúpu. Akýkoľvek materiál dostupný na webovej lokalite sa poskytuje len na informačné účely.

  Webová lokalita sa poskytuje „tak, ako je“ a „ako je dostupná“ bez záruky akéhokoľvek druhu poskytovanej spoločnosťou SNA EUROPE. Spoločnosť SNA EUROPE osobitne vylučuje akúkoľvek zodpovednosť v súvislosti s presnosťou a úplnosťou informácií uvedených na webovej lokalite. Spoločnosť SNA EUROPE okrem toho nezaručuje, že webová lokality alebo servery, ktoré zabezpečujú prístup k nej, budú pracovať nepretržite.

  Spoločnosť SNA EUROPE preto nebude zodpovedná za žiadne priame ani nepriame škody, ktoré vyplývajú, ale nie výlučne, z týchto skutočností:

  • navštívenie, prehliadanie alebo používanie webovej lokality, ktorého výsledkom je strata údajov, poškodenie a zavírenie počítača,

  • akékoľvek podvodné preniknutie tretej strany na webovú lokalitu alebo jej podvodné použitie treťou stranou.

  Spoločnosť SNA EUROPE môže kedykoľvek vylepšiť alebo zmeniť webovú lokalitu a jej obsah bez oznámenia.

 6. Úprava podmienok používania

  Spoločnosť SNA EUROPE môže tieto podmienky používania kedykoľvek podstatným alebo nepodstatným spôsobom upraviť. Pravidelne si pozrite túto stránku.

 7. Príslušné právne predpisy a súdna príslušnosť

  Tieto podmienky sa riadia francúzskou legislatívou. Pokiaľ záväzný miestny právny predpis nepovažuje niektoré ustanovenie za nevynútiteľné, akýkoľvek nesúhlas alebo spor majú riešiť príslušné francúzske súdy.