sk / sk

VŠEOBECNÁ ZÁRUKA SNAE

1. Ak to zákon umožňuje, na všetko ručné náradie na profesionálne použitie v katalógu sa poskytuje doživotná záruka - záruka na materiálové a výrobné vady počas bežnej životnosti daného náradia. Pod pojmom "životnosť" sa rozumie doba, počas ktorej možno očakávať, že náradie bude funkčné pri bežnom používaní a za bežných podmienok. Pripomíname, že profesionálne použitie je definované ako použitie náradia na účely, ktoré súvisia s obchodom, podnikaním alebo povolaním používateľa.

 

2. Z vyššie uvedenej doživotnej záruky na profesionálne použitie sa vylučuje: pneumatické náradie, hydraulické náradie, náradie napájané z batérií, elektrické/elektronické náradie, momentové náradie, náradie pre atuo priemysel a meracie náradie. Na toto náradie a ďalšie náradie, na ktoré sa nevzťahuje doživotná záruka, sa vzťahuje záručná doba JEDEN ROK (12 mesiacov) od dátumu zakúpenia výrobku, pokiaľ nie sú v konkrétnych záručných podmienkach náradia definované iné podmienky. Na batérie sa vzťahuje záruka na bezchybné spracovanie a materiálové vady po dobu DVOCH ROKOV od dátumu pôvodného nákupu. Ak kontrola preukáže, že problém je spôsobený chybným spracovaním alebo materiálom, výrobok bude opravený (alebo podľa našej voľby vymenený) bez poplatku, ak je ešte v záručnej dobe.

 

3. Záručná doba pre spotrebiteľov (neprofesionálne použitie) bude definovaná miestnymi predpismi o spotrebiteľskom tovare.

 

4. Chybné výrobky budú opravené, vymenené alebo nahradené. Spoločnosť SNA Europe vo všeobecnosti nehradí náklady na imobilizáciu, premiestnenie, návštevu miesta alebo opravu na mieste v priestoroch zákazníka ani cestovné náklady na opravu, výmenu alebo náhradu výrobkov.

 

5. Táto záruka sa nevzťahuje na žiadny výrobok, ktorý bol nesprávne používaný alebo nesprávne udržiavaný, alebo opotrebovaný nesprávnym používaním, alebo na ktorom boli vykonané neoprávnené úpravy.

 

6. Táto záruka sa nevzťahuje na žiadne opravy alebo diely, ktoré podliehajú opotrebovaniu v dôsledku používania alebo iného prirodzeného opotrebovania, ako sú napríklad nože, gumové diely, tesnenia, upchávky, brúsne dosky, prevody, ložiská, kolesá, olej, vzduchové filtre, svorky a iné diely definované ako spotrebný materiál. Táto záruka sa rovnako nevzťahuje na chyby náradia spôsobené používaním alebo iným prirodzeným opotrebovaním.

 

7. Táto záruka sa nevzťahuje na žiadny výrobok, ktorý bol používaný v podmienkach prostredia, pre ktoré nebol navrhnutý, alebo ktorý utrpel akékoľvek poškodenie spôsobené vonkajšími vplyvmi (voda, slaná voda, chemické, fyzikálne vplyvy, nárazy, extrémne teploty) alebo cudzími látkami. V prípade straty alebo úplného či čiastočného zničenia výrobku sa táto záruka na výrobok nevzťahuje, pokiaľ príjemca záruky nepredloží presný technický dôkaz o vzniku reklamácie, o chybe materiálu alebo konštrukčnej chybe a o súčiastkach príslušného výrobku.

 

8. Záručná reklamácia musí byť podaná v záručnej dobe. To si vyžaduje predloženie alebo zaslanie kompletného predmetného náradia s dokladmi o overení predaja, ktoré musia potvrdzovať dátum nákupu a označenie výrobku, predajcovi alebo distribútorovi.

 

9. Výmena alebo oprava výrobku bude vykonaná čo najrýchlejšie. Pri prevzatí vymeneného alebo opraveného výrobku je zákazník požiadaný o potvrdenie zhody. Výmena a oprava poskytnutá v rámci záruky nepredlžuje ani neobnovuje záručnú dobu na náradie.

 

10. Akúkoľvek údržbu alebo opravu vykonanú počas záručnej doby musí pod hrozbou straty platnosti tejto záruky vykonať autorizovaný distribútor alebo oficiálny servisný zástupca, s výnimkou údržbových úkonov, ktoré má vykonať používateľ, ako je uvedené v príručke k výrobku.