se / sv

Ansvar och hållbarhet

Bahcos ECO-utmaning

SNAE – ansvar och hållbarhet

Vi tar produkt- och arbetsplatssäkerhet på största allvar.

Vi strävar efter att skydda miljön och samhällsnyttan på de platser där vi bedriver verksamhet samt att implementera miljömässigt sunda policyer som är utformade att förhindra, mildra och (när så krävs) åtgärda påverkan på den lokala miljön.

Vår uppfattning är att det är viktigt att skydda naturresurser och att miljömässiga mål kan och ska vara förenliga med sund ekonomi.

Vår inställning till miljö, hälsa och säkerhet omfattar alla delar av vår verksamhet, produktutveckling och leveranskedja för att främja hållbarhet.

Målsättning och verksamhetskontroll

Miljö

 • Växthusgaser – vi är aktivt involverade i identifiering av energi- och resursbevarande åtgärder för att (där så är möjligt) minska resursanvändningen på alla våra anläggningar.
 • Sammanlagt industriavfall – vi uppfyller alla lokala, nationella och statliga krav gällande avfallshantering av industriavfall. Vi granskar vår process och våra förfaranden regelbundet för att minimera industriavfallet.
 • Avfallsåtervinning – vi upprättar förbättringsprocesser för att minimera materialspillet och minska mängden återvunnet avfall.

Leverantörer

 • Mångfald – alla affärsdrivande företag har samma tillgång till kontrakt och affärsmöjligheter.

Miljö, hälsa och säkerhet

 • Globala säkerhetstal – vi genomför grundorsaksanalys för alla olyckor. Vi reviderar och implementerar korrigerande och förebyggande åtgärder enligt behov.
 • Dödsolyckor och allvarliga skador – vårt mål är att inga dödsfall eller allvarliga olyckor ska inträffa hos våra koncernbolag eller entreprenörer.
 • Icke-efterlevnad av tvångsåtgärder och regler/tillstånd – vi strävar efter att eliminera och förhindra icke-efterlevnad. Vi genomför årliga utvärderingar för att identifiera och förhindra icke-efterlevnad.

Produkter

 • Säkerhet –vii tillhandahåller produkter som lever upp till tillämpliga säkerhetsstandarder och informerar våra kunder om korrekt användning av dessa produkter.
 • Säkerhet – hållbar design – vi implementerar produktinnovationer och designpraxis för att minska vår miljöpåverkan.

Ett steg i taget

Vi tar produkt- och arbetsplatssäkerhet på största allvar.

Vi strävar efter att skydda miljön och samhällsnyttan på de platser där vi bedriver verksamhet samt att implementera miljömässigt sunda policyer som är utformade att förhindra, mildra och (när så krävs) åtgärda påverkan på den lokala miljön.

 • MINSKA

  Mängden förpackningsmaterial vi använder genom att logiskt tänka igenom vad som behövs. Vi strävar också över att minska mängden icke återvinningsbara material som vi använder

 • ÅTERANVÄND

  Vi letar ständigt efter nya tillämpningar för vårt sortiment med återanvändningsbara förpackningsprodukter, exempelvis inom distributionskedjeförpackningar och materialhanteringstillämpningar på anläggningar.

 • ÅTERVINN

  Vi arbetar kontinuerligt med att införa högre nivåer av återvunna och förnybara material i alla våra förpackningsdesigner samtidigt som vi ser till att alla våra lösningar är så återvinningsbara som möjligt.

Bahcos ECO-utmaning

Höjdpunkter

10 ton
En miljoner digitala transaktioner förenklades med EDI-teknik vilket innebar 10 ton mindre tryckt papper.
10%
Bahco Academys e-utbildningsprogram innebär en tioprocentig minskning av antalet utbildningar på plats, vilket minskar koldioxidutsläppen med 8 200 kg.
30%
Bahcos eftermarknadsservicerelaterade YouTube-kanal med 300 000 besök har lett till att användningen av tryckta användarhandböcker har minskat med cirka 30 %.
10%
Marknadsföring av Sales Toolbox Program med SharePoint-teknik innebär en tioprocentig minskning av antalet möten ansikte mot ansikte, vilket minskar koldioxidutsläppen med 5 400 kg.