nl / nl

Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Welkom bij de website www.bahco.com (de "Website"), die de wereld van Bahco® vertegenwoordigt en u in staat stelt de producten, de diensten, de activiteiten, het nieuws en de evenementen van Bahco® te ontdekken. Door het gebruiken van de Website erkent u dat u deze gebruiksvoorwaarden (de "Gebruiksvoorwaarden") zonder voorbehoud hebt gelezen, begrepen en geaccepteerd. Als u deze Gebruiksvoorwaarden niet accepteert, mag u de Website niet gebruiken. Voor de doelstelling van dit document verwijst "SNA EUROPE" naar de uitgever van de Website, zoals gepresenteerd in onze Juridische kennisgeving, hier toegankelijk.

 1. Gebruik van de Website

  U mag de Website uitsluitend openen en erdoor bladeren in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden en de toepasselijke wetten. Het volgende is in het bijzonder niet toegestaan:

  • Het reproduceren of op enigerlei wijze omzeilen van de navigatiestructuur of -presentatie van de Website om enige materiaal, enig document of enige informatie te verkrijgen door enig middel dat niet doelbewust door de Website beschikbaar wordt gemaakt;

  • Enige software, routine of apparaat gebruiken om de juiste werking van de Website te verhinderen;

  • Enige actie te nemen om ongeautoriseerde toegang tot enig gedeelte van de Website te verkrijgen;

  • Enige actie ondernemen die een onredelijk of onevenredig grote belasting of verkeer op de Website of bijbehorende infrastructuur oplegt.

 2. Intellectueel eigendom

  De Website, evenals alle intellectuele eigendomsrechten in verband met de inhoud ervan (teksten, afbeeldingen, video's, databases, geluiden, foto's, know-how, producten en productnamen, bedrijfsnamen, logo's, handelsmerken, enz.) zijn ofwel het eigendom van SNA EUROPE en/of haar affiliates, ofwel zijn onderhevig aan licenties en/of autorisaties die door derden aan ons zijn toegekend.

  U bent slechts geautoriseerd om de Website en de inhoud ervan te gebruiken tot de mate die noodzakelijk is voor de online consultatie ervan in overeenstemming met de Gebruiksvoorwaarden. U mag informatie over producten en diensten van Bahco®, inclusief catalogi van de producten, uitsluitend voor persoonlijk gebruik downloaden en afdrukken. Niettegenstaande het voorgaande wordt er onder deze Algemene voorwaarden geen licentie toegekend. Dientengevolge mag u enig deel van de Website en de inhoud ervan niet reproduceren, beschikbaar maken aan het publiek, uitvoeren, publiceren of wijzigen zonder voorafgaande instemming van SNA EUROPE.

  Als u via de Website informatie en/of inhoud aan SNA EUROPE levert, wijst u SNA EUROPE een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, wereldwijde licentie toe om er gebruik van te maken, gedurende de volledige duur van het verwante intellectuele eigendomsrecht.

 3. Persoonsgegevens

  De voorwaarden waaronder we mogelijk persoonsgegevens die via deze Website zijn verzameld, verwerken, worden uitgelegd in ons "Privacybeleid", dat hier toegankelijk is. U wordt tevens uitgenodigd ons Cookiebeleid te lezen, dat hier toegankelijk is.

 4. Hypertext-links

  De Website bevat mogelijk hypertext-links naar andere websites die worden onderworpen aan hun eigen gebruiksvoorwaarden en privacybeleid. SNA EUROPE maakt geen vertegenwoordiging of garantie met betrekking tot deze andere websites, de inhoud ervan en het gebruik van uw persoonsgegevens. Dientengevolge is SNA EUROPE niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiende uit uw toegang tot, bladeren door of gebruik van die andere websites.

 5. Vrijwaring

  Niets op de Website mag worden geconstrueerd als voorstel van verkoop of aankoop. Enig materiaal beschikbaar op de Website wordt uitsluitend voor informatiedoeleinden aan u geleverd.

  De Website wordt aan u geleverd "as is" en "zoals beschikbaar", zonder garantie van enigerlei aard van SNA EUROPE. SNA EUROPE doet specifiek afstand van alle garantie dat de informatie die beschikbaar is op de Website, vrij is van onnauwkeurigheden of weglatingen. SNA EUROPE garandeert bovendien niet dat de Website of de servers die er toegang toe waarborgen, zonder onderbreking zullen werken.

  Dienovereenkomstig is SNA EUROPE niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade voortvloeiende uit, in het bijzonder en zonder beperking:

  • toegang tot, bladeren door of gebruik van de Website, met inbegrip van verlies van gegevens, vernietiging en computervirussen;

  • enige frauduleuze inbreuk op of gebruik van de Website door een derde.

  SNA EUROPE kan de Website en de inhoud ervan te allen tijde en zonder kennisgeving verbeteren of wijzigen.

 6. Wijzigingen in de Gebruiksvoorwaarden

  SNA EUROPE kan te allen tijde aanzienlijke of niet-aanzienlijke wijzigingen in deze Gebruiksvoorwaarden doorvoeren. Lees deze pagina regelmatig.

 7. Toepasselijke wet en jurisdictie

  Deze algemene voorwaarden worden onderworpen aan de Franse wetten. Tenzij een dergelijke bepaling niet-bekrachtigbaar wordt geacht door verplichte lokale wetgeving, wordt enig meningsverschil of enige procesvoering verwerkt door de competente Franse rechtbank.