Podmienky používania

Vitajte na stránkach www.bahco.com (ďalej len "webové stránky"), ktorá predstavuje svet Bahco® a umožňuje objavovať Bahco® produkty, služby, aktivity, správy a udalosti. Používaním webových stránok beriete na vedomie, že ste si prečítali, pochopili a súhlasíte s týmito podmienkami používania (ďalej len "Podmienky používania") bez výhrad. Ak nechcete prijať tieto Podmienky používania, prosíme, zdržte sa používania webových stránok. Na účely tohto dokumentu "SNA EUROPE" odkazuje na vydavateľa webových stránok, ako je uvedené v našom právnom vyhlásení, ktoré je k nahliadnutiu tu.

 1. Používanie webových stránok

  Tieto webové stránky môžete navštevovať a používať iba v súlade s týmito Podmienkami použitia a platnými predpismi, ktoré sa na ne vzťahujú. Zakázané je:

  • Reprodukovať alebo obchádzať akýmkoľvek spôsobom navigačnú štruktúru alebo prezentáciu webových stránok za účelom získania akéhokoľvek materiálu, dokumentov alebo informácií, ktoré nie sú zámerne sprístupnené prostredníctvom webových stránok;

  • Používať akýkoľvek softvér alebo zariadenie s cieľom zabrániť riadnemu fungovaniu webových stránok;

  • Prijímať akékoľvek opatrenia za účelom získania neoprávneného prístupu k akejkoľvek časti webových stránok;

  • Prijímať akékoľvek opatrenia, ktoré nakladajú neprimerané alebo neúmerne veľké zaťaženie na webové stránky alebo sprievodnú infraštruktúru.

 2. Duševné vlastníctvo

  Webové stránky, ako aj všetky práva duševného vlastníctva vo vzťahu k ich obsahu (texty, obrázky, videá, databázy, zvuky, fotografie, know-how, výrobky a ich názvy, firemné názvy, logá, ochranné známky atď.), sú buď majetkom SNA Europe a / alebo jej dcérskych spoločností, alebo sú predmetom licencie a / alebo povolení udelených nám tretími stranami.

  Ste jediným autorizovaným používateľom webových stránok a ich obsahu v rozsahu potrebnom na online konzultácie v súlade s podmienkami použitia. Môžete si stiahnuť a vytlačiť informácie o Bahco® produktoch a službách, vrátane katalógov výrobkov iba pre osobné použitie. Bez ohľadu na vyššie uvedené, nie je v rámci týchto Podmienok poskytovaná žiadna licencia. Nesmiete reprodukovať, sprístupniť verejnosti, predvádzať, publikovať alebo zmeniť akúkoľvek časť webových stránok a ich obsah bez predchádzajúceho súhlasu SNA EUROPE.

  V prípade, že budete poskytovať informácie a / alebo obsah SNA EUROPE prostredníctvom webových stránok, dávate SNA EUROPE neexkluzívnu, neprenosnú, celosvetovú licenciu k jej využívaniu, po celú dobu trvania súvisiaceho práva duševného vlastníctva.

 3. Osobné údaje

  Podmienky, za ktorých môžeme spracovávať osobné údaje zhromaždené prostredníctvom týchto webových stránok sú vysvetlené v našom dokumente "Ochrana osobných údajov", ktorý je na prečítanie tu. Týka sa to tiež našej politiky pri používaní súborov cookies tu.

 4. Hypertextové odkazy

  Webové stránky môžu obsahovať hypertextové odkazy na iné webové stránky, ktoré sú predmetom ich vlastných podmienok použitia a zásad ochrany osobných údajov. SNA Europe neposkytuje žiadne vyhlásenia alebo záruky, pokiaľ ide o tieto webové stránky, ich obsah a ich použitie vašich osobných údajov. V dôsledku toho SNA EUROPE nezodpovedá za žiadne škody vyplývajúce z vášho prístupu, prezerania alebo používania týchto iných webových stránok.

 5. Vzdaní sa zodpovednosti

  Nič na webových stránkach by sa nemalo vykladať ako ponuka predaja alebo nákupu. Všetky materiály na webových stránkach sú poskytované len na informačné účely.

  Webové stránky sú poskytované "tak ako sú" a "ako sú prístupné" bez záruky akéhokoľvek druhu zo strany SNA EUROPE. SNA EUROPE výslovne odmieta všetky záruky ohľadne toho, že informácie dostupné na webových stránkach sú bez nepresností alebo opomenutia. Okrem toho SNA EUROPE nezaručuje, že tieto webové stránky alebo servery zaisťujúci prístup k nim budú fungovať bez prerušenia.

  V súlade s tým SNA EUROPE nezodpovedá za akékoľvek priame alebo nepriame škody vzniknuté v dôsledku, a to najmä a nie výhradne:

  • Prístupu, prezerania alebo používania webových stránok, ktorý zahŕňa stratu dát, ich zničenie a počítačové vírusy;

  • Akékoľvek podvodné vniknutie alebo používanie webových stránok treťou osobou.

  SNA EUROPE môže zlepšiť alebo zmeniť webové stránky a ich obsah kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia.

 6. Zmeny týchto podmienok použitia

  SNA EUROPE môže kedykoľvek podstatne alebo nepodstatne zmeniť tieto Podmienky používania. Prosíme, vracajte sa na túto stránku pravidelne.

 7. Použiteľné právo a jurisdikcia

  Tieto podmienky podliehajú francúzskym zákonom. Ak ustanovenie nie je považované za nevymáhateľné podľa miestneho práva, akékoľvek nezhody alebo spory budú riešiť príslušné francúzske súdy.