Naše hodnoty

Pravidlá pre zdravie, bezpečnosť a ochranu životného prostredia

Zaviazali sme sa k bezpodmienečnej bezpečnosti produktov a bezpečnosti na pracovisku.

Snažíme sa chrániť kvalitu životného prostredia a verejného blahobytu v našich komunitách a zachovávať postupy šetrné k životnému prostrediu určené na prevenciu, zmiernenie a tam, kde je to vhodné, napravenie vplyvov na životné prostredie komunity.

Veríme v dôležitosť zachovania prírodných zdrojov a že environmentálne ciele môžu a mali by byť v súlade s ekonomickým zdravím.

Náš prístup k životnému prostrediu, zdraviu a bezpečnosti sa vzťahuje na všetky aspekty prevádzky, vývoj produktov a dodávateľský reťazec na podporu udržateľnosti.

Rozsah pôsobnosti a riadenie

Úplné riadenie našich pobočiek pre životné prostredie, zdravie a bezpečnosť sa zakladá na dodržiavaní všetkých miestnych, štátnych a vládnych nariadení ako na minimálnej požiadavke. Hodnotené sú všetky aspekty našej výroby a služieb.


Obmedzená kontrola našich dodávateľov 

Odporúčame našim dodávateľom, aby prijali programy podobné ako u nás kedykoľvek je to možné, a ponúkame im v tomto úsilí pomoc.

Naše produkty

Vyhodnocujeme dopady a vplyv nového dizajnu a procesu vývoja výrobku.

Ciele

Životné prostredie

 • Skleníkové plyny - Sme stále aktívne zapojení do určovanie energie a opatrení na zachovanie zdrojov, a ak je to možné, o zníženie spotreby zdrojov vo všetkých našich lokalitách.

 • Celkový priemyselný odpad - Dodržiavame všetky miestne, štátne a vládne požiadavky na likvidáciu priemyselných odpadov. Naše procesy a postupy pravidelne hodnotíme, aby sme minimalizovali celkové množstvo priemyselného odpadu.

 • Recyklácia odpadov - Postupne zlepšujeme procesy s cieľom maximalizovať výnos surových materiálov a znížiť recykláciu odpadu.

Životné prostredie, zdravie a bezpečnosť

 • Celková bezpečnosť - Vykonávame analýzy hlavných príčin pri každej nehode. Kontrolujeme a realizujeme nápravné a preventívne opatrenia podľa potreby.

 • Úmrtia a vážne zranenia - Naším cieľom je dosiahnutie nulových úmrtí a vážnych zranení.

 • Presadzovanie právnych predpisov & Nesúlad s predpismi - Snažíme sa eliminovať a predchádzať nesúladu s predpismi. Vykonávame každoročné hodnotenie pre zisťovanie a predchádzanie nesúladu.

Dodávatelia

 • Rozmanitosť - Všetky obchodné podniky majú rovnaký prístup k zákazkám a obchodným príležitostiam.

Produkty

 • Bezpečnosť - Ponúkame produkty, ktoré spĺňajú všetky príslušné bezpečnostné normy, a informujeme našich zákazníkov ohľadom správneho používania týchto výrobkov.

 • Dizajn pre udržateľný rozvoj - Realizujeme inováciu produktov a postupy projektovanie s cieľom znížiť vplyv na životné prostredie.

Filozofia kvality

Našou politikou kvality je:

 1. Zapojiť všetkých zamestnancov do poskytovania kvalitných produktov a služieb, ktoré trvalo spĺňajú alebo prekračujú očakávania našich zákazníkov a naše ciele, pracujeme v rámci nášho systému riadenia kvality podľa ISO 9001.

 2. Práca v duchu neustáleho zlepšovania a systému "urobiť to správne na prvýkrát", a zároveň poskytovať úplné a včasné dodávky produktov a služieb čo najefektívnejším možným spôsobom.

RCI Filozofia

SNA Europe RCI filozofia hovorí, že každý proces môže byť neustále zlepšovaný pri súčasnom splnení týchto požadovaných výsledkov:

 •  SNA Europe poskytuje svojím spolupracovníkom bezpečné a ergonomické pracovné prostredie

 • Zabezpečenie výroby kvalitných produktov, ktoré spĺňajú potreby našich zákazníkov

 • Vytvoriť vyrovnaný a nepretržitý tok výroby, ktorý spĺňa požiadavky na dodávky našim zákazníkom

 • Zlepšiť svetovú efektivitu SNA Europe, čo vytvára konkurenčnú výhodu

 • Snažiť sa o dokonalosť

Manažment SNA Europe sa zaviazal aktívne viesť nepretržité úsilie o zlepšenie. Čítajte viac …

Vzťah s dodávateľmi a dodržiavanie predpisov

SNA Europe zaviedla politiku verejného obstarávania za účelom výkonu svojej spoločenskej zodpovednost a aby vykonávala spravodlivé a rovnaké transakcie v celom dodávateľskom reťazci. Pravidlá sa týkajú záležitostí, vrátane dodržiavaní právnych predpisov, dodržiavaní ľudských práv, práce, bezpečnosti, zdravia a ochrany životného prostredia v oblastiach, ako je riadenie rizík pri práci s chemikáliami a informačnej bezpečnosti. SNA Europe neustále zlepšuje sociálne a zodpovedné verejné obstarávanie získavaním porozumenia a podporou dodávateľov pre budovanie silných partnerstiev.

SNA Europe vykonáva spravodlivé a nestranné operácie tým, že poskytuje rovnaké príležitosti pre všetkých dodávateľov (vrátane možných kandidátov), v súlade so svojimi vnútornými postupmi. SNA Europe zahajuje a pokračuje v operáciách s dodávateľmi na základe komplexných hodnotiacich kritérií, medzi ktoré patrí dodržiavanie zákonov a spoločenských noriem, ochrana životného prostredia, riadne zabezpečenie informácií, rešpektovanie duševného vlastníctva, povesť a stabilné riadenie spoločnosti, lepšiu schopnosť technologického rozvoja, správne ceny a stabilné možnosti zásobovania.

SNA Europe sa snaží  zabezpečiť správnu cenu a kvalitu s cieľom poskytnúť svojim zákazníkom stabilné dodávky optimálnych produktov, čo zaisťuje SNA Europe plnú dôveru zákazníkov po celom svete.

SNA Europe svojim zamestnancom nedovoľuje mať osobné vzťahy so žiadnymi dodávateľmi.

Dodávatelia využívajúci subdodávateľov pre poskytovanie tovarov a služieb SNA Europe, budú takisto zodpovední za dosiahnutie súladu subdodávateľa s našimi zásadami. Čítajte viac ...

Kódex správania a etiky

My v SNA Europe ctíme vysoké etické štandardy, najmä vďaka integrite a zásadám. Tieto slová definujú, kto sme a ako konáme. Zaviazali sme sa k našim hodnotám ako jednotlivci aj ako spoločnosť, všade, kde na svete pôsobíme. Chceme konať čestne a konať v súlade s najvyššími etickými štandardmi vo všetkom, čo robíme. Robíme rozhodnutia každý deň, a väčšina z nich je jednoduchá. Ale pre zložitejšie situácie máme pokyny, ako prevádzkovať svoju činnosť v náročnom prostredí. Vďaka príslušnosti k Snap-on Inc. dodržujeme Kódex správania, ktorý je k dispozícii v čínštine, holandčine, angličtine, francúzštine, nemčine, taliančine, japončine, portugalčine, španielčine, švédštine a ruštine.

https://www1.snapon.com/corporate/codeofconduct.nws

Etický kódex pokrýva najdôležitejšie aspekty pracovného života a poskytuje spolupracovníkom SNA Europe návod pre udržanie vynikajúcej povesti našej spoločnosti. Čítajte viac ...