Naše hodnoty

Ekologické, zdravotní a bezpečnostní zásady

Zásady bezpečnosti dodržujeme u svých produktů i na pracovišti a nepřipouštíme kompromisy.

V oblastech, kde působíme, usilujeme o ochranu životního prostředí a obecnou prospěšnost. Zavádíme ekologické zásady, jejichž cílem je předcházet důsledkům lidské činnosti na životní prostředí, zmírnit je nebo je napravit.

Zabezpečení přírodních zdrojů je pro nás velmi důležité a věříme, že ekologické cíle jdou ruku v ruce s cíli ekonomickými.

Náš přístup k šetrnosti k přírodě, zdraví a bezpečnosti se promítá do našich výrobních procesů, vývoje produktů i výběru z dodavatelů. Jsme zastánci udržitelného rozvoje.

Rozsah kontroly

Plná kontrola – Naše provozy – Základním požadavkem je dodržování všech oblastních i celostátních předpisů a nařízení, a to v plném rozsahu a na všech našich pracovištích. Hodnocení podléhají veškeré aspekty naší výroby a služeb.

Omezená kontrola – Naši dodavatelé – Své dodavatele povzbuzujeme k tomu, aby přijali pravidla podobná těm našim, a v jejich úsilí jim nabízíme podporu

Naše produkty – Hodnotíme dopad a důsledky výroby a vývoje nových produktů.

Cíle

Vztah k životnímu prostředí

 • Skleníkové plyny – Na všech místech, kde působíme, se aktivně zapojujeme do hledání způsobů, jak snížit spotřebu energie a přírodních zdrojů.

 • Průmyslový odpad – Dodržujeme veškeré oblastní a celostátní předpisy a nařízení týkající se nakládání s průmyslovým odpadem. Pravidelně přehodnocujeme své procesy a postupy a hledáme způsoby, jak minimalizovat množství nerecyklovatelného odpadu.

 • Recyklace odpadu – Ve svých procesech zavádíme inovace, které zvyšují množství získaných surovin a snižují množství odpadu či ho umožňují recyklovat.

Ekologie, zdraví a bezpečnost

 • Mezinárodní standardy bezpečnosti – U každé nehody hledáme její prvotní příčinu. Podle možností pak provádíme nápravná a preventivní opatření..

 • Smrtelné nehody a vážné úrazy – Naším cílem je dosažení nulového počtu smrtelných nehod a vážných zranění pracovníků.

 • Regulace počtu vadných výrobků – Usilujeme o snížení počtu vadných výrobků až jejich úplnou eliminaci. Každoročně provádíme hodnocení s cílem identifikovat příčinu vadných kusů a předejít jejich vzniku.

Dodavatelé

 • Diverzita – Všechny firmy mají rovný přístup ke kontraktům a obchodním příležitostem.

Produkty

 • Bezpečnost – Naše produkty splňují veškeré bezpečnostní standardy a své zákazníky informujeme o tom, jak s nimi správně pracovat.

 • Udržitelný rozvoj – Při výrobě a vývoji nových produktů uplatňujeme inovace, které snižují dopad naší činnosti na životní prostředí.

Filozofie kvality

K našim kvalitativním zásadám patří:

 1. Snaha o zapojení všech zaměstnanců do výroby prvotřídních produktů a služeb, které budou plnit a předčí očekávání našich zákazníků i naše cíle. Pracujeme se systémem řízení kvality ISO 9001.

 2. Práce v duchu neustálého zlepšování a poskytování kompletní a včasné dodávky produktů a služeb co nejefektivnějším způsobem.

Filozofie RCI

SNA Europe se řídí zásadou, že v každém procesu lze dosahovat požadovaných výsledků a zároveň ho průběžně vylepšovat:

 • Zajistit pracovníkům bezpečné a ergonomické pracovní prostředí.

 • Zabezpečit výrobu kvalitních produktů, které splňují požadavky našich zákazníků.

 • Zabezpečit stabilní a průběžnou výrobu v termínech, které uspokojí potřeby zákazníků.

 • Zefektivnit fungování SNA Europe a získat výhodu před konkurencí.

 • Usilovat o bezvadné produkty.

Řídící pracovníci SNA Europe se aktivně snaží průběžně svůj provoz zlepšovat. Číst dále…

Vztahy s dodavateli a dodržování předpisů

SNA Europe v rámci své společenské odpovědnosti zavedla politiku zadávání veřejných zakázek s cílem provádět spravedlivé a nestranné transakce napříč dodavatelským řetězcem. Tato politika se týká oblastí, jakými je například dodržování lidských práv, práce, bezpečnost, zdraví a ekologie, a také řízení rizik spojených s chemikáliemi a ochrana informací. SNA Europe neustále vylepