Νομική ειδοποίηση

Ο ιστότοπος www.bahco.com δημοσιεύεται από την SNA Europe, a "Société par actions simplifiée à associé unique" η οποία είναι εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Μητρώο Εταιριών του Pontoise.


Μετοχικό κεφάλαιο: 1.037.000,00 Ευρώ.
Αριθμός μητρώου: 509 621 736.
Έδρα: allée Rosa Luxembourg, 95610 Eragny-sur-Oise (Γαλλία).
Τηλέφωνο: +33 (0)1 39 09 98 80
Διευθυντής Δημοσιεύσεων: Jesus Arregui

Ο ιστότοπος www.bahco.com φιλοξενείται από την:  SNA Europe
Διεύθυνση: allée Rosa Luxembourg, 95610 Eragny-sur-Oise (Γαλλία).
Τηλέφωνο: +33 (0)1 39 09 98 80