sk / sk

Privacy Policy

Skupina SNA Europe (ďalej ako „my“) sa zaviazala chrániť a rešpektovať vaše súkromie. V tomto oznámení o ochrane osobných údajov sú uvedené kategórie osobných údajov, ktoré zbierame, spôsob ich zbierania, ich využitie a subjekty, s ktorými ich zdieľame v súlade správnymi predpismi o ochrane osobných údajov, najmä európskym všeobecným nariadením o ochrane údajov (GDPR).

Osobné údaje, ktoré môžeme zberať od vás

Môžeme zberať a spracúvať rôzne osobné údaje vrátane týchto:

Údaje, ktoré nám poskytnete

Sú to informácie o vás, ktoré poskytnete pri registrácii na používanie našej lokality, vypĺňaní formulárov na našej lokalite, účasti v online diskusii na našej lokalite, pri nákupe ktorýchkoľvek výrobkov, prihlásení na využívanie akýchkoľvek služieb, preberaní softvéru z našej lokality alebo komunikácii s nami telefonicky, e-mailom, osobne alebo na obchodných výstavách a podujatiach alebo iným spôsobom. Informácie, ktoré nám poskytnete, zahŕňajú napríklad vaše meno, titul, obchodnú adresu, služobné telefónne číslo, informácie o nákupe, služobnú e-mailovú adresu, národnosť, krajinu pobytu, finančné informácie a informácie o kreditnej karte, opis osoby, fotografiu, zákaznícke číslo, informácie súvisiace s podnikaním, preferencie uvedené v rámci aktivít na internete, odpovede na prieskumy a meno alebo názov vášho zamestnávateľa. V niektorých prípadoch vás môžeme požiadať o vašu súkromnú adresu alebo e-mailovú adresu, súkromné telefónne číslo a číslo pasu.

Údaje, ktoré zbierame o vás

Keď navštívite našu lokalitu, prostredníctvom rôznych technológií automaticky zbierame informácie o vašich návštevách. Patria medzi ne informácie o vašom poskytovateľovi internetových služieb, type prehliadača, operačnom systéme, stránkach navštívených na našej lokalite a zdrojoch online a dátum a čas návštevy, ktorých cieľom je optimalizácia vašich používateľských možností a skvalitnenie času, ktorý strávite s nami online. Získavame aj informácie o tom, z akej lokality ste sa dostali na našu lokalitu, a v prípade používateľov online diskusie informácie o IP adrese a geografickej polohe. Aplikácie a služby online na našej webovej lokalite využívajú súbory cookie, aby vás odlíšili od iných používateľov. Pomáha nám to uspokojiť vaše požiadavky a skvalitniť našu lokalitu a služby. Podrobné informácie o technológiách, ktoré využívame, nájdete na https://www.bahco.com/sk_sk/cookie-policy/

Využitie vašich osobných údajov

Osobné údaje, ktoré uchovávame o vás, môžeme využiť na tieto účely:

Lepšie využívanie webovej lokality: na technickú správu webovej lokality, na interné operácie, na správu zákazníkov, na prieskumy o výrobkoch, na riešenie problémov, na analýzu údajov, na skúšanie a výskum a na účely vývoja, na zabezpečenie čo najefektívnejšej prezentácie obsahu našej lokality pre vás a váš počítač a ako súčasť nášho úsilia o zachovanie bezpečnosti a zabezpečenia našej lokality.

Obchodné účely: na splnenie žiadosti o transakciu alebo našich požiadaviek vyplývajúcich z akejkoľvek zmluvy, ktorú ste s nami uzatvorili, na vykonanie kontroly kreditu, na zasielanie oznámení o oprave alebo opätovnej kalibrácii, na vytvorenie a správu zákazníckych kont a na analýzu a vývoj nových produktov, služieb a ponúk online.

Poskytovanie podpory: na poskytovanie zákazníckej podpory a reagovanie na požiadavky, otázky a komentáre (vrátane diskusie online), na informovanie o zmenách v našich tovaroch a službách a na posudzovanie, nakoľko efektívne spĺňame vaše predstavy.

Marketing: na poskytovanie informácií o iných tovaroch a službách, ktoré ponúkame alebo ktoré nám ponúkajú iní a sú podobné tým, ktoré ste už nakúpili alebo ste sa o ne zaujímali, a na zasielanie informačných alebo propagačných e-mailových správ, prijímanie ktorých môžete odmietnuť spôsobom opísaným ďalej v texte.

Prieskumy: na vyžiadanie a získavanie informácií od vás vo vzťahu k našim produktom a službám.

Ochrana našich práv a majetku: na ochranu práv alebo majetku našej spoločnosti alebo iných subjektov, keď máme dôvod sa domnievať, že tieto práva alebo majetok sú alebo by mohli byť ohrozené, na vymáhanie dlhov, na predchádzanie prípadným nárokom, zodpovednosti a zakázanému správaniu alebo konaniu alebo na zisťovanie, identifikáciu a vyšetrenie tých, ku ktorým už došlo, a na ochranu pred nimi.

