gr / el

ΕΓΓΎΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΆ ΤΗΝ ΠΏΛΗΣΗ

Συχνές ερωτήσεις

Πού μπορώ να επισκευάσω το εργαλείο μου Bahco;

Η Bahco διαθέτει εσωτερικά κέντρα επισκευών και ένα δίκτυο εξωτερικών κέντρων επισκευών που καλύπτουν τις επισκευές, τη συντήρηση και τη βαθμονόμηση των εργαλείων Bahco. Επικοινωνήστε με τον διανομέα της Bahco που σας πούλησε το εργαλείο για να κανονίσετε αυτή την υπηρεσία.

Εάν το εργαλείο σας έχει λήξει η εγγύηση και δεν γνωρίζετε από πού αγοράστηκε, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο διανομέα της Bahco για να κανονίσετε την εξυπηρέτηση 

 


Τι εγγύηση έχουν τα εργαλεία Bahco;

Τα εργαλεία Bahco κατασκευάζονται και σχεδιάζονται για επαγγελματική χρήση. Μπορείτε να βρείτε τη γενική εγγύηση εδώ.

 


Τι εξαιρείται από την εγγύηση;

- Η φθορά που προκαλείται από τη χρήση (βούρτσες, δίσκοι, πριόνια, λεπίδες, πτερύγια κ.λπ.).

- Βλάβες που προκαλούνται από κακή χρήση (έλλειψη λίπανσης, έλλειψη συντήρησης, χρήση σε λανθασμένες εφαρμογές, χρήση σε ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες για τις οποίες δεν έχει σχεδιαστεί ο εξοπλισμός κ.λπ.)

- Εξοπλισμός με τροποποιήσεις ή μη εγκεκριμένες επισκευές.

 


Πότε αρχίζει η περίοδος εγγύησης και πώς μπορώ να διεκδικήσω την εγγύηση για ένα ελαττωματικό εργαλείο;

Η περίοδος εγγύησης αρχίζει από την ημερομηνία αγοράς. Η ημερομηνία αυτή μπορεί να ελεγχθεί στο τιμολόγιο ή σε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ισοδύναμης νομικής αξίας. Παραδίδοντας αυτό το έγγραφο μαζί με το ελαττωματικό εργαλείο στον διανομέα της Bahco, αυτός θα φροντίσει για την επισκευή ή την αντικατάσταση.

 


Μπορώ να επισκευάσω το εργαλείο μου μόνος μου;

Η Bahco δεσμεύεται για το "δικαίωμα επισκευής" των πελατών της, προκειμένου να παρατείνει όσο το δυνατόν περισσότερο τη διάρκεια ζωής των εργαλείων μας. Διαθέτουμε επίσημα ανταλλακτικά και εγχειρίδια επισκευής για τους πελάτες μας, ώστε οι εργασίες σέρβις να πραγματοποιούνται εύκολα και με ασφάλεια.

 


Πού μπορώ να προμηθευτώ ανταλλακτικά εργαλείων Bahco και πού μπορώ να αγοράσω ανταλλακτικά, αναλώσιμα και αξεσουάρ;

Μέσω του διανομέα που σας πούλησε το εργαλείο.

 


Πού μπορώ να προμηθευτώ εγχειρίδια επισκευής και τεχνική τεκμηρίωση;

Η Bahco διαθέτει εγχειρίδια συντήρησης, βαθμονόμησης και επισκευής για τα προϊόντα που χαρακτηρίζονται ως επισκευάσιμα. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτά ζητώντας τα από έναν από τους διανομείς της Bahco, ο οποίος θα σας τα παρέχει σε ψηφιακή μορφή.

 

ΓΕΝΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ SNAE

 

1. Όπου επιτρέπεται από το νόμο, όλα τα εργαλεία χειρός του καταλόγου προσφέρονται με εγγύηση εφ' όρου ζωής - εγγύηση έναντι ελαττωμάτων υλικού και κατασκευής για τη συνήθη διάρκεια ζωής του εν λόγω εργαλείου. Ως "διάρκεια ζωής" ορίζεται το χρονικό διάστημα που αναμένεται να διαρκέσει ένα εργαλείο υπό κανονική χρήση και συνθήκες.

 

2. Από αυτή τη γενική επαγγελματική εγγύηση εξαιρούνται τα ακόλουθα: πνευματικά εργαλεία, υδραυλικά εργαλεία, εργαλεία που λειτουργούν με μπαταρίες, ηλεκτρικά/ηλεκτρονικά εργαλεία, εργαλεία ροπής, εργαλεία αυτοκινήτου, εργαλεία μέτρησης και εργαλεία που έχουν ειδικούς όρους εγγύησης.

 

3. Τα προϊόντα έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για επαγγελματική χρήση. Γενικά, η περίοδος εγγύησης είναι ΕΝΑ ΕΤΟΣ (12 μήνες) από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος. Για τις μπαταρίες παρέχεται εγγύηση ότι δεν παρουσιάζουν ελαττώματα στην κατασκευή και στα υλικά για περίοδο ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ από την ημερομηνία της αρχικής αγοράς. Εάν η επιθεώρηση δείξει ότι το πρόβλημα οφείλεται σε ελαττωματική κατασκευή ή υλικά, το προϊόν θα επισκευαστεί (ή, κατά την επιλογή μας, θα αντικατασταθεί) χωρίς χρέωση, εάν εξακολουθεί να βρίσκεται εντός της περιόδου εγγύησης.

Ως υπενθύμιση, ως επαγγελματική χρήση ορίζεται η χρήση του εργαλείου για σκοπούς που σχετίζονται με το εμπόριο, την επιχείρηση ή το επάγγελμα του χρήστη.

 

4. Τα ελαττωματικά προϊόντα θα επισκευάζονται, θα αντικαθίστανται ή θα αντικαθίστανται. Γενικά, η SNA Europe δεν καλύπτει το κόστος ακινητοποίησης, μετεγκατάστασης, επίσκεψης ή επιτόπιας επισκευής στις εγκαταστάσεις του πελάτη ή τα έξοδα ταξιδιού για την επισκευή, αντικατάσταση ή υποκατάσταση προϊόντων.

 

5. Οποιοδήποτε προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί ή συντηρηθεί εσφαλμένα ή έχει φθαρεί από ακατάλληλη χρήση ή έχει υποστεί μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις, δεν καλύπτεται από την παρούσα εγγύηση.

 

6. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τυχόν επισκευές που απαιτούνται λόγω φυσιολογικής φθοράς. Τα αναλώσιμα εξαρτήματα, όπως λεπίδες, ελαστικά μέρη, σφραγίδες, σφυροκόπτες, πλάκες λείανσης, λεπίδες κοπής, φίλτρα αέρα, σφιγκτήρες, ασφάλειες και τα άλλα εξαρτήματα δεν καλύπτονται από την παρούσα εγγύηση.

 

7. Οποιοδήποτε προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί σε περιβαλλοντικές συνθήκες για τις οποίες δεν έχει σχεδιαστεί ή έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημιά που προκλήθηκε από εξωτερικές επιδράσεις (νερό, αλμυρό νερό, χημικές, φυσικές, κρούσεις, ακραίες θερμοκρασίες) ή ξένες ουσίες δεν καλύπτεται από την παρούσα εγγύηση. Σε περίπτωση απώλειας ή ολικής ή μερικής καταστροφής του προϊόντος, το προϊόν δεν καλύπτεται από την παρούσα εγγύηση, εκτός εάν ο δικαιούχος της εγγύησης προσκομίσει ακριβείς τεχνικές αποδείξεις για την προέλευση της απαίτησης, ένα υλικό ελάττωμα ή ένα κατασκευαστικό ελάττωμα, καθώς και για τα εξαρτήματα του εν λόγω προϊόντος.

 

8. Η αξίωση εγγύησης πρέπει να υποβληθεί εντός της περιόδου εγγύησης. Αυτό προϋποθέτει την υποβολή ή την αποστολή του πλήρους εν λόγω εργαλείου με τα έγγραφα επαλήθευσης της πώλησης, τα οποία πρέπει να επικυρώνουν την ημερομηνία αγοράς και την ονομασία του προϊόντος, στον έμπορο λιανικής πώλησης ή τον διανομέα.

 

9. Η αντικατάσταση ή η επισκευή του προϊόντος θα πραγματοποιηθεί το συντομότερο δυνατό. Κατά την παραλαβή του αντικατασταθέντος ή επισκευασθέντος προϊόντος ζητείται από τον πελάτη να επικυρώσει τη συμμόρφωση. Οι αντικαταστάσεις και οι επισκευές που παρέχονται στο πλαίσιο της εγγύησης δεν παρατείνουν ούτε ανανεώνουν την περίοδο εγγύησης του εργαλείου.

 

10. Κάθε συντήρηση ή επισκευή που πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης πρέπει, επί ποινή ακυρότητας της παρούσας εγγύησης, να πραγματοποιείται από εξουσιοδοτημένο διανομέα ή επίσημο αντιπρόσωπο σέρβις, εκτός από τις εργασίες συντήρησης που πρέπει να πραγματοποιούνται από τον χρήστη, όπως ορίζεται στο εγχειρίδιο χρήσης του προϊόντος.