pl / pl

Regulamin konkursu piły bahco

1. ORGANIZATOR

Organizatorem konkursu organizowanego pod nazwą  « Piły Bahco » zwanego dalej Konkursem jest Spółka SNA Europe – Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana Polsce pod numerem KRS 0000052343, z siedzibą w Warszawie (02-674) przy ul. Marynarskiej 15 zwana dalej Organizatorem. Udział w Konkursie możliwy jest od dnia 8 listopada 2021 roku do dnia 8 stycznia 2022 roku.

SNA Europe – Poland Sp. z o.o. udostępnia ten konkurs jako niezależna firma, której jedynym celem jest promocja i sprzedaż swoich towarów i usług. Konkurs nie może być postrzegany jako hazard, loteria lub w inny sposób jako gra losowa, ale jako współzawodnictwo oparte na rzeczywistym wkładzie uczestników. Konkurs jest ponadto łatwo dostępny i prowadzony wyłącznie za pomocą legalnych i profesjonalnych środków w celu reklamowania i sprzedaży towarów i usług SNA Europe – Poland Sp. z o.o.

2. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

Uczestnikiem Konkursu może zostać każda osoba pełnoletnia (powyżej 18 roku życia), która zaakceptowała warunki Konkursu, posiada miejsce zamieszkania w Polsce oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem pracowników Organizatora, osób, które bezpośrednio lub pośrednio brały udział w tworzeniu koncepcji, realizacji lub zarządzaniu Konkursem, a także ich bezpośredni członkowie rodziny. Możliwe jest tylko jednorazowe uczestnictwo dla jednej osoby (tego samego nazwiska, imienia i tego samego adresu e-mail) przez czas trwania Konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo do sprawdzenia, czy zwycięzcy przystąpili do Konkursu zgodnie z niniejszymi zasadami, ponieważ niespełniające wymogów uczestnictwo zdyskwalifikuje zwycięzców i odbierze im nagrodę.

Każdy Uczestnik może zarejestrować się tylko raz, zduplikowane przesyłanie zostanie automatycznie usunięte ze strony internetowej.

3. OGŁOSZENIE KONKURSU

Uczestnikiem Konkursu może zostać każda osoba pełnoletnia (powyżej 18 roku życia), która zaakceptowała warunki Konkursu, posiada miejsce zamieszkania w Polsce oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem pracowników Organizatora, osób, które bezpośrednio lub pośrednio brały udział w tworzeniu koncepcji, realizacji lub zarządzaniu Konkursem, a także ich bezpośredni członkowie rodziny. Możliwe jest tylko jednorazowe uczestnictwo dla jednej osoby (tego samego nazwiska, imienia i tego samego adresu e-mail) przez czas trwania Konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo do sprawdzenia, czy zwycięzcy przystąpili do Konkursu zgodnie z niniejszymi zasadami, ponieważ niespełniające wymogów uczestnictwo zdyskwalifikuje zwycięzców i odbierze im nagrodę.

Każdy Uczestnik może zarejestrować się tylko raz, zduplikowane przesyłanie zostanie automatycznie usunięte ze strony internetowej.

4. OPIS KONKURSU

W celu przystąpienia do Konkursu Uczestnik musi wypełnić formularz online na stronie https://www.bahco.com/pl_pl/bahco-heroes, aby wziąć udział w Konkursie, uczestnik musi być połączony ze stroną internetową, obejrzeć film pt. « Oberon. Doskonałe połączenie piły i stali », następnie odpowiedzieć prawidłowo w formularzu zgłoszeniowym na pytanie: Ile ton stali rocznie tnie firma Oberon? i dokończyć zdanie hasło: Piły Bahco są jak …

Zwycięzca zostanie wybrany spośród uczestników, którzy prawidłowo odpowiedzą na pytanie i dokończą wskazane wyżej zdanie.

Dwie najciekawsze odpowiedzi zostaną wybrane przez wewnętrzną komisję powołaną przez Organizatora, jej autorzy zostaną nagrodzeni zestawem narzędzi S87+7. Do udziału w konkursie nie jest konieczny żaden zakup.

5. NAGRODY

W Konkursie przewidziane są dwie równorzędne nagrody, jedna nagroda dla każdego zwycięzcy, w postaci

zestawu narzędzi S87+7 Bahco o wartości  1 578 PLN. Łączna wartość nagród w Konkursie wynosi 3 156 PLN. Opis zestawu znajduje się tutaj: Zestaw S87+7

Nagród nie można wymienić na ich równowartość w gotówce ani na jakąkolwiek inną nagrodę rzeczową. Prawa do otrzymania nagrody nie można przenieść na inną osobę. Organizator może jednak zastąpić Nagrody innymi nagrodami o równoważnej lub wyższej wartości, jeżeli zaistnieją okoliczności niezależne od niego.

6. WYZNACZENIE ZWYCIĘZCÓW I INFORMACJE

Najpóźniej do 28 stycznia 2022 roku Organizator spośród Uczestników, którzy prawidłowo odpowiedzieli na pytanie i dokończyli zdanie, wybierze dwie osoby, które w najciekawszy sposób dokończyły zdanie hasło: Piły Bahco są jak … . Po zakończeniu wyboru przez Organizatora, zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej drogą e-mailową, otrzymując wiadomość na adres wskazany podczas rejestracji w Konkursie.

7. WYZNACZENIE ZWYCIĘZCÓW I INFORMACJE

7.1. Uczestnik z chwilą dokonania zgłoszenia do konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu ponosi odpowiedzialność za  to, że:

a) jest autorem wykonanego zadania konkursowego w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

b) powstałe w związku z niniejszym konkursem hasło nie narusza w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich i że jego autorskie prawa majątkowe do tego hasła nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone.

7.2. Na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu Cywilnego z chwilą wydania Nagród na Organizatora przechodzą bez dodatkowego wynagrodzenia autorskie prawa majątkowe do nagrodzonych treści powstałych w związku z realizacją zadania konkursowego, stanowiącego utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2006r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) bez jakichkolwiek ograniczeń czasowych, terytorialnych, czy ilościowych na następujących polach eksploatacji:

a) utrwalanie i zwielokrotnienie drukiem lub podobną techniką, w tym fotokopiowanie i mikrokopiowanie,

b) wydawanie (publikowanie) i rozpowszechnianie we wszystkich wydaniach, niezależenie od formy, standardu, systemu lub formatu, bez ograniczenia liczby nakładów, wydań oraz egzemplarzy ; obejmuje to także prawo do częściowego lub całkowitego przedruku (przed i po produkcji), w tym na fotokopiach, mikrodrukach i mikroprodukcjach, a także do powielania w inny sposób,

c) wprowadzenie do pamięci komputera i sporządzenie kopii takich zapisów dla potrzeb eksploatacji oraz trwała lub czasowe zwielokrotnienie komputerowego zapisu w całości lub w  części dowolnymi środkami i w dowolnej formie, wykorzystanie do celów marketingowych, w tym reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji Organizatora; obejmuje to również utrwalanie audiowizualne dowolną techniką niezależnie do standardu, systemu i formatu ; nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przy pomocy dowolnych środków technicznych, w tym nadawanie za pośrednictwem satelity; nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników dźwięku i obrazu, w tym powielania, rozpowszechniania i odtwarzania nagrań, przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu, po utrwaleniu na nośnikach dźwięku i/lub obrazu , publicznie wykonanie, wystawienie, wyświetlanie, odtworzenie oraz nadawanie  i reemitowanie a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w dowolnych – elektronicznym, cyfrowym itp. - kanale komunikacji publicznej, wprowadzanie do obrotu, rozpowszechnianie egzemplarzy oraz ich kopii.

7.3. W ramach wydanej nagrody Organizator nabywa wyłączne prawo do wykonania praw zależnych do nagrodzonego hasła i dysponowania nim, w tym Organizator ma prawo do dokonywania zmian i przeróbek, skrótów, zmian i wymiany poszczególnych warstw lub elementów i innych zmian, łączenia z innymi utworami, wizerunkami, wykonaniami, tekstami, opisami lub materiałami, wykorzystania w całości lub we fragmentach, w tym w ramach komplikacji lub połączeń, w różnych wersjach zmienionych i skróconych, rozłożonych na części, w wersjach zmienionych i skróconych, rozłożonych na części, w wersjach ze zmianą sekwencji oraz w wersjach zsynchronizowanych ze zmienioną warstwą dźwiękową, ilustracją lub informacyjną oraz do korzystania i rozporządzania tymi opracowaniami w pełnym zakresie. Organizator jest uprawiony w szczególności do uzupełnienia  hasła o  slogany reklamowe, znaki towarowe, informacje handlowe etc. i do korzystania z tak powstałych modyfikacji w pełnym zakresie. Organizator może dokonywać poprawek stylistycznych, ortograficznych i językowych.

8. WRĘCZENIE NAGRÓD

Po skontaktowaniu się ze zwycięzcami drogą e-mailową zostaną oni poproszeni o podanie pełnego adresu pocztowego, wraz z numerem telefonu, na który mogą zostać wysłane nagrody oraz o wpłatę na rachunek podany przez Organizatora kwoty 10% wartości nagrody: 158 PLN tytułem należnego podatku dochodowego od osób fizycznych, który Organizator jako płatnik ma obowiązek odprowadzić do właściwego Urzędu Skarbowego, co wiąże się z koniecznością podania numeru PESEL.

Jeśli zwycięzca nie odpowie w ciągu 10 dni od dnia wysłania wiadomości i/lub nie wpłaci kwoty podatku, zostanie wysłana druga wiadomość e-mail. W przypadku braku odpowiedzi i/lub braku wpłaty kwoty podatku w ciągu  10 dni od daty drugiej wiadomości e-mail Uczestnik traci prawo do nagrody.

Nagroda zostanie dostarczona kurierem na adres podany przez zwycięzcę. Uczestnik jest odpowiedzialny za podanie dokładnych i aktualnych informacji w celu zorganizowania dostarczenia nagrody.

9. DECYZJA DOT. ZWYCIĘZCÓW

Decyzja komisji Organizatora w sprawie jakiegokolwiek aspektu wyboru zwycięzców Konkursu jest ostateczna i wiążąca, a żadne zastrzeżenia nie będą  brane pod uwagę.

10. WYPEŁNIANIE I PRZESTRZEGANIE ZASAD

Wzięcie udziału w Konkursie wiąże się z pełnym przyjęciem niniejszych zasad. Zasady te są dostępne bezpłatnie i można je wydrukować na stroniehttps://www.bahco.com/pl_pl/bahco-heroes lub na żądanie w SNA Europe – Poland Sp. z o.o., 02 – 674 Warszawa, ul. Marynarska 15.

11. ZWROTY KOSZTÓW

Wzięcie udziału w Konkursie wiąże się z pełnym przyjęciem niniejszych zasad. Zasady te są dostępne bezpłatnie i można je wydrukować na stroniehttps://www.bahco.com/pl_pl/bahco-heroes lub na żądanie w SNA Europe – Poland Sp. z o.o., 02 – 674 Warszawa, ul. Marynarska 15.

12. ZWROTY KOSZTÓW

Organizator będzie mógł anulować całość lub część Konkurs, jeśli okaże się, że popełniono oszustwo w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, w kontekście udziału w Konkursie lub wyznaczenia zwycięzców. Ponadto zastrzega sobie prawo do nieprzyznania Nagród każdemu uczestnikowi, który dokonał oszustwa i/lub wszczęcia przeciwko niemu postępowania przed właściwym sądem.

13. SIŁA WYŻSZA

Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia, przedłużenia, modyfikacji lub anulowania Konkursu w przypadku działania siły wyższej. W takim przypadku jego odpowiedzialność nie będzie brana pod uwagę.

14. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Dostęp do Konkursu przez Internet oznacza znajomość i akceptację charakterystyki i ograniczeń Internetu, w szczególności w odniesieniu do parametrów technicznych, czasu reakcji na konsultacje, pytania lub przekazywanie informacji. Brak ochrony niektórych danych przed potencjalnym przywłaszczeniem i ryzykiem zanieczyszczenia przez potencjalne wirusy krążące w internecie nie może w żaden sposób narazić Organizatora na odpowiedzialność. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku utraty komunikacji z Internetem lub zmiany warunków uczestnictwa (komunikacja sieciowa, awaria sieci) oraz w przypadku jakichkolwiek zakłóceń w Internecie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku wadliwego działania lub błędów sieci pocztowej, a w szczególności w przypadkach, gdy Nagrody zostały utracone w trakcie transportu, nie zostały otrzymane, są uszkodzone lub ich dostawa jest opóźniona. Podobnie Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadkach, w których Nagrody są błędnie dostarczone z powodu błędnych informacji przekazanych przez uczestników lub w przypadkach, w których Nagrody nie zostały odebrane przez uczestników w terminie wyznaczonym przez usługę pocztową.

15. DANE OSOBOWE

Przetwarzanie danych osobowych uczestników jest niezbędne, aby Organizator działający jako administrator danych, mógł efektywnie zarządzać Konkursem i zapewniać, że Zwycięzcy otrzymają swoje Nagrody. Dane te są wykorzystywane przez Organizatora oraz, w razie potrzeby, przez jego podwykonawców zajmujących się realizacją Konkursu w celach Działania oraz, w razie potrzeby, w celu umożliwienia Organizatorowi wysyłania komunikatów handlowych do uczestników, którzy wyrazili na to zgodę, zaznaczając odpowiednie pole w formularzu online. Jeśli uczestnicy wyrazili zgodę na otrzymywanie propozycji handlowych drogą elektroniczną, ich dane osobowe zostaną również przesłane do podwykonawcy przetwarzania, który w tym obszarze pomaga Organizatorowi. Uczestnicy są informowani, że nie muszą akceptować otrzymywania wiadomości e-mail z informacjami handlowymi, aby wziąć udział w Konkursie.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Organizatora (tj. organizacji konkursu za pośrednictwem jego strony internetowej). Jeśli uczestnicy wyrazili zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w celu otrzymywania ich pocztą elektroniczną aktualizacji oraz innych informacji dotyczących innowacji i zdarzeń Organizatora, podstawą prawną przetwarzania danych jest ich zgoda. Uczestnicy mogą w każdej chwili wycofać swoją zgodę lub poprosić o przeniesienie swoich danych osobowych, wysyłając wiadomość e-mail na adres info@bahco.com lub SNA Europe – Poland Sp. z o.o. ,

02 – 674 Warszawa, ul. Marynarska 15.

Dane osobowe zwycięzców  będą przechowywane przez maksymalnie 7 lat od momentu ich zgromadzenia lub ostatniego kontaktu z uczestnikami. Zgodnie z przepisami o ochronie danych uczestnikom przysługuje prawo do ograniczenia przetwarzania, sprostowania lub usunięcia całości lub części swoich danych osobowych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystania tych danych osobowych. Uczestnicy mogą skorzystać z tych praw, wysyłając wiadomość e-mail na adres info@bahco.com lub SNA Europe – Poland Sp. z o.o. 02 – 674 Warszawa, ul. Marynarska 15.

Osoby, które skorzystają z prawa do sprzeciwu przed zakończeniem Konkursu lub nie podadzą danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe w formularzu online, nie będą mogły wziąć udziału w Konkursie i otrzymać Nagrody.

Jeśli uczestnicy uznają, że Organizator nie zapewnia praw do prywatności danych, mogą wysłać skargę do właściwego organu ochrony danych. Więcej informacji na temat sposobu przetwarzania danych osobowych przez Organizatora można znaleźć w dokumencie: Polityka prywatności

16. PRAWO WŁAŚCIWE I SPORY

Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia, przedłużenia, modyfikacji lub anulowania Konkursu w przypadku działania siły wyższej. W takim przypadku jego odpowiedzialność nie będzie brana pod uwagę.