sk / sk

Zodpovednosť a udržateľnosť

Ekologické výzvy pre spoločnosť Bahco

Zodpovednosť a udržateľnosť v spoločnosti SNAE

Bezpečnosť výrobku a pracoviska považujeme za svoj nekompromisný záväzok.

V našej spoločnosti sa snažíme chrániť kvalitu životného prostredia a prospech verejnosti a uplatňovať ekologické stratégie zamerané na prevenciu, zmiernenie a prípadne nápravu jej vplyvu na životné prostredie.

Sme presvedčení, že je dôležité chrániť prírodné zdroje a že ciele v oblasti životného prostredia môžu a musia byť v súlade s ekonomickým zdravím.

Náš prístup v oblasti životného prostredia a bezpečnosti a ochrany zdravia sa zameriava na všetky aspekty našej činnosti, vývoja výrobkov a dodávateľského reťazca s cieľom podporiť trvalú udržateľnosť.

Rozsah a prevádzková kontrola

Ochrana životného prostredia v podniku

 • Skleníkové plyny – Naďalej sa aktívne zapájame do opatrení na zachovanie energie a zdrojov s cieľom podľa možnosti dosiahnuť zníženie spotreby zdrojov vo všetkých našich podnikoch.
 • Celkový priemyselný odpad – Postupujeme v súlade so všetkými právnymi a inými požiadavkami, ktoré sa týkajú likvidácie priemyselného odpadu. Pravidelne prehodnocujeme náš proces a postupy s cieľom minimalizovať priemyselný odpad.
 • Recyklácia odpadu – Zavádzame zdokonalené procesy, aby sme maximálne zhodnotili suroviny a znížili množstvo recyklovaného odpadu.

Dodávatelia

 • Diverzita – Všetky obchodné podniky majú rovnaký prístup k zmluvám a obchodným príležitostiam.

Ochrana životného prostredia a zdravia a bezpečnosť pri práci

 • Globálna miera bezpečnosti – Pri každom incidente vykonávame analýzu hlavných príčin. Podľa potreby posudzujeme a zavádzame nápravné a preventívne opatrenia.
 • Smrteľné a závažné úrazy – Našim cieľom je dosiahnuť nulový výskyt smrteľných a závažných úrazov u spolupracovníkov a zmluvných partnerov.
 • Výkon nariadení a nesúlad s požiadavkami a povoleniami regulačných úradov – Snažíme sa, aby sme vylúčili nesúlad s predpismi a predchádzali jeho vzniku. Vykonávame ročné hodnotenia a audity s cieľom identifikovať nesúlad s predpismi a predchádzať im.

Výrobky

 • Bezpečnosť – Poskytujeme výrobky, ktoré zodpovedajú všetkým príslušným bezpečnostným normám, a informujeme zákazníkov o ich správnom používaní.
 • Bezpečnosť – Odolná konštrukcia – Zavádzame inováciu výrobkov a konštrukčné postupy zamerané na zníženie vplyvu na životné prostredie.

Krok po kroku

Bezpečnosť výrobku a pracoviska považujeme za svoj nekompromisný záväzok.

V našej spoločnosti sa snažíme chrániť kvalitu životného prostredia a prospech verejnosti a uplatňovať ekologické stratégie zamerané na prevenciu, zmiernenie a prípadne nápravu jej vplyvu na životné prostredie.

 • ZNÍŽENIE

  Uvážene prehodnocujeme množstvo obalov, ktoré používame, z hľadiska ich potreby. Znižujeme aj množstvo nerecyklovateľných materiálov, ktoré používame.

 • OPAKOVANÉ POUŽITIE

  Neustále hľadáme nové využitia pre naše opätovne použiteľné obaly, napríklad v prípade manipulácie s obalmi a materiálmi používanými v priestoroch podniku v rámci dodávateľského reťazca.

 • RECYKLÁCIA

  Neustále zavádzame vyšší podiel recyklovaných a obnoviteľných materiálov v zložení našich obalov a súčasne sa snažíme o riešenia, ktoré sú v maximálnej možnej miere recyklovateľné.

Ekologické výzvy pre spoločnosť Bahco

Najlepšie výsledky

10 t
Technológia EDI umožnila vykonať 1 milión digitálnych transakcií a ušetriť 10 ton papiera do tlačiarne.
10%
Program elektronického vzdelávania, Bahco Academy, zníži potrebu prezenčných kurzov o 10 %, čím sa znížili emisie CO2 o 8 200 kg.
30%
Kanál Bahco After Sales na lokalite Youtube s 300 tisíc návštevami znížil používanie tlačených návodov na použitie približne o 30 %.
10%
Program Marketing for Sales Toolbox s technológiou zdieľaných bodov umožní vylúčiť 10 % prezenčných rokovaní, čím sa znížia emisie CO2 o 5 400 kg.