fi / fi

SNAE:N YLEINEN TAKUU

1. Lain sallimissa rajoissa kaikille luettelon käsityökaluille on myönnetty elinikäinen takuu materiaali- ja valmistusvikojen varalta kunkin työkalun normaalin käyttöiän ajaksi. ”Elinikäinen” käyttöikä on aika, jonka työkalun voidaan odottaa kestävän normaaleissa käyttöolosuhteissa.

 

2. Seuraavat eivät kuulu tämän yleisen ammattilaistakuun piiriin: pneumaattiset työkalut, hydrauliset työkalut, akkukäyttöiset työkalut, sähköiset/elektroniset työkalut, momentti- ja autotyökalut, mittaustyökalut ja työkalut, joita koskevat erityiset takuuehdot.

 

3. Tuotteet on suunniteltu ja valmistettu ammattikäyttöön. Takuuaika on yleensä YKSI VUOSI (12 kuukautta) tuotteen ostopäivästä lukien. Takuuaika kuluttajille (ei-ammattikäyttöön) määräytyy paikallisen kuluttajatavaroita koskevan määräyksen mukaan. Akuilla on kahden vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheiden varalta alkuperäisestä ostopäivästä lukien. Jos tarkastus osoittaa, että vika on aiheutunut virheellisestä valmistusprosessista tai viallisesta materiaalista, vika korjataan (tai korvataan päätöksemme mukaan) ilman kuluja, jos takuu on vielä voimassa.

Muistutuksena sanottakoon, että ammattikäyttö tarkoittaa työkalun käyttöä tarkoituksiin, jotka liittyvät käyttäjän liiketoimintaan tai ammattiin.

 

4. Vialliset tuotteet korjataan, vaihdetaan tai korvataan. Yleisesti ottaen SNA Europen takuu ei kata kustannuksia, jotka johtuvat toiminnan pysähtymisestä, laitteen siirtämisestä, asiakkaan tiloissa tehdystä tarkistus- tai korjauskäynnistä tai matkakustannuksista, jotka johtuvat korjauksesta, tuotteiden vaihtamisesta tai korvaamisesta uudella.

 

5. Tuote, jota on käytetty tai huollettu väärin tai joka on kulunut väärän käyttötavan vuoksi tai johon on tehty luvattomia muutoksia, ei kuulu tämän takuun piiriin.

 

6. Tämä takuu ei kata normaalin käytön aiheuttamasta kulumisesta johtuvia korjauksia. Takuu ei kata kulutusosia, kuten teriä, kumiosia, tiivisteitä, vasaratappeja, hiomalaikkoja, leikkuuteriä, ilmansuodattimia, puristimia, sulakkeita ja muita lisävarusteita.

 

7. Tämä takuu ei kata tuotteita, joita on käytetty ympäristöolosuhteissa, joita varten niitä ei ole suunniteltu tai joihin on tullut ulkoisten vaikutusten (vesi, suolavesi, kemiallinen, fysikaalinen, isku, äärimmäiset lämpötilat) tai vieraiden aineiden aiheuttamia vaurioita. Jos tuote katoaa tai tuhoutuu kokonaan tai osittain, tämä takuu ei kata tuotetta, ellei takuun saaja esitä tarkkaa teknistä näyttöä vaateen alkuperästä, materiaalivirheestä tai rakennusvirheestä ja kyseisen tuotteen osista.

 

8. Takuuvaade on tehtävä takuuaikana. Tämä edellyttää kyseessä olevan työkalun kokonaan luovuttamista tai lähettämistä jälleenmyyjälle tai jakelijalle yhdessä myyntiasiakirjojen kanssa. Myyntiasiakirjoista tulee ilmetä ostopäivä ja tuotekuvaus.

 

9. Tuotteen vaihto tai korjaus tapahtuu mahdollisimman nopeasti. Kun asiakas on vastaanottanut vaihdetun tai korjatun tuotteen, häntä pyydetään vahvistamaan tuotteen vaatimustenmukaisuus. Takuun aikana tehdyt vaihdot ja korjaukset eivät pidennä laitteen takuuaikaa tai uudista sitä.

 

10. Kaikkien takuuaikana tehtyjen huoltojen ja korjaustöiden tulee antaa tämän takuun raukeamisen uhalla valtuutetun jakelijan tai virallisen huoltoedustajan tehtäväksi, paitsi tuoteoppaassa määritettyjen käyttäjän tehtäväksi kuuluvien huoltotoimenpiteiden osalta.