se / sv

GARANTI OCH EFTERFÖRSÄLJNING

1. När det är tillåtet enligt lag erbjuds alla handverktyg i katalogen med livstidsgaranti – en garanti mot material- och tillverkningsfel under verktygets normala livslängd. ”Livslängd” definieras som den tidsperiod som ett verktyg kan förväntas hålla vid normal användning och under normala förhållanden.

 

2. Följande omfattas inte av denna allmänna professionella garanti: pneumatiska verktyg, hydraulverktyg, batteridrivna verktyg, elektriska/elektroniska verktyg, momentverktyg, fordonsverktyg, mätverktyg och verktyg som har specifika garantivillkor.

 

3. Produkterna är utformade och tillverkade för professionell användning. Garantitiden är i allmänhet ETT ÅR (12 månader) från produktens inköpsdatum. Garantiperioden för konsumenter (icke yrkesmässigt bruk) fastställs utifrån lokala bestämmelser gällande konsumtionsvaror. Batterierna garanteras vara fria från tillverknings- och materialfel under en period på TVÅ ÅR från det ursprungliga inköpsdatumet. Om en inspektion visar att problemet beror på produktions- eller materialfel kommer det att repareras kostnadsfritt (alternativt sker ett utbyte enligt vårt gottfinnande).

Vi vill påminna om att definitionen av ”professionell användning” är att verktyget används för ändamål med koppling till ett skrå, en verksamhet eller ett yrke som innehas av användaren.

 

4. Defekta produkter repareras, byts ut eller ersätts. I allmänhet täcker SNA Europe inte kostnaderna för uppställning, förflyttning, platsbesök eller reparation på plats hos kunden eller resekostnader för reparation, utbyte eller ersättning av produkter.

 

5. Garantin gäller inte produkter som inte har använts eller underhållits enligt gällande anvisningar eller som slitits ut på grund av felaktig användning eller förändrats utan tillstånd.

 

6. Garantin gäller inte reparationer som krävs på grund av normalt slitage. Garantin gäller inte knivar, gummidelar, tätningar, hammarstift, slipplattor, knivar, luftfilter, klämmor, säkringar och andra tillbehör.

 

7. Garantin gäller inte produkter som används i en annan miljö än de är avsedda för eller som skadats på grund av yttre påverkan (vatten, kemikalier, fysisk åverkan, stötar) eller främmande ämnen. Om produkten går förlorad eller förstörs helt eller delvis gäller inte denna garanti. Undantaget är om garantins förmånstagare kan tillhandahålla tekniskt underlag som bevisar att orsaken till problemet beror på ett konstruktions- eller materialfel och att det är produktens komponenter som är vållande.

 

8. Garantianspråk måste göras inom garantiperioden. Hela produkten måste då lämnas in eller fraktas till återförsäljaren eller distributören tillsammans med verifierad inköpsdokumentation som visar inköpsdatum och produktbeteckning.

 

9. Produkten kommer att bytas ut eller repareras så fort som möjligt. När den utbytta eller reparerade produkten tas emot uppmanas kunden att bekräfta överensstämmelsen. Utbyten och reparationer utförda enligt garantin innebär inte att garantiperioden förlängs eller förnyas.

 

10. Underhålls- och reparationsåtgärder som utförs under garantiperioden ska utföras av en auktoriserad distributör eller godkänd servicerepresentant för att garantin ska fortsätta gälla. Det enda undantaget är underhållsåtgärder som ska utföras av användaren och som specificeras i produktens bruksanvisning.