OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Skupina SNA Europe, (ďalej “naša spoločnosť”) sa zaväzuje k ochrane a rešpektovaniu vášho súkromia. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov definuje kategórie osobných údajov, spôsob a účel ich zhromažďovania a tretie strany ktorým tieto údaje môžu byť poskytované v súlade s Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov - Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.201. (ďalej “GDPR”).

Zber osobných údajov

Naša spoločnosť zhromažďuje a spracováva osobné údaje vrátane:

Údajov, ktoré nám poskytujete

Sú to najmä informácie, ktoré nám o sebe poskytujete registráciou na našich internetových stránkach, vypĺňaním formulárov, príspevkami v online diskusiách, nakupovaním produktov, prihlásením sa na odber služieb, sťahovaním materiálov a taktiež komunikácie prostredníctvom telefónu, e-mailu, osobnej komunikácie a účasťou na našich obchodných podujatiach.  Informácie, ktoré nám poskytujete, zahŕňajú údaje ako vaše meno, titul, adresu pracoviska, pracovné telefónne číslo, fakturačné údaje, pracovnú e-mailovú adresu, národnosť, domovskú krajinu, informácie o účte a údaje z kreditnej karty, osobný opis, fotografiu, zákaznícke číslo, informácie súvisiace s pracovnou činnosťou, vyhodnotenie preferencií na základe vašich online aktivít, odpovede v dotazníkoch a názov zamestnávateľa.  V určitých prípadoch vás môžeme požiadať o informáciu o vašej súkromnej adrese, e-mailovej adrese, telefónnom čísle a čísle cestovného dokladu.

Údajov, ktoré o vás získavame iným spôsobom

V prípade, že navštívite našu internetovú stránku, automaticky získavame informácie o vašich návštevách prostredníctvom využitia rôznych druhov technológií, Ide najmä o informácie o poskytovateľovi vašich internetových služieb, používanom type prehliadača, operačnom systéme, navštívených sekciách našej internetovej stránky, online zdrojov a tiež informácie o dátume a čase návštevy stránky za účelom optimalizácie a zlepšenia nami poskytovaných služieb. Ďalej získavame informácie o internetových stránkach ktoré vás k nám nasmerovali a IP adresách a lokalite účastníkov online diskusií.  Naša internetová stránka, aplikácie a online služby využívajú súbory cookies za účelom identifikácie jednotlivých užívateľov. Pomáhajú nám tiež zlepšiť naše služby, kvalitu prehliadania a váš čas strávený s nami online. V prípade, že máte záujem dozvedieť sa viac o technológiách, ktoré naša spoločnosť používa, navštívte https://www.bahco.com/sk-sk/cookie-policy/

Používanie osobných údajov

Zozbierané osobné údaje používame na nasledovné účely:

Skvalitnenie prehliadania našich internetových stránok:  týka sa technickej administrácie našej stránky; interných operácií, administrácie zákazníkov; prieskumov týkajúcich sa našich produktov; riešenia problémov; dátovej analýzy;  za účelom testovania, výskumu a vývoja; za účelom efektívnej prezentácie obsahu našich internetových stránok a súčasne zachovania jeho ochrany.  

Poskytovanie obchodných služieb:  týka sa žiadostí o uskutočnenie transakcií; plnenia našich záväzkov vyplývajúcich zo zmlúv, ktoré s nami uzatvárate; vykonávania kreditnej kontroly; zasielania upozornení v súvislosti s opravami a rekalibráciami; zriaďovania a správy zákazníckych účtov; analýzy a vývoja nových produktov, služieb a online ponúk.

Poskytovanie zákazníckej podpory:  týka sa odpovedí na zákaznícke požiadavky, otázky a  komentáre (vrátane online diskusií); zasielanie upozornení v súvislosti so zmenami v našej ponuke a službách a spôsobe merania efektívnosti našich nástrojov.

Marketing:  týka sa poskytovania informácií o iných produktoch a službách, ktoré ponúkame a ktoré môžu byť podobné tým, na ktoré ste sa v minulosti informovali alebo ktoré ste u nás objednali a tiež  zasielania informačných a marketingovo orientovaných e-mailových správ a materiálov, ktorých odoberanie je možné kedykoľvek odhlásiť. / odsek “Odhlásenie odberu marketingových materiálov” /

Uskutočňovanie prieskumov:  týka sa vyžiadania a obdržania informácií v súvislosti s vašimi skúsenosťami s našimi produktami a službami.

Ochrana našich práv a majetku:  týka sa ochrany našich práv a majetku alebo majetku iných zúčastnených strán v prípade, že máme podozrenie alebo dôvod domnievať sa, že tieto práva boli porušené; za účelom vymáhania dlhov; prevencie, odhalenia, identifikácie, vyšetrovania a ochrany proti potenciálnym alebo skutočným pohľadávkam, záväzkom a neoprávneným správaním a aktivitami.

Poskytovanie osobných údajov tretím stranám

SNA Europe je členom skupiny Snap-on Inc.  Snap-on Inc je globálna organizácia s viacerými pobočkami, dcérskymi spoločnosťami, obchodnými procesmi a technickými systémami prekračujúcimi lokálne hranice.  Naša spoločnosť je oprávnená zdieľať vaše osobné údaje s inými spoločnosťami v rámci skupiny Snap-on pod podmienkou súladu s príslušnými právnymi predpismi a nariadením o ochrane osobných údajov.

Vaše osobné údaje môžu byť tiež zverené vybraným tretím stranám, ktoré nie sú priamou súčasťou skupiny ale zabezpečujú procesovanie transakcií alebo servisu, vymáhanie pohľadávok, úverové referenčné agentúry, poskytovatelia profesionálnych služieb, vládne orgány a/alebo iné spoločnosti poskytujúce služby v mene našej spoločnosti.

Zaväzujeme sa poskytovať vaše osobné údaje výlučne dôveryhodným tretím stranám a to za účelom: 

 • Vykonávania štatistických analýz;
 • Zasielania elektronickej pošty alebo poštových zásielok;
 • Poskytovania zákazníckej podpory;
 • Zabezpečenia dodávok;
 • Zlepšenia a optimalizácie našich internetových stránok a služieb;
 • Ponuky produktov a služieb, ktoré by vás mohli záujímať (s vašim predchádzajúcim súhlasom);
 • Dodržiavania zákonov v prípadoch, z ktorých našej spoločnosti vyplýva povinnosť zdieľať osobné údaje za účelom ochrany práv, majetku alebo bezpečnosti našej spoločnosti alebo iných osôb;
 • Súčinnosti s orgánmi činnými v trestnom konaní, súdnymi príkazmi a predvolaniami;

V prípade, že zo strategických alebo iných obchodných dôvodov naša spoločnosť pristúpi k predaju, kúpe alebo inej reorganizácii svojej štruktúry môže dôjsť k postúpeniu osobných údajov za účelom realizácie aktuálnych alebo budúcich transakcií v súlade s nariadením o ochrane osobných údajov.

Doba uchovávania osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame počas doby aktívnosti vášho účtu a po dobu, ktorá je potrebná na realizáciu vami požadovaných služieb.V prípade, že si želáte zamedziť dalšiemu používaniu vašich osobných údajov, môžete tak uskutočniť prostredníctvom e-mailovej adresy datamanager@snaeurope.com. Vaše osobné údaje uchovávame tak dlho ako je potrebné za účelom naplnenia našich zákonných práv alebo povinností, riešenia sporov alebo akýchkoľvek zákonov, nariadení, súdnych príkazov, predvolaní alebo žiadostí orgánov činných v trestnom konaní.  

Prenos údajov mimo EEA

Údaje, ktoré zhromažďujeme, môžu byť prenášané a uchovávané v lokalitách mimo Európskeho hospodárskeho priestoru ("ďalej EEA"). Môžu byť tiež spracovávané našimi zamestnancami pôsobiacimi mimo EEA, inými členmi našej skupiny alebo našimi dodávateľmi. Títo zamestnanci a tretie strany prichádzaju do kontaktu s vašimi osobnými údajmi napríklad v súvislosti so spracovaním objednávky, realizáciou úhrad, poskytovaním podporných služieb vrátane online diskusií a služieb úložiska cloud. Odoslaním vašich osobných údajov súhlasíte s ich prenosom, archiváciou a procesovaním v zmysle vyššie uvedeného. Naša spoločnosť podnikne všetky potrebné kroky za účelom  zabezpečenia ochrany vaśich údajov v súlade s  príslušnými právnymi predpismi.

Ochrana osobných údajov

Ochranu vašich osobných údajov zabezpečujeme dodržiavaním technických, administratívnych a fyzických opatrení voči strate, zneužitiu alebo neoprávnenému prístupu, neoprávnenému zverejneniu úpravám alebo zničeniu. Bohužiaľ, prenos informácií prostredníctvom internetu nie je vždy dokonale bezpečný. Hoci budeme dodržiavať všetky opatrenia, nedokážeme zaručiť ochranu vašich údajov v procese ich prenosu na naše stránky; akýkoľvek prenos údajov teda podstupujete na vlastné riziko. Akonáhle však obdržíme vaše osobné údaje, budeme dodržiavať prísne bezpečnostné postupy, aby sme zabránili neoprávnenej manipulácii.

Vaše práva

V závislosti od okolností, máte právo na:

 • Vyžiadanie informácií o vašich osobných údajoch, ktoré naša spoločnosť eviduje;
 • Námietky proti používaniu vašich osobných údajov za účelom priameho marketingu;
 • Úpravu nepresných alebo neaktuálnych údajov;
 • Vymazanie vašich osobných údajov alebo obmedzenie ich používania pre konkrétne účely;
 • Vyžiadanie prenosu vašich osobných údajov do inej organizácie, ktorá spravuje vaše osobné údaje a/alebo
 • Námietku proti akémukoľvek rozhodnutiu, ktoré vás ovplyvňuje a bolo vykonané umelou inteligenciou alebo automatizovaným procesom;

V prípade otázok ohľadne vašich osobných údajov, ktoré naša spoločnosť eviduje, použite prosím nasledovný formulár  https://compliance.snapon.com/GDPR/RequestForm?co=Bahco&dl=sk

Odhlásenie odberu marketingových materiálov

Máte právo požiadať našu spoločnosť o zrušenie využívania vašich osobných údajov v súvislosti s marketingovými účelmi. Skôr ako začneme vaše osobné údaje za týmto účelom používať alebo ich zdieľať s tretími stranami budeme vás o tejto skutočnosti informovať. V prípade záujmu môžete takémuto používaniu vašich údajov zabrániť označením políčok na formulároch, ktoré naša spoločnosť používa na zber údajov.  Taktiež máte právo sa za týmto účelom na nás obrátiť prostredníctvom e-mailovej adresy info.sk@bahco.com alebo kliknutím na odkaz o zrušení odberu marketingových materiálov a služieb zaslaný v akejkoľvek našej e-mailovej správe s týmto účelom.

Používanie súborov cookies

Cookie je textový súbor, ktorý je umiestnený vo vašom prehliadači alebo na hard disku vášho počítača serverom internetovej stránky. Súbory cookies sa používajú preto, aby mohli internetové stránky fungovať efektívnejšie a zároveň poskytovať informácie ich majiteľom. Naša spoločnosť používa súbory cookies za účelom identifikácie a odlíšenia jednotlivých užívateľov, iných internetových stránok, aplikácií a online služieb.  Pomáhajú nám zabepezpečiť pre vás vyššiu kvalitu prehliadania a celkovú kvalitu našich služieb.

Cookies používané na našej stránke nám pomáhajú zabezpečiť pre vás služby šité na mieru. Niektoré z nich sa podieľajú na samotnom chode stránky a tvoria jej pôvodnú súčasť. V prípade registrácie na našej internetovej stránke a jej následného používania nám poskytujete váš súhlas s používaním súborov cookies.  

V prípade, že si želáte používanie súborov cookies obmedziť alebo zrušiť, váš prehliadač vám umožňuje tieto zmeny nastaviť podľa vlastných preferencií. V prípade, že zvolíte blokovanie všetkých druhov používaných cookies je však možné, že váš prístup k niektorým sekciám našej stránky bude obmedzený. Za predpokladu, že váš prehliadač nenastavíte na blokovanie súborov cookies, budú  automaticky spustené našim systémom.

Zoznam všetkých súborov cookies používaných na našej internetovej stránke nájdete na  https://www.bahco.com/sk-sk/cookie-policy/

Odkazy

Naša internetová stránka môže obsahovať odkazy na iné stránky a taktiež môžete byť na našu stránku presmerovaní z iného zdroja. V prípade, že sa presmerujete na akúkoľvek z týchto stránok, berte prosím na vedomie, že na tieto stránky sa vzťahujú ich vlastné smernice v súvislosti s ochranou osobných údajov za ktorých obsah a spoľahlivosť naša spoločnosť nezodpovedá. Doporučujeme zoznámiť sa s týmito smernicami skôr ako poskytnete svoje osobné údaje iným internetovým stránkam.

 

Zmeny vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov

Naša spoločnosť si vyhradzuje právo vykonávať akékoľvek zmeny v tomto Vyhlásení bez predchádzajúceho upozornenia.  Všetky zmeny budú zaznamenané na tejto stránke preto vás prosíme aby ste pravidelne kontrolovali jej obsah a aktuálnu verziu.  Táto verzia bola zverejnená 25. mája 2018.

Kontakt:

Ak sa domnievate, že boli porušené právne predpisy na ochranu osobných údajov, neváhajte nás kontaktovať e-mailom na legal@snaeurope.com.  Vaše podnety budú dôkladne preverené.  Prípadné otázky, komentáre a požiadavky týkajúce sa ochrany osobných údajov sú vítané a smerujte ich prosím na adresu  info.sk@bahco.com

Ak máte záujem získať informácie ohľadne súborov cookies používaných na našich internetových stránkach, navštívte https://www.bahco.com/sk-sk/cookie-policy/