Prenos údajov tretím stranám

Spoločnosť SNA Europe je súčasťou skupiny spoločností Snap-on Inc. Skupina Snap-on Inc je celosvetová organizácia s pridruženými a dcérskymi spoločnosťami, obchodnými procesmi a technickými systémami, ktoré presahujú hranice. Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s inými spoločnosťami v rámci skupiny Snap-on, nakoľko postupujú v súlade s príslušnými právnymi predpismi a týmito zásadami ochrany osobných údajov.

Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť aj vybratým tretím stranám mimo uvedenú skupinu vrátane subjektov, ktoré vykonávajú spracovanie alebo správu transakcií, organizácií na posudzovanie úveruschopnosti alebo vymáhanie dlhov alebo iných spoločností, ktoré poskytujú služby v našom mene, poskytovateľov odborných služieb, orgánov činných v trestnom konaní a iných štátnych orgánov.

Údaje o vás nebudeme predávať, požičiavať ani prenajímať tretím stranám. Môžeme ich však zdieľať s overenými tretími stranami na tieto účely:

 • vykonávanie štatistickej analýzy,
 • odoslanie e-mailu alebo poštovej správy na vašu adresu,
 • poskytovanie zákazníckej podpory,
 • zabezpečenie dodania,
 • zlepšenie a optimalizácia našej lokality a služieb,
 • umožnenie, aby vám tieto strany ponúkli výrobky alebo služby, ktoré by vás mohli zaujímať (ak ste k tomu dali súhlas), a
 • postup v súlade so zákonom v prípadoch, kedy sme povinní poskytnúť alebo zdieľať vaše osobné údaje, aby sme si splnili akúkoľvek povinnosť vyplývajúcu zo zákona alebo rozhodnutia regulačného úradu alebo mohli chrániť práva, majetok alebo bezpečnosť nás samých alebo iných osôb,
 • postup v súlade so súdnym rozhodnutím, predvolaním alebo žiadosťou orgánu činného v trestnom konaní.

Môže sa stať, že sa zo strategických alebo obchodných dôvodov rozhodneme, že náš podnik predáme, kúpime, zlúčime alebo iným spôsobom zreorganizujeme. Takáto transakcia môže zahŕňať poskytnutie osobných údajov v rámci prípadného alebo prebiehajúceho nákupu alebo prevzatie takýchto údajov od predajcov. Vždy sa snažíme o primeranú ochranu osobných údajov pri tomto druhu transakcií. 

Dĺžka uchovávania osobných údajov

Vaše osobné údaje budeme uchovávať dovtedy, kým bude aktívne vaše konto alebo dokiaľ to bude potrebné, aby sme vám mohli dodať vyžiadaný tovar a služby. Ak chcete požiadať, aby sme vaše osobné údaje už nepoužívali, obráťte sa na nás na adrese GDPR.Info@snaeurope.com. Údaje o vás budeme uchovávať tak dlho, ako bude potrebné v rámci dodržiavania našich práv alebo povinností vyplývajúcich zo zákona, riešenia sporov alebo zachovania súladu s ďalším zákonom alebo nariadením alebo rozhodnutím súdu, súdnym predvolaním alebo požiadavkou úradu činného v trestnom konaní.

Prenos údajov mimo EHP

Údaje, ktoré zberáme od vás, môžeme preniesť na miesto mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a uchovávať ich na tomto mieste. Môžu ich taktiež spracúvať pracovníci mimo EHP, ktorí pracujú pre nás, pre iného člena skupiny alebo pre niektorého z našich dodávateľov. Takíto pracovníci sa okrem iného môžu podieľať na plnení vašej objednávky, spracovaní vašich údajov o platbe a poskytovaní podporných služieb vrátane diskusie online a služieb cloudového úložiska. Poskytnutím svojich osobných údajov súhlasíte s týmto prenosom, uchovávaním alebo spracúvaním. Vykonáme všetky kroky, ktoré sú odôvodnene potrebné na to, aby sme zabezpečili bezpečné zaobchádzanie s vašimi údajmi v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov.

Zabezpečenie vašich údajov

Budeme sa snažiť chrániť zabezpečenie vašich osobných údajov tým, že zavedieme administratívne, technické a fyzické bezpečnostné opatrenia zamerané proti ich strate, zneužitiu, zverejneniu, zmene alebo zničeniu alebo neoprávnenému prístupu k nim. Prenos informácií prostredníctvom internetu však nie je úplne zabezpečený. Hoci urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme ochránili vaše osobné údaje, nemôžeme zaručiť zabezpečenie vašich údajov prenášaných na našu lokalitu, preto sa každý prenos vykonáva na vaše vlastné riziko. Po obdržaní vašich údajov uplatníme prísne opatrenia a funkcie zabezpečenia s cieľom zabrániť neoprávnenému prístupu. 

Vaše práva 

V závislosti od okolností môžete mať právo:

 • požiadať o prístup k akýmkoľvek osobným údajom, ktoré o vás uchovávame,
 • namietať proti spracúvaniu vašich údajov na účely priameho marketingu,
 • požiadať o doplnenia alebo aktualizáciu, ak sú údaje uchovávané o vás nepresné,
 • požiadať o vymazanie vašich údajov alebo obmedzenie ich spracúvania v určitých obmedzených situáciách,
 • požiadať o prenos vašich údajov do inej organizácie, ktorá spravuje vaše osobné údaje, a/alebo
 • namietať proti akémukoľvek rozhodnutiu, ktoré sa vás podstatným spôsobom dotýka a vzniklo výlučne činnosťou počítača alebo v rámci iného automatizovaného procesu.

Ak chcete oficiálne požiadať o informácie, ktoré o vás uchovávame, môžete sa na nás obrátiť pomocou tohto prepojenia: https://compliance.snapon.com/GDPR/RequestForm?co=Bahco&dl=en

Ako zrušiť zasielanie informácií na reklamné účely

Máte právo požiadať nás, aby sme nespracúvali vaše osobné informácie na účely marketingu. Obvykle vás budeme informovať (pred zberom vašich údajov), ak chceme vaše údaje použiť na takéto účely alebo ak ich chceme poskytnúť ktorejkoľvek tretej strane na takéto účely. Svoje právo na odmietnutie takéhoto spracúvania môžete uplatniť začiarknutím určitých políčok vo formulároch, ktoré používame na zber vašich údajov. Toto právo si môžete uplatniť aj vtedy, keď s nami komunikujete prostredníctvom adresy info@bahco.com alebo kliknutím na prepojenie na odhlásenie zasielanie v každom informačnom alebo reklamnom e-maile, ktorý vám zasielame.

Ako používame súbory cookie

Súbor cookie je textový súbor, ktorý sa umiestni do prehliadača alebo na pevný disk vášho počítača prostredníctvom servera webovej stránky. Súbory cookie sa všeobecne používajú s cieľom zabezpečiť bežné alebo efektívnejšie fungovanie webových lokalít, ako aj poskytnúť informácie vlastníkom lokality. Využívame súbory cookie, aby sme vás odlíšili od iných používateľov našej webovej lokality, aplikácií a služieb online. Pomáha nám to uspokojiť vaše požiadavky a skvalitniť našu lokalitu a služby.

Na našej lokalite sa používajú súbory cookie, ktoré nám umožňujú zlepšovať našu lokalitu a poskytovať vám kvalitnejšie a lepšie prispôsobené služby. Niektoré zo súborov cookie, ktoré používame, sú nevyhnutné na fungovanie lokality a sú už nastavené. Keď sa zaregistrujete na našej lokalite alebo pokračujete v jej používaní, súhlasíte s používaním našich súborov cookie.

Súbory cookie môžete zablokovať zadaním tohto nastavenia v prehliadači, čím sa umožní odmietnuť nastavenie všetkých alebo niektorých súborov cookie. Ak však nastavíte v prehliadači blokovanie všetkých súborov cookie (vrátane tých základných), môžete si tým znemožniť prístup na celú našu webovú lokalitu alebo na jej časť. Pokiaľ ste neupravili nastavenie prehliadača tak, aby odmietal súbory cookie, náš systém umiestni súbory cookie hneď, ako navštívite našu lokalitu.

Zoznam súborov cookie používaných na našej lokalite nájdete na https://www.bahco.com/sk_sk/cookie-policy/

Prepojenia

Na našej lokalite môžu byť niekedy uvedené prepojenia na webové lokality alebo z webových lokalít tretích strán. Ak kliknete na prepojenie na ktorúkoľvek z týchto webových lokalít, nezabudnite, že sa na nich uplatňujú ich vlastné zásady ochrany osobných údajov, za ktoré nepreberáme žiadnu zodpovednosť ani žiadne súvisiace záväzky. Prečítajte si tieto zásady skôr, ako na tieto webové lokality odošlete akékoľvek osobné údaje.

Zmeny v našich zásadách ochrany osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov môžeme kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho oznámenia. Všetky zmeny zverejníme na tejto stránke, preto si pravidelne overujte aktuálne znenie našich zásad ochrany osobných údajov. Táto verzia bola zverejnená 25. mája 2018.

Kontakt

Ak ste presvedčení, že došlo k porušeniu niektorého z príslušných právnych predpisov o ochrane údajov alebo niektorej z týchto zásad, obráťte sa na nás na adrese legal@snaeurope.com. Každým porušením sa budeme dôsledne zaoberať. Potešia nás všetky otázky, komentáre a požiadavky týkajúce sa týchto zásad ochrany osobných údajov a môžete ich posielať na adresu info@bahco.com

Informácie o súboroch cookie používaných na našej webovej lokalite nájdete na https://www.bahco.com/sk_sk/cookie-policy/