Podmínky používání

Vítejte na webových stránkách www.bahco.com (dále jako „webová stránka“ nebo „webové stránky“), které prezentují značku Bahco® a díky kterým objevíte produkty, služby, aktivity, novinky a události značky Bahco®. Používáním této webové stránky potvrzujete, že jste tyto Podmínky používání četli, porozuměli jim a přijali je bez výhrad. Pokud tyto Podmínky nepřijímáte, stránku prosím nepoužívejte.Pro účely tohoto textu se SNA EUROPE myslí vydavatel této webové stránky, jak je uvedeno v Právní doložce zde.

 1. Používání webových stránek

  Tyto webové stránky můžete navštěvovat a používat pouze v souladu s těmito Podmínkami používání a právními předpisy, které se na ně vztahují. Zakázáno je:

  • kopírování či obcházení navigační struktury stránky či jejího obsahu, a to jakýmkoli způsobem, s cílem získat jakýmikoli prostředky materiály, dokumenty či informace , které jsou na webové stránce záměrně skryté;

  • používání softwaru, postupů či zařízení s cílem narušit chod webové stránky;

  • podniknout jakékoli kroky s cílem získat neautorizovaný přístup k jakékoli části webové stránky;

  • podniknout jakékoli kroky s cílem přivést na webovou stránku či přidružené struktury neúměrné či přílišné množství návštěvníků.

 2. Duševní vlastnictví

  Tato webová stránka, stejně jako duševní vlastnictví týkající se jejího obsahu (texty, obrázky, videa, databáze, zvuky, fotografie, know-how, produkty a jejich názvy, obchodní jména, loga, obchodní značky atd.), jsou vlastnictvím SNA EUROPE a jejích přidružených organizací, případně podléhají licencím či autorizacím, které jsme obdrželi od třetích stran.

  Návštěvníkům je povoleno pouze takové užití webových stránek a jejich obsahu, jaké je v souladu s Podmínkami použití. Povoleno je si stáhnout a vytisknout informace o produktech a službách značky Bahco® včetně produktových katalogů, pokud je budete používat výhradně pro své vlastní potřeby. Navzdory výše uvedenému neposkytují tyto Podmínky používání na uvedené materiály žádnou licenci. V důsledku toho není povoleno reprodukovat, nabízet, zveřejňovat, přetvářet či upravovat jakoukoli část těchto webových stránek a jejich obsahu bez předchozího souhlasu SNA EUROPE.

  V případě, že SNA EUROPE poskytnete informace či obsahy prostřednictvím této webové stránky, dáváte SNA EUROPE nevýhradní, nepřenosný, celosvětově platný souhlas s jejich použitím, a to po celou dobu trvání souvisejícího duševního vlastnictví.

 3. Osobní údaje

  Podmínky, v souladu s nimiž můžeme zpracovávat osobní údaje nasbírané prostřednictvím těchto webových stránek, jsou vysvětlené v našich Podmínkách ochrany soukromí zde. Můžete si také přečíst naše Zásady používání souborů cookie zde.

 4. Hypertextové odkazy

  Webová stránka může obsahovat hypertextové odkazy na jiné stránky, které mají své vlastní podmínky používání a ochrany soukromí. SNA EUROPE žádným způsobem neručí za tyto stránky, jejich obsah nebo jejich způsob nakládání s osobními údaji. V důsledku toho SNA EUROPE nenese zodpovědnost za jakoukoli škodu vyplývající z vašeho přístupu na tyto stránky či jejich prohlížení či používání.

 5. Vyloučení odpovědnosti

  Žádný obsah těchto webových stránek nelze vykládat jako návrh k uzavření obchodu. Veškeré materiály dostupné na těchto webových stránkách jsou pouze informačního charakteru pro vaše soukromé užití.

  Webové stránky poskytujeme „tak, jak jsou“ („as is“), přičemž SNA EUROPE nenese záruku jakéhokoli charakteru. SNA EUROPE se zříká odpovědnosti, obzvláště pokud jde o přesnost a bezchybnost informací dostupných na těchto webových stránkách. SNA EUROPE dále neručí za to, že webové stránky či servery zaručující k nim přístup budou fungovat bez přerušení.

  V důsledku toho SNA EUROPE neručí za jakékoli přímé či nepřímé škody vyplývající zejména a mimo jiné z:

  • přístupu k webovým stránkám, jejich prohlížení či používání, a to včetně ztráty dat či jejich zničení či napadení počítače virem;

  • jakéhokoli narušení či zneužití webových stránek podvodným chováním třetí strany.

  SNA EUROPE může zlepšit nebo změnit tyto webové stránky a jejich obsah, a to kdykoli a bez upozornění.

 6. Změny v Podmínkách používání

  SNA EUROPE může tyto Podmínky používání kdykoli drobně či výrazně pozměnit. Pročítejte je tedy prosím pravidelně.

 7. Související zákony a jurisdikce

  Tyto Podmínky používání podléhají zákonům Francie. Jakékoli s nimi související neshody či spory budou řešeny kompetentními francouzskými soudy, pokud se v souladu s místními zákony neukážou jako nevymahatelné.