sk / sk

VŠEOBECNÁ ZÁRUKA SPOLOČNOSTI SNAE

1. Ak to povoľuje zákon, všetky položky ručného náradia uvedené v katalógu sa ponúkajú s celoživotnou zárukou – zárukou na materiálové a výrobné chyby počas bežnej životnosti príslušného náradia. „Doba životnosti“ je definovaná ako doba, počas ktorej sa dá predpokladať, že náradie bude za normálnych podmienok a pri bežnom používaní funkčné.

 

2. Nasledujúce položky sú z tejto všeobecnej profesionálnej záruky vyňaté: pneumatické náradie, hydraulické náradie, akumulátorové náradie, elektrické/elektronické náradie, momentové náradie, automotive náradie, meracie náradie a náradie, na ktoré sa vzťahujú špecifické záručné podmienky.

 

3. Výrobky sú navrhnuté a vyrobené na profesionálne použitie. Vo všeobecnosti platí, že záručná doba je JEDEN ROK (12 mesiacov) od dátumu zakúpenia výrobku. Záručná doba pre spotrebiteľov (nekomerčné použitie) bude stanovená podľa platného zákona o ochrane spotrebiteľa. Na akumulátory sa vzťahuje záruka na chyby spracovania a materiálu počas obdobia DVOCH ROKOV od dátumu pôvodného nákupu. Ak sa na základe kontroly zistí, že problém je spôsobený chybným spracovaním alebo materiálmi, výrobok bude bezplatne opravený (alebo na základe nášho posúdenia vymenený), ak bude ešte stále v záručnej dobe.

Pripomíname, že profesionálne použitie je definované ako použitie náradia na účely súvisiace s obchodovaním, podnikaním alebo profesiou používateľa.

 

4. Chybné výrobky budú opravené, vymenené alebo nahradené. Spoločnosť SNA Europe vo všeobecnosti nehradí náklady na manipuláciu, premiestňovanie, návštevu pracoviska alebo opravy v priestoroch zákazníka, ani cestovné náklady spojené s opravou, výmenou alebo náhradou výrobkov.

 

5. Záruka sa nevzťahuje na žiadny výrobok, ktorý bol nesprávne používaný, nesprávne udržiavaný alebo bol opotrebovaný z dôvodu nesprávneho používania, alebo boli na ňom spravené neoprávnené úpravy.

 

6. Táto záruka sa nevzťahuje na žiadne opravy, ktoré sa vyžadujú v dôsledku bežného opotrebovania. Táto záruka sa nevzťahuje na spotrebné diely, ako sú čepele, gumené časti, tesnenia, čapy, brusivo a brúsne doštičky, rezné čepele, vzduchové filtre, svorky, poistky a ďalšie príslušenstvo.

 

7. Táto záruka sa nevzťahuje na žiadny výrobok, ktorý sa používal v podmienkach prostredia, pre ktoré nebol navrhnutý, alebo ktorý bol poškodený vonkajšími vplyvmi (voda, slaná voda, chemikálie, fyzický vplyv, nárazy, extrémne teploty) alebo cudzími látkami. V prípade straty, celkového alebo čiastočného zničenia výrobku nie je výrobok krytý touto zárukou, pokiaľ osoba, ktorá si uplatňuje záruku, nepredloží presný technický doklad o pôvode reklamácie, chybe materiálu alebo konštrukčnej chybe a príslušné komponenty výrobku.

 

8. Záručná reklamácia sa musí podať v záručnej lehote. To si vyžaduje odovzdanie alebo odoslanie celého výrboku spolu s dokladom o kúpe, ktorý musí obsahovať dátum predaja a označenie produktu, predajcovi alebo distribútorovi.

 

9. Výmena alebo oprava výrobku sa vykoná čo najrýchlejšie. Po prijatí vymeneného alebo opraveného výrobku je zákazník požiadaný aby overil zhodu. Výmeny a opravy poskytnuté v rámci záruky nie sú dôvodom na predĺženie alebo obnovenie záručnej doby náradia.

 

10. Akúkoľvek údržbu alebo opravu, ktorá sa vykonáva počas záručnej doby, musí vykonať autorizovaný distribútor alebo oficiálny servisný zástupca, s výnimkou úkonov údržby, ktoré má vykonávať používateľ podľa pokynov v návode k výrobku, inak hrozí zrušenie záruky.