Warunki korzystania

Witamy na stronie internetowej www.bahco.com (dalej nazywana „stroną”), która ukazuje świat Bahco® i pozwala na odkrycie produktów, usług, aktywności i wydarzeń Bahco®.Przez korzystanie z niniejszej strony internetowej użytkownik potwierdza, że przeczytał, zrozumiał i zaakceptował warunki korzystania ze strony („Warunki korzystania”), bez żadnych zastrzeżeń. Użytkownicy, którzy nie wyrażają zgody na niniejsze Warunki korzystania, nie powinni korzystać z naszej strony internetowej. Dla celów niniejszego dokumentu nazwa „SNA EUROPE” odnosi się do wydawcy niniejszej strony internetowej, co zostało opisane w naszej informacji prawnej, dostępnej tutaj.

 1. Korzystanie z naszej strony

  Posiadasz dostęp i prawo do przeglądania naszej strony zgodnie z Warunkami korzystania i obowiązującymi przepisami prawnymi. Użytkownikom zabrania się w szczególności:

  • odtwarzania lub obchodzenia struktury nawigacyjnej lub prezentacji niniejszej strony przez użycie jakichkolwiek środków, w celu uzyskania materiałów, dokumentów lub informacji, które nie zostały celowo udostępnione za pośrednictwem naszej strony;

  • używania jakiegokolwiek oprogramowania, procedury lub urządzenia, mającego na celu uniemożliwienie prawidłowego funkcjonowania niniejszej strony;

  • podejmowania działań, mających na celu uzyskanie nieautoryzowanego dostępu do jakiejkolwiek części niniejszej strony;

  • podejmowania działań, które powodują nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie duże obciążenie, a także ruch na stronie i związanej z nią infrastrukturze.

 2. Własność Intelektualna

  Niniejsza strona, jak również prawa własności intelektualnej odnoszące się do jej treści (teksty, obrazy, filmy, bazy danych, dźwięki, fotografie, know-how, produkty i nazwy produktów, nazwy firm, znaki towarowe, etc.), są własnością firmy SNA EUROPE i/lub podmiotów zależnych, lub podlegają licencjom lub autoryzacjom udzielonym nam przez osoby trzecie.

  Użytkownik jest upoważniony do korzystania z niniejszej strony i jej zawartości jedynie w zakresie niezbędnym do konsultacji online, zgodnie z Warunkami korzystania. Użytkownik może pobierać i drukować informacje na temat produktów i usług Bahco®, w tym produktów z katalogu, wyłącznie w celach osobistych. Niezależnie od powyższego, żadna licencja nie jest udzielana na podstawie niniejszego regulaminu. W konsekwencji zabrania się powielania, publicznego udostępniania lub modyfikowania jakiejkolwiek części niniejszej strony oraz zawartych w niej treści, bez uprzedniej zgody wydanej przez SNA EUROPE.

  W przypadku dostarczenia jakichkolwiek informacji i/lub treści do SNA EUROPE za pośrednictwem naszej strony, użytkownik udziela SNA Europe niewyłącznej, niezbywalnej, ważnej na całym świecie licencji, upoważniającej do korzystania ze wspomnianych informacji przez cały okres obowiązywania związanego z nimi prawa do własności intelektualnej. 

 3. Dane osobowe

  Warunki, zgodnie z którymi posiadamy prawo do przetwarzania danych osobowych zgromadzonych przez tę stronę, są opisane w naszej „Polityce prywatności” dostępnej tutaj. Zapraszamy również do zapoznania się z naszą Polityką plików cookie, dostępną tutaj.

 4. Hiperłącza

  Nasza strona może zawierać hiperłącza do innych stron internetowych, które podlegają swoim własnym warunkom użytkowania i politykom prywatności. SNA EUROPE nie składa żadnych oświadczeń ani zapewnień odnośnie wspomnianych stron, ich treści lub wykorzystania przez nie Twoich danych osobowych. W związku z tym SNA EUROPE nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z dostępu, przeglądania lub korzystania z takich stron internetowych.

 5. Klauzula

  Żadna informacja zawarta na niniejszej stronie nie powinna być traktowane jako propozycja sprzedaży lub zakupu. Wszelkie materiały dostępne w serwisie są dostarczane wyłącznie w celach informacyjnych.

  Treści zawarte na naszej stronie internetowej dostarczane są „w stanie, w jakim są” i „w miarę dostępności”, bez jakiejkolwiek gwarancji ze strony SNA EUROPE. SNA EUROPE zrzeka się w szczególności wszelkich zapewnień, że informacje dostępne na naszej stronie są wolne od nieścisłości lub ominięć. Ponadto SNA EUROPE nie gwarantuje, że strona internetowa lub serwery zapewniające do niej dostęp będą działać bez zastrzeżeń.

  W związku z powyższym SNA EUROPE nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek pośrednie lub bezpośrednie szkody, wynikające w szczególności, ale nie wyłącznie, z:

  • otwierania, przeglądania lub używania niniejszej strony internetowej (utrata danych, zniszczenie, wirusy komputerowe);

  • jakichkolwiek włamań lub nieuczciwego wykorzystania niniejszej strony przez osoby trzecie.

  SNA EUROPE może poprawiać lub zmieniać niniejszą stronę internetową oraz jej zawartość w dowolnym czasie, bez uprzedniego powiadomienia.

 6. Zmiana warunków korzystania

  SNA EUROPE może wprowadzać znaczne lub nieznaczne zmiany do niniejszych Warunków korzystania w dowolnym czasie. Prosimy o regularne odwiedzanie niniejszej strony.

 7. Obowiązujące prawo i jurysdykcja

  Niniejsze warunki podlegają prawu francuskiemu. W przypadku postanowień uznanych za niewykonalne z perspektywy lokalnie obowiązujących przepisów obligatoryjnych, wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe sądy francuskie.