pl / pl

Regulamin

Regulamin

Witamy na stronie www.bahco.com („Strona internetowa”), która prezentuje świat Bahco® i pozwala poznawać produkty, usługi, działania, aktualności i wydarzenia Bahco®. Korzystając ze Strony internetowej, potwierdzasz, że zapoznałeś/-aś się z tym regulaminem („Regulamin”) i akceptujesz go bez zastrzeżeń. Osoby, które nie akceptują tego regulaminu, powinny się powstrzymać od korzystania ze Strony internetowej. Do celów związanych z niniejszym dokumentem „SNA EUROPE” oznacza wydawcę Strony internetowej określonego w nocie prawnej dostępnej tutaj.

 1. Korzystanie ze Strony internetowej

  Otwieranie i przeglądanie Strony internetowej jest możliwe wyłącznie zgodnie z tym Regulaminem i obowiązującymi przepisami. Zabrania się w szczególności:

  • reprodukcji lub ignorowania struktury nawigacyjnej i układu graficznego Strony internetowej w celu uzyskania materiałów, dokumentów lub informacji w sposób, do którego Strona internetowa nie została przewidziana;

  • używania oprogramowania, procesów lub urządzeń w celu utrudnienia poprawnego działania Strony internetowej;

  • podejmowania działań mających na celu uzyskanie nieupoważnionego dostępu do jakiejkolwiek części Strony internetowej;

  • podejmowania działań skutkujących nieuzasadnionym lub nieproporcjonalnie wysokim obciążeniem Strony internetowej lub powiązanej infrastruktury.

 2. Własność intelektualna

  Strona internetowa, podobnie jak wszelkie prawa własności intelektualnej do jej treści (tekstów, elementów graficznych, filmów baz danych, dźwięków, fotografii, know-how, produktów i ich nazw, nazw firm, logotypów, znaków handlowych itp.) albo stanowią własność SNA EUROPE i (lub) spółek powiązanych, albo podlegają licencjom i (lub) zgodom, które otrzymaliśmy od osób trzecich.

  Korzystanie ze Strony internetowej i jej treści jest możliwe wyłącznie w zakresie koniecznym do jej przeglądania online zgodnie z Regulaminem. Informacje o produktach i usługach Bahco®, w tym katalogi produktów, można pobierać i drukować wyłącznie na użytek własny. Przyzwolenie to nie oznacza jednak przekazania jakichkolwiek licencji na podstawie niniejszego Regulaminu. W związku z tym zabrania się reprodukowania, publicznego udostępniania, wykonywania, publikowania i modyfikowania części Strony internetowej oraz jej treści bez uprzedniej zgody SNA EUROPE.

  Przekazanie informacji i (lub) zgody do SNA EUROPE za pośrednictwem Strony internetowej oznacza przekazanie SNA EUROPE niewyłącznej i niezbywalnej światowej licencji na ich używanie przez cały okres istnienia powiązanego prawa własności intelektualnej.

 3. Dane osobowe

  Warunki, na jakich możemy przetwarzać dane osobowe zgromadzone przez Stronę internetową, zostały wyjaśnione z Polityce prywatności udostępnionej tutaj. Zapraszamy również do zapoznania się z naszą polityką używania plików cookie, która jest dostępna tutaj.

 4. Hiperłącza

  Strona internetowa może zawierać hiperłącza do innych stron internetowych, na których obowiązują oddzielnie regulaminy i polityki prywatności. SNA EUROPE nie wypowiada się na temat tych innych stron internetowych, ich treści ani sposobu korzystania z danych osobowych i nie udziela w tym zakresie żadnych gwarancji. W związku z tym SNA EUROPE nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z otwierania, przeglądania i używania tych innych stron internetowych.

 5. Nota prawna

  Żadna część tej strony internetowej nie stanowi oferty sprzedaży ani zakupu. Wszelkie materiały dostępne na Stronie internetowej zostały na niej udostępnione wyłącznie w celach informacyjnych.

  Strona internetowa jest dostarczana „w stanie, w jakim jest” oraz „zależnie od dostępności” bez żadnych gwarancji od SNA EUROPE. SNA EUROPE w szczególności nie gwarantuje, że informacje obecne na Stronie internetowej są wolne od niedokładności i braków. Ponadto SNA EUROPE nie gwarantuje, że Strona internetowa ani serwery, na których jest udostępniana, będą działać bez zakłóceń.

  W związku z tym SNA EUROPE nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody pośrednie i bezpośrednie spowodowane m.in.:

  • otwieraniem, przeglądaniem i używaniem Strony internetowej, w tym za utratę danych, uszkodzenie i wirusy komputerowe;

  • nieuprawnionym używaniem lub przedostaniem się do Strony internetowej przez osobę trzecią.

  SNA EUROPE może udoskonalić lub zmienić Stronę internetową i jej zawartość w dowolnej chwili i bez uprzedzenia.

 6. Modyfikacje Regulaminu

  SNA EUROPE może wprowadzać istotne lub nieistotne zmiany do tego Regulaminu w dowolnym terminie. Prosimy o regularne przeglądanie tej strony.

 7. Obowiązujące przepisy prawa i właściwość sądu

  Niniejszy Regulamin podlega przepisom prawa Francji. O ile takie rozwiązanie nie zostanie uznane za niewykonalne w świetle obowiązujących przepisów prawa lokalnego, wszelkie spory należy kierować do właściwych sądów we Francji.