Vår värdegrund

Policy för miljö, hälsa och säkerhet

Vi tar produkt- och arbetsplatssäkerhet på största allvar.

Vi anstränger oss att skydda miljön och samhällsnyttan där vi finns etablerade samt att implementera miljömässigt sunda policyer som är utformade att förhindra, lindra och (när så krävs) åtgärda påverkan på den lokala miljön.

Vår uppfattning är att det är viktigt att skydda naturresurser och att miljömässiga mål kan och ska vara förenliga med sund ekonomi.

Vår inställning till miljö, hälsa och säkerhet når ut till alla delar av vår verksamhet, produktutveckling och leveranskedja för att främja hållbarhet.

Målsättning och verksamhetskontroll

Full kontroll Våra anläggningar Vår strategi för miljö, hälsa och säkerhet säkerställer överensstämmelse med lokala, nationella och statliga förordningar som lägsta krav. Alla aspekter av vår tillverkning och våra tjänster utvärderas.

Begränsad kontroll Våra leverantörer Vi uppmanar våra leverantörer att anamma program liknande vårt om möjligt, och vi erbjuder oss att assistera i det arbetet.

Våra produkter Vi utvärderar påverkan från ny produktdesign och utvecklingsprocesser.

Mål

Miljö

 • Växthusgaser: Vi är aktiva i identifierande av energi- och resursbevarande åtgärder för att (där så är möjligt) minska resursanvändningen på alla våra anläggningar.

 • Sammanlagt industriavfall: Vi uppfyller alla lokala, nationella och statliga krav gällande avfallshantering av industriavfall. Vi reviderar vår process och våra förfaranden regelbundet för att minimera industriavfallet.

 • Avfallsåtervinning: Vi upprättar förbättringsprocesser för att minimera materialspillet.

Miljö, hälsa och säkerhet

 • Globala säkerhetstal: Vi genomför grundorsaksanalys för alla olyckor. Vi reviderar och implementerar korrigerande och preventiva åtgärder enligt behov.

 • Dödsolyckor och allvarliga skador: Vårt mål är att inga dödsfall eller allvarliga olyckor ska inträffa för våra koncernbolag eller entreprenörer.

 • Icke överensstämmelser gällande tvångsåtgärder och regler/tillstånd: Vi strävar efter att eliminera och förhindra icke överensstämmelser. Vi genomför årliga utvärderingar för att identifiera och förhindra icke överensstämmelser.

Leverantörer

 • Mångfald: Alla affärsdrivande företag har samma tillgång till kontrakt och affärsmöjligheter.

Produkter

 • Säkerhet: Vi tillhandahåller produkter som lever upp till tillämpliga säkerhetsstandarder och informerar våra kunder om korrekt användning av dessa produkter.

 • Hållbar design: Vi implementerar produktinnovationer och designpraxis för att minska vår miljöpåverkan.

Kvalitetsfilosofi

Vår kvalitetsfilosofi är att:

 1. Involvera alla medarbetare i vårt arbete med att leverera överlägsna produkter och tjänster som konsekvent lever upp till eller överträffar kundernas förväntningar och våra mål, med hjälp av vårt kvalitetsstyrningssystem ISO 9001

 2. Arbeta med en anda av kontinuerlig förbättring och att göra rätt från början och samtidigt tillhandahålla kompletta leveranser i tid av produkter och tjänster på det mest effektiva sättet.

RCI-filosofi

SNA Europes RCI-filosofi fastställer att alla processer kan förbättras kontinuerligt samtidigt som dessa önskade resultat uppfylls:

 • Förse SNA Europes koncernbolag med en säker och ergonomisk arbetsmiljö

 • Säkerställa tillverkning av kvalitetsprodukter som lever upp till våra kunders förväntningar

 • Upprätthålla ett jämnt och kontinuerligt produktionsflöde som tillfredsställer våra kunders leveranskrav

 • Förbättra SNA Europes globala effektivitet, vilket resulterar i en konkurrensfördel.

 • Perfektion

SNA Europes ledningsgrupp leder det kontinuerliga arbetet med förbättringar på ett aktivt sätt. Läs mer...

Leverantörsrelation och uppfyllande av förordningar

SNA Europe har upprättat upphandlingspolicyer för att genomföra sitt sociala ansvar att bedriva rättvisa transaktioner i hela leverantörskedjan. Dessa policyer omfattar områden som juridisk efterlevnad, respekterande av mänskliga rättigheter, arbetskraft, säkerhet, hälsa och miljö inom områden som riskkontroll för kemiskt innehåll och informationssäkerhet. SNA Europe förbättrar konstant sina socialt ansvarstagande upphandlingar genom att erhålla leverantörernas förståelse och stöd för policyer och byggande av starka partnerskap.

SNA Europe utför rättvisa och ojäviga transaktioner genom att medge lika möjligheter för alla leverantörer (inklusive potentiella kandidater) i enlighet med interna procedurer. SNA Europe initierar och fortsätter transaktioner med leverantörer baserat på omfattande utvärderingskriterier, vilka omfattar uppfyllande av lagar och sociala normer, miljöskydd, korrekt informationssäkerhet, respekt för immateriella rättigheter, sund och stabil företagsledning, överlägsen teknisk utvecklingsförmåga, rätt pris och kvalitet samt stabil leveranskapacitet.

SNA Europe strävar efter att säkra rätt pris och kvalitet för att kunna förse sina kunder med stabil tillförsel av optimala produkter. Detta säkerställer att SNA Europe åtnjuter fullt förtroende från kunder över hela världen.

SNA Europe tillåter inte sina medarbetare att ha relationer av personligt intresse med någon leverantör.

Leverantörer som använder sig av underleverantörer för att tillhandahålla varor och tjänster till SNA Europe ansvarar för att underleverantören följer våra policyer. Läs mer...

Uppförandekod och etik

Vi på SNA Europe har mycket stor respekt för höga etiska normer, vilka huvudsakligen styrs av integritet och principer. Dessa ord fastställer vilka vi är och hur vi agerar. Vi följer våra värden både som individer och som företag, var än i värden vi verkar. Det krävs en vilja att agera med integritet och att prestera enligt de högsta etiska normerna i allt vi gör. Vi fattar beslut varje dag och de flesta är enkla att fatta. Men i mer komplexa situationer har vi riktlinjer och ett ramverk för hur vi ska driva vår verksamhet i krävande miljöer. Eftersom vi tillhör Snap-on Inc. följer vi uppförandekod som finns på kinesiska, nederländska, engelska, franska, tyska, italienska, japanska, portugisiska, spanska, svenska och ryska.

https://www1.snapon.com/corporate/codeofconduct.nws

Uppförandekoden täcker de viktigaste aspekterna i arbetslivet och förser SNA Europes koncernbolag med rådgivning om hur man upprätthåller vårt företags utmärkta rykte. Läs mer...