nl / nl

Privacybeleid

Laatst bijgewerkt: 4 december 2023

SNA Europe maakt deel uit van de Snap-on Incorporated bedrijvengroep. SNA Europe wordt in dit privacybeleid "wij", "ons" of "onze" genoemd. "Persoonlijke informatie" is informatie die u als individu identificeert of die betrekking heeft op u als identificeerbaar individu. De bescherming van uw persoonlijke informatie is een belangrijk aandachtspunt voor ons.

Dit privacybeleid beantwoordt veelgestelde vragen over de soorten persoonlijke gegevens die wij van u of van derden verzamelen en hoe deze worden gebruikt, bekendgemaakt, gedeeld en bewaard.  

Dit privacybeleid is niet van toepassing op onze werknemers of sollicitanten.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over dit privacybeleid, neem dan contact op met de gegevensbeschermingscoördinator van SNA Europe via [email protected].

 

Kennisgeving bij inzameling

1. Welke soorten persoonlijke informatie verzamelen wij?

Afhankelijk van de toepasselijke lokale wetgeving kunnen wij een reeks persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken, waaronder de volgende:

 • Identificatiemiddelen: Zoals een echte naam, alias, postadres, telefoonnummer, online identificator, internetprotocoladres dat u identificeert als een individu of dat betrekking heeft op een identificeerbaar individu, e-mailadres, accountnaam, burgerservicenummer, rijbewijsnummer, paspoortnummer, ander(e) nationaal identificatienummer(s), uw handtekening, fysieke kenmerken of beschrijving, verzekeringspolisnummer of andere vergelijkbare unieke persoonlijke identificatoren.

 • Commerciële informatie: Zoals transactie- en aankoopinformatie en -geschiedenis.

 • Financiële informatie: Zoals uw bankrekeningnummer, creditcardnummer, debetkaartnummer of andere financiële informatie.

 • Technische informatie en informatie over gebruik: Zoals aanmeldingsgegevens, browsertype en -versie, tijdzone-instelling en -locatie, browserplug-intypes en -versies, besturingssysteem en platform, en informatie over andere technologie op de apparaten die onze websites of producten gebruiken; informatie over hoe u onze website, producten en diensten gebruikt, zoals browsergeschiedenis, zoekgeschiedenis of andere informatie over interacties met onze websites, applicaties, producten en diensten. Voor gedetailleerde informatie over de trackingtechnologieën die wij op deze website gebruiken, zie [Link naar Cookiebeleid].

 • Educatieve of professionele/werkgerelateerde informatie: Zoals onderwijs- of opleidingsgeschiedenis, werkgeschiedenis en huidige en vorige werkgevers.

 • Zintuiglijke informatie: Zoals audio-, elektronische, visuele en soortgelijke informatie, zoals gespreks- en video-opnamen.
 • Inwoners van Californië, Virginia, Colorado, Utah en Connecticut:Informatie over beschermde klassen: met inbegrip van classificaties die door de wet worden beschermd, zoals: Als een van deze items wordt verzameld, moet dit specifiek worden toegevoegd: geslacht, zwangerschap, bevalling, borstvoeding en gerelateerde medische aandoeningen, leeftijd, ras, huidskleur, religie, geloofsovertuiging, filosofische overtuigingen, afkomst, nationale afkomst, handicap, medische aandoeningen, genetische informatie, AIDS/HIV-status, burgerlijke staat, seksuele geaardheid of geschiedenis, genderidentiteit en -uitdrukking, staatsburgerschap, hoofdtaal, immigratiestatus, militaire/veteranenstatus, politieke affiliatie/activiteiten, status als slachtoffer van huiselijk geweld, verlofaanvraag, politieke meningen, lidmaatschap van een vakbond, gegevens over strafbare feiten en biometrische informatie, zoals vingerafdrukken en stemafdrukken.
 • Inwoners van de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte of het Verenigd Koninkrijk: Speciale categorieën van persoonsgegevens: zoals gedefinieerd onder artikel 9.1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR), persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen of vakbondslidmaatschap blijken, en de verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met als doel een natuurlijke persoon uniek te identificeren, gegevens over gezondheid of gegevens over het seksleven of de seksuele geaardheid van een natuurlijke persoon.

 • Het is niet onze bedoeling persoonlijke gegevens van kinderen te verzamelen: Wij verzamelen niet bewust persoonlijke informatie van kinderen jonger dan 16 jaar. Onze website is niet bedoeld voor kinderen jonger dan 16 jaar. Als u jonger bent dan 16, gebruik of verstrek dan geen informatie op deze website of via een van de functies ervan. Als u denkt dat wij informatie van of over een kind jonger dan 16 jaar hebben, neem dan contact met ons op via [email protected].
 • Inwoners van Californië, Virginia, Colorado, Utah en Connecticut: Gevoelige persoonlijke informatie:
  • Door de overheid uitgegeven identificatienummers: Persoonlijke informatie die het burgerservicenummer, rijbewijs-, staatsidentiteitskaart- of paspoortnummer onthult.
  • Betalingsinformatie: Accountlogin, financieel account-, debetkaart- of creditcardnummer in combinatie met alle vereiste beveiligings- of toegangscodes, wachtwoorden of referenties die toegang geven tot een account.
  • Precieze/specifieke geolocatie-informatie
  • Ras of etnische afkomst, gegevens waaruit religieuze gezindheid, levensbeschouwing, staatsburgerschap, immigratiestatus of vakbondslidmaatschap blijkt
  • De inhoud van post, e-mail en tekstberichten, tenzij het Bedrijf de beoogde ontvanger van de communicatie is
  • Genetische gegevens
  • Medische gegevens: Verzamelde en geanalyseerde persoonlijke informatie over de gezondheid van een persoon; Informatie over medische geschiedenis, geestelijke of lichamelijke gezondheidstoestanden, of medische behandeling of diagnose door een gezondheidswerker
  • Biometrische informatie die wordt gebruikt om een persoon uniek te identificeren
  • Verzamelde en geanalyseerde persoonlijke informatie over iemands seksleven of seksuele geaardheid.

 

2. Hoe wordt die persoonlijke informatie door ons gebruikt?

Wij gebruiken en onthullen uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden voor zover het gebruik van uw persoonlijke gegevens redelijkerwijs noodzakelijk en evenredig is voor deze doeleinden:

 • Zakelijk gebruik, zoals:
  • U als nieuwe klant, leverancier of distributeur registreren;
  • U als gebruiker te registreren voor onze producten of diensten, en deze diensten te leveren;
  • Trainingen, evenementen, reizen en accommodatie regelen en leveren;
  • Uw bestelling te verwerken en af te leveren, uw abonnementen te beheren of onze verplichtingen na te komen die voortvloeien uit andere contracten die u met ons aangaat;
  • Betalingen, vergoedingen en kosten beheren en geld dat u ons verschuldigd bent, innen en terugvorderen;
  • Onze relatie met u te beheren door u verklaringen te sturen, u op de hoogte te stellen van product- of service-informatie, u te vragen een recensie achter te laten of een enquête in te vullen, of u in staat te stellen deel te nemen aan een prijstrekking of wedstrijd;
  • Contracten of andere overeenkomsten die u met ons hebt te onderhouden en/of af te dwingen;
  • Uw verzoeken inwilligen, uw vragen beantwoorden, reageren op uw opmerkingen en meten hoe effectief wij uw problemen aanpakken;
  • Nieuwe producten en diensten analyseren en ontwikkelen;
  • U suggesties en aanbevelingen doen over goederen en diensten die interessant voor u kunnen zijn;
  • Ondersteuning bieden aan klanten;
  • Fraude op te sporen en te voorkomen; of
  • Eventuele wettelijke verplichtingen nakomen.

Wij voeren deze activiteiten uit om onze contractuele relatie met u te beheren, op basis van ons legitieme belang, of met uw toestemming en/of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

 • Mobiele toepassingen: om mobiele toepassingen beschikbaar te maken en registratie op onze mobiele toepassingen mogelijk te maken.

 

Wij voeren deze activiteiten uit op basis van ons legitieme belang, om onze contractuele relatie met u te beheren of met uw toestemming.

 

 • Website Experience: voor de technische administratie van de website; voor interne operaties; voor klantenadministratie; voor productonderzoeken; voor probleemoplossing; voor informatieanalyse, informatieanalyse, testen en onderzoeks- en ontwikkelingsdoeleinden; om ervoor te zorgen dat de inhoud van onze site op de meest effectieve manier voor u en voor uw computer wordt gepresenteerd; en als onderdeel van onze inspanningen om onze site veilig en beveiligd te houden.

 

Wij voeren deze activiteiten uit op basis van onze legitieme belangen of uw toestemming, indien vereist door de toepasselijke wetgeving.

 

 • Onze rechten en eigendommen beschermen: om onze rechten of eigendommen of die van onze zakelijke partners, leveranciers, distributeurs, klanten of anderen te beschermen wanneer wij redelijke gronden hebben om aan te nemen dat dergelijke rechten of eigendommen zijn of kunnen worden aangetast; om schulden te innen; om potentiële of daadwerkelijke claims, aansprakelijkheden en verboden gedragingen of activiteiten te voorkomen, op te sporen, te identificeren, te onderzoeken, erop te reageren en ertegen te beschermen.

 

Wij voeren deze activiteiten uit op basis van ons legitieme belang.

 

 • Informatie voor onze zakenpartners en distributeurs: om onze zakelijke relatie met u, de zakenpartner of distributeurs die u vertegenwoordigt te beheren en te ontwikkelen, inclusief het delen van informatie met onze groep, om een transactie met u aan te gaan of uit te voeren, om contact met u op te nemen in het kader van tevredenheidsonderzoeken of voor marktonderzoek.

 

Wij voeren deze activiteiten uit om onze contractuele relatie met u te beheren, op basis van ons legitieme belang of met uw toestemming.

 

 • Marketing: om te communiceren over speciale evenementen, programma's, enquêtes, wedstrijden, sweepstakes en andere aanbiedingen en promoties en om deelname daaraan te beheren, inclusief via onze accounts in sociale media; om u informatie te verstrekken over andere goederen en diensten die wij aanbieden, of die door anderen worden aangeboden, die vergelijkbaar zijn met de goederen en diensten die u al hebt gekocht of waarover u al hebt geïnformeerd en om u informatieve of promotionele e-mailberichten te sturen, waarvoor u kunt aangeven dat u deze niet wilt ontvangen zoals hieronder wordt beschreven.

 

Wij voeren deze activiteiten uit op basis van onze legitieme belangen of uw toestemming, zoals vereist door de toepasselijke wetgeving.

 

 • Inwoners van de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte of het Verenigd Koninkrijk: Speciale categorieën van persoonsgegevens: Wij verzamelen dergelijke Gegevens niet van u.

3. Worden mijn persoonlijke gegevens overgedragen of verstrekt aan derden?

Wij maken uw persoonlijke gegevens bekend in de volgende situaties:

 

 • Andere bedrijven binnen de Snap-on Incorporated-groep ("Snap-on Groep"): Wij zijn een wereldwijde organisatie met filialen, dochterondernemingen, bedrijfsprocessen, managementstructuren en technische systemen die grenzen overschrijden. Als zodanig delen we de persoonlijke gegevens die we verzamelen met bedrijven binnen de Snap-on Incorporated-groep en dragen we deze over naar landen in de wereld waar we zaken doen in verband met het hierboven vermelde gebruik en in overeenstemming met dit privacybeleid.

 

 • Dienstverleners: Wij moeten uw persoonlijke gegevens doorgeven aan derden die deze gegevens nodig hebben om diensten aan ons te verlenen. Dit kunnen dienstverleners zijn zoals websitehosting, gegevensanalyse, betalingsverwerking, orderverwerking, retourautorisatie, fraudepreventie, vertalers, informatietechnologie en gerelateerde infrastructuurvoorziening, klantenservice of gerelateerde voordelen (inclusief speciale promoties), e-maillevering, auditing en andere diensten.

 

 • Andere Derden: Wij zullen uw persoonlijke gegevens ook bekendmaken aan geselecteerde niet-gelieerde derden, zoals sociale media, kredietreferentiebureaus, incassobureaus, professionele dienstverleners (waaronder juridische adviseurs en accountants) en andere Derden als reactie op een wettelijke verplichting.

 

Wij gebruiken en onthullen uw persoonlijke gegevens ook indien dit noodzakelijk of gepast is, in het bijzonder wanneer wij hiertoe een wettelijke verplichting of legitiem belang hebben:

 

 • De toepasselijke wet- en regelgeving naleven.
  • Dit kunnen wetten zijn buiten het land waar u woont.
 • Samenwerken met openbare en overheidsinstanties.
  • Om te reageren op een verzoek of om informatie te verstrekken waarvan wij denken dat dit nodig of gepast is.
  • Dit kunnen ook autoriteiten zijn buiten het land waar u woont.
 • Samenwerken met de wetshandhaving.
  • Bijvoorbeeld wanneer wij reageren op verzoeken en bevelen van wetshandhavers of informatie verstrekken die wij belangrijk achten.
 • Om andere juridische redenen.
  • Om onze algemene voorwaarden af te dwingen; en
  • Om onze rechten, privacy, veiligheid of eigendom, en/of die van onze gelieerde ondernemingen, u of anderen te beschermen.
 • In verband met de vaststelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering.
  • In dergelijke gevallen kan het zijn dat wij persoonlijke informatie moeten verstrekken aan tegenpartijen die een wettelijk recht hebben om dergelijke informatie te ontvangen en aan hun raadslieden en deskundigen.
 • In verband met een verkoop of zakelijke transactie.
  • Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarin wij, om strategische of andere zakelijke redenen, besluiten om ons bedrijf te verkopen, te kopen, te fuseren of anderszins te reorganiseren. Een dergelijke transactie kan de onthulling van persoonlijke informatie aan potentiële of daadwerkelijke kopers inhouden, of de ontvangst van dergelijke informatie van verkopers. Het is onze gewoonte om bij dit soort transacties de juiste bescherming voor informatie te zoeken.

 

4. Hoe wordt elke categorie van mijn persoonlijke informatie gebruikt, openbaar gemaakt of gedeeld?

De volgende grafiek geeft weer welke categorieën persoonlijke gegevens wij kunnen verzamelen en verwerken, waarvoor wij deze gebruiken en welke categorieën persoonlijke gegevens wij aan derden kunnen verstrekken voor onze operationele bedrijfsdoeleinden, ook binnen de 12 maanden voorafgaand aan de datum waarop dit privacybeleid voor het laatst werd bijgewerkt.

Categorieën van persoonlijke informatie

Doorgegeven aan welke categorieën derden voor operationele bedrijfsdoeleinden

(zoals beschreven in het gedeelte "Wordt mijn persoonlijke informatie doorgegeven of verstrekt aan derden?")

Verwerkingsdoeleinden

(zoals beschreven in het gedeelte "Hoe wordt die persoonlijke informatie door ons gebruikt?")

     

Identifiers

 

Andere bedrijven binnen de Snap-on Incorporated-groep ("Snap-on-groep"), dienstverleners, andere derden.

Zakelijk gebruik, Mobiele toepassingen, Website-ervaring, Bescherming van onze rechten en eigendommen, Informatie voor onze zakenpartners, Productontwikkeling, Marketing,

Commerciële informatie

 

Andere bedrijven binnen de Snap-on groep, dienstverleners, andere derden.

Zakelijk gebruik, Mobiele toepassingen, Website-ervaring, Bescherming van onze rechten en eigendommen, Informatie voor onze zakenpartners, Productontwikkeling, Marketing,

Financiële informatie

 

Andere bedrijven binnen de Snap-on groep, dienstverleners, andere derden.

Zakelijk gebruik, Website-ervaring, Bescherming van onze rechten en eigendommen, Informatie voor onze zakenpartners, , Productontwikkeling, Marketing

Technische informatie en informatie over gebruik

Andere bedrijven binnen de Snap-on groep, dienstverleners, andere derden.

Zakelijk gebruik, Mobiele toepassingen, Website-ervaring, Bescherming van onze rechten en eigendommen, Informatie voor onze zakenpartners, Productontwikkeling, Marketing,

Educatieve of professionele/werkgerelateerde informatie

 

Andere bedrijven binnen de Snap-on groep, dienstverleners, andere derden.

Zakelijk gebruik, Mobiele toepassing, Informatie voor onze zakenpartners, Productontwikkeling, Marketing,

Sensorische informatie

 

Andere bedrijven binnen de Snap-on groep, dienstverleners, andere derden.

Zakelijk gebruik Onze rechten en eigendommen beschermen,

 

5. Hoe lang worden mijn persoonlijke gegevens bewaard?

Wij streven ernaar om uw persoonlijke gegevens niet langer te bewaren in een vorm die het mogelijk maakt om u te identificeren dan redelijkerwijs nodig is om de toegestane doeleinden te bereiken. Dit betekent dat informatie wordt vernietigd of uit onze systemen wordt gewist of anoniem wordt gemaakt wanneer de toepasselijke bewaarperiode is bereikt.

Wij bewaren elke categorie persoonlijke gegevens zo lang als nodig of toegestaan is in het licht van het doel of de doelen waarvoor ze verzameld zijn.  De criteria die worden gebruikt om onze bewaarperioden te bepalen, zijn onder andere: 

 • De duur dat wij een lopende relatie met u hebben of diensten aan u verlenen, bijvoorbeeld zolang u een account bij ons hebt of gebruik blijft maken van onze diensten, en de duur daarna gedurende welke wij een legitieme behoefte kunnen hebben om naar uw persoonlijke gegevens te verwijzen om eventuele problemen aan te pakken;
 • Of er een wettelijke verplichting bestaat waaraan wij onderworpen zijn; bepaalde wetten vereisen bijvoorbeeld dat wij gegevens over uw transacties gedurende een bepaalde periode bewaren voordat wij deze kunnen verwijderen; en
 • Of retentie raadzaam is in het licht van onze juridische positie, zoals met betrekking tot toepasselijke verjaringstermijnen, rechtszaken of onderzoeken van regelgevende instanties.

6. Hoe kan ik mijn persoonlijke gegevens bijwerken of openen?

Wij vragen u om uw informatie zo up-to-date mogelijk te houden, zodat u optimaal van ons kunt profiteren.

Als u een account bij ons hebt, kunt u de persoonlijke gegevens die we in uw online account bewaren, inzien en corrigeren door uw account te bekijken en uw gebruikers-ID en wachtwoord in te voeren. Voor andere vragen met betrekking tot het bijwerken of wijzigen van uw accountgegevens of als fouten in uw persoonlijke gegevens niet kunnen worden gecorrigeerd door uw account te openen, kunt u een verzoek sturen naar de gegevensbeschermingscoördinator van SNA Europe op [email protected]. De databeschermingscoördinator heeft informatie nodig over het account dat u probeert te corrigeren.

7. Wat zijn mijn keuzes en rechten met betrekking tot mijn persoonlijke gegevens?

Als u toegang wilt tot uw persoonlijke gegevens, deze wilt corrigeren, bijwerken, onderdrukken, beperken of verwijderen, bezwaar wilt maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens of uw toestemming hiervoor wilt intrekken, of als u een kopie van uw persoonlijke gegevens wilt ontvangen om deze naar een ander bedrijf te sturen (voor zover deze rechten door de toepasselijke wetgeving aan u worden verleend), kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar SNA Europe Data Protection Coordinator op [email protected].

Wij zullen op uw verzoek reageren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Inwoners van de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte of het Verenigd Koninkrijk:

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit voor uw land of regio waar u uw gewone verblijfplaats hebt of waar u werkt, of waar een vermeende overtreding van de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving plaatsvindt. Een lijst van EU/EEA-autoriteiten voor gegevensbescherming is beschikbaar op http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080. Details over de Britse gegevensbeschermingsautoriteit vindt u op https://ico.org.uk/. We hebben een Data Protection Manager aangesteld die verantwoordelijk is voor het afhandelen van alle gemelde kwesties met betrekking tot gegevensbescherming in verband met GDPR, en we willen graag de mogelijkheid hebben om op uw zorgen te reageren voordat u een toezichthoudende autoriteit benadert, dus neem gerust contact op met de Data Protection Manager van SNA Europe op [email protected].

 

Inwoners van Californië, Virginia, Colorado, Utah en Connecticut:

U kunt, afhankelijk van de toepasselijke wetgeving, de volgende verzoeken indienen:

 1. Om te weten of wij uw persoonlijke gegevens verwerken, en om toegang te krijgen tot dergelijke persoonlijke gegevens. Als u een inwoner van Californië bent, kunt u ook verzoeken dat wij u de volgende informatie verstrekken:
  1. De categorieën persoonlijke gegevens die wij over u hebben verzameld en de categorieën bronnen waarvan wij dergelijke persoonlijke gegevens hebben verzameld;
  2. Het zakelijke of commerciële doel voor het verzamelen van persoonlijke informatie over u; en
  3. De categorieën van persoonlijke informatie over u die wij op andere wijze openbaar hebben gemaakt, en de categorieën van derden aan wie wij dergelijke persoonlijke informatie openbaar hebben gemaakt.
 2. Om onnauwkeurigheden in uw persoonlijke gegevens te corrigeren.
 3. Om uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen.
 4. Om de specifieke stukken van uw persoonlijke informatie te ontvangen, inclusief een kopie van uw persoonlijke informatie in een draagbaar formaat.

U hebt het recht om niet onwettig gediscrimineerd te worden voor het uitoefenen van uw privacyrechten. 

 • Uitoefening van rechten op toegang, gegevensportabiliteit en verwijdering. Om de hierboven beschreven rechten uit te oefenen, dient u een verifieerbaar consumentenverzoek bij ons in door:
  • Bel ons gratis op 844-972-1285; of
  • Neem contact op met onze manager gegevensbescherming op [email protected]

8. Hoe verwerken wij uw verzoeken?

Wij zullen uw verzoek controleren en beantwoorden in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, rekening houdend met het type en de gevoeligheid van de persoonlijke gegevens waarop het verzoek betrekking heeft.  In sommige gevallen kunnen wij weigeren om uw verzoek in te willigen wanneer de wet of het recht waarop u zich beroept niet van toepassing is of wanneer er een uitzondering van toepassing is. Het is mogelijk dat wij - afhankelijk van de toepasselijke wetgeving - uw bedrijfsnaam, zakenpartnernummer, rekeningnummer, naam, telefoonnummer, e-mailadres, financieel gegevensbestand, afleveradres, en/of aankoop-, garantie-, reparatie- of kalibratiegeschiedenis, serienummer van het apparaat moeten opvragen om uw identiteit te verifiëren en om bescherming te bieden tegen frauduleuze verzoeken. Als u een met een wachtwoord beveiligde account bij ons hebt, kunnen wij uw identiteit verifiëren via onze bestaande verificatiepraktijken voor uw account en u vragen om uzelf opnieuw te verifiëren voordat wij uw persoonlijke gegevens bekendmaken of verwijderen. Als u een verzoek tot verwijdering indient, kunnen wij u vragen om uw verzoek te bevestigen voordat wij uw persoonlijke gegevens verwijderen.

9. Hoe kunt u in beroep gaan tegen onze beslissing met betrekking tot uw verzoek?

Als u een inwoner bent van Colorado, Connecticut of Virginia en als wij weigeren om actie te ondernemen naar aanleiding van uw verzoek, dan kunt u in beroep gaan tegen deze weigering binnen een redelijke periode nadat u van de weigering op de hoogte bent gesteld.  U kunt een beroep indienen door contact met ons op te nemen via [email protected] of + (1) 844-972-1285.

10. Hoe kan mijn gevolmachtigde agent namens mij een aanvraag indienen?

Als een agent namens u een verzoek wil indienen zoals is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, kan de agent de indieningsmethoden gebruiken die worden vermeld in het gedeelte "Wat zijn mijn keuzes en rechten met betrekking tot mijn persoonlijke gegevens?  Niet alle soorten verzoeken kunnen door bevoegde agenten in alle staten worden ingediend. Als onderdeel van ons verificatieproces kunnen we de agent vragen om, indien van toepassing, bewijs te leveren van zijn of haar status als gevolmachtigd agent.  Daarnaast kunnen we u vragen om uw identiteit te verifiëren zoals beschreven in het gedeelte "Hoe verwerken we uw verzoeken?" of om te bevestigen dat u de agent toestemming hebt gegeven om het verzoek in te dienen.

Als u een inwoner van Californië bent en een agent namens u een verzoek indient, kunnen wij om een volmacht vragen die door u aan de agent is verstrekt overeenkomstig de California Probate Code sections ‑41214130.  Als u geen volmacht hebt gegeven, kunnen we bewijs vragen dat u een ondertekende toestemming hebt gegeven om de agent te machtigen om namens u een verzoek in te dienen.  ("Ondertekend" betekent dat de toestemming ofwel fysiek is ondertekend of elektronisch is verstrekt in overeenstemming met de Uniform Electronic Transactions Act, Civil Code 1633.7 e.v.) We kunnen u ook vragen om: (i) uw eigen identiteit rechtstreeks bij ons te verifiëren; of (ii) rechtstreeks bij ons te bevestigen dat u de agent toestemming hebt gegeven om het verzoek in te dienen.  Als een agent namens u een verzoek wil indienen om af te zien van de verkoop of het delen van uw persoonlijke gegevens of een verzoek om ons gebruik van uw Gevoelige persoonlijke gegevens te beperken], kunnen wij alleen om het bewijs vragen dat u de agent ondertekende toestemming hebt gegeven om namens u een verzoek in te dienen.

11. Hoe gebruiken we geanonimiseerde informatie?

Wanneer wij informatie bewaren of anonimiseren, zullen wij de geanonimiseerde informatie alleen op een geanonimiseerde manier blijven bewaren en gebruiken en zullen wij niet proberen om de informatie opnieuw te identificeren.

12. Wat zijn de bronnen van persoonlijke informatie die we hebben verzameld?

Wij verzamelen persoonlijke gegevens uit verschillende bronnen, waaronder:

 • Van u. U kunt ons rechtstreeks persoonlijke informatie geven wanneer u:
  • Onze producten en diensten aan te vragen, te kopen, te registreren of te gebruiken;
  • Ontvang klantenondersteuning;
  • Inschrijven voor training;
  • Abonneer u op onze publicaties;
  • Verzoek marketing naar u verzonden te worden;
  • Maak een account aan, vul formulieren in om mee te doen aan een wedstrijd, promotie of enquête;
  • Communiceer persoonlijk met ons op beurzen, evenementen of anderszins;
  • Contact met ons op te nemen als potentiële of bestaande leverancier, distributeur of verkoopvertegenwoordiger, of als werknemer van de hierboven vermelde personen
  • Een claim indienen onder een garantiepolis waarvoor wij claimadministratiediensten leveren;
  • Ons feedback te geven of ons andere informatie te verstrekken wanneer u contact met ons opneemt; of
  • Wanneer u uw sociale media-account met uw account bij ons verbindt.
 • Van geautomatiseerde technologieën of interacties. Wanneer u interactie hebt met onze website of toepassing, verzamelen wij automatisch Technische informatie en Gebruiksinformatie (vollediger beschreven in het gedeelte "Welke soorten persoonlijke informatie verzamelen wij? Sectie.) Wij verzamelen deze gegevens door gebruik te maken van cookies, serverlogs en andere soortgelijke technologieën. Voor gedetailleerde informatie over de technologieën die wij op deze website gebruiken, zie [Link naar Cookiebeleid].
 • Van derden of openbare bronnen. Wij ontvangen persoonlijke informatie van verschillende derde partijen die bevestigd hebben dat zij gemachtigd zijn om deze informatie met ons te delen of van andere openbare bronnen, zoals:
  • Consumenteninformatiebureaus, kredietreferentiebureaus en openbaar beschikbare databanken;
  • Uw werkgever of school zodat u onze producten of diensten kunt gebruiken;
  • Uw vertegenwoordigers, waaronder uw echtgeno(o)t(e), werknemers, juridische en financiële adviseurs of anderen die u toestemming geeft;
  • Onze distributeurs of verkoopvertegenwoordigers;
  • Onafhankelijke dienstverleners;
  • Advertentienetwerken;
  • Besturingssystemen en platforms;
  • Sociale netwerken;
  • Aanbieders van sociale media;
  • Aanbieders van gegevensanalyse
  • Banken, juridische adviseurs, verzekeringsmaatschappijen, makelaars en andere financiële instellingen;
  • Diensten van derden om claims te onderzoeken;
  • Verkopers en leveranciers met wie u mogelijk contact hebt;
  • Verzekeringsmaatschappijen en -makelaars;
  • Andere Snap-on bedrijven waarmee u in contact kunt komen via andere websites, producten, diensten of sociale mediapagina's;
  • Aanbieders van zoekinformatie; of
 • Worden mijn persoonlijke gegevens doorgegeven aan andere landen?

Wij zijn een wereldwijd bedrijf en uw persoonlijke gegevens kunnen worden opgeslagen en verwerkt in elk land waar wij faciliteiten hebben of waar wij dienstverleners inhuren, en door met ons in zee te gaan begrijpt u dat uw gegevens worden doorgegeven aan landen buiten het land waar u woont, waaronder de Verenigde Staten, die andere regels voor gegevensbescherming kunnen hebben dan uw land.  In bepaalde omstandigheden kunnen rechtbanken, wetshandhavingsinstanties, regelgevende instanties of veiligheidsautoriteiten in die andere landen toegang krijgen tot uw persoonlijke gegevens.

 • AANVULLENDE INFORMATIE OVER DE EER en het VK:

Sommige landen buiten de EER en het VK worden door de Europese Commissie en ICO erkend als landen die een passend niveau van gegevensbescherming bieden volgens de normen van de EER of het VK (de volledige lijst van deze landen is hier beschikbaar voor de EER en hier voor het VK. Voor overdrachten vanuit de EER en het VK naar landen die niet als adequaat worden beschouwd door de Europese Commissie of de ICO, hebben wij adequate maatregelen getroffen, zoals standaard contractuele clausules die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie en de ICO (inclusief met de leden van de Snap-on Incorporated-groep) om uw persoonlijke gegevens te beschermen. U kunt een kopie van deze maatregelen krijgen door contact op te nemen met [email protected].

 • Welke veiligheidsmaatregelen zijn er om mijn persoonlijke gegevens te beschermen?

Wij streven ernaar de veiligheid van uw persoonlijke informatie te beschermen. Wij streven ernaar administratieve, technische en fysieke beveiligingen te handhaven om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik of onbevoegde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

Helaas is de overdracht van informatie via het internet niet volledig veilig. Hoewel wij ernaar streven om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen wij de veiligheid van uw persoonlijke gegevens die naar ons worden verzonden niet garanderen; elke overdracht is op eigen risico. Zodra wij uw persoonlijke gegevens hebben ontvangen, gebruiken wij procedures en beveiligingsfuncties om onbevoegde toegang te voorkomen. Deze procedures omvatten fysieke, elektronische en bestuurlijke procedures.

13. Hoe kan ik aangeven dat ik niet gecontacteerd wil worden voor promotionele doeleinden?

U hebt het recht om ons te vragen u geen marketingberichten te sturen. Wij zullen u gewoonlijk informeren (voordat wij de persoonlijke informatie verzamelen) als wij van plan zijn om uw persoonlijke informatie voor dergelijke doeleinden te gebruiken of als wij van plan zijn om uw informatie voor dergelijke doeleinden aan derden door te geven. U kunt uw recht uitoefenen om een dergelijke verwerking te voorkomen door bepaalde vakjes aan te vinken op de formulieren die wij gebruiken om persoonlijke gegevens te verzamelen. Als u in eerste instantie toestemming hebt gegeven voor onze marketingcommunicatie, kunt u ook te allen tijde het recht uitoefenen om een dergelijke verwerking te voorkomen door:

 • Klikken op de afmeldlink in een informatieve of promotionele e-mail die wij u sturen.
 • Contact opnemen met ons Klanten Service Centrum als u vragen hebt over het wijzigen van uw contactvoorkeur of hulp nodig hebt bij het verwijderen van uw naam uit onze abonneelijsten.

 

14. Hoe gebruiken wij cookies en soortgelijke technologieën?

Raadpleeg hier ons cookiebeleid (link naar cookiebeleid invoegen)

 

15. Wijzigingen aan deze Privacyverklaring

Wij kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen of bijwerken.  Als wij een wezenlijke verandering aanbrengen die van invloed is op persoonlijke gegevens die wij vóór de verandering hebben verzameld, zullen wij u, afhankelijk van de aard van de verandering, mogelijk op de hoogte stellen van de verandering en zullen wij u mogelijk om toestemming voor de verandering vragen.  Wij zullen alle wijzigingen op onze website plaatsen, dus controleer regelmatig de meest recente versie van ons privacybeleid. Wij zullen het herziene privacybeleid op deze pagina plaatsen met een nieuwe datum "Laatst bijgewerkt". Deze versie is gedateerd 4 december 2023.

16. Links

Deze site bevat links naar andere sites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of privacypraktijken van die sites, en ons privacybeleid is niet van toepassing op informatie die door die sites over u wordt verzameld. Wij raden u aan de privacyverklaringen te lezen van elke site die informatie over u verzamelt. Wanneer u onze site verlaat via een link naar een site waarop ons privacybeleid niet van toepassing is, wordt een nieuw browservenster geopend. Als het voor uw interactie met onze site nodig is om uw informatie naar een site van een derde partij te sturen die niet onder ons privacybeleid valt, zullen wij u daar duidelijk over informeren voordat uw informatie wordt verstuurd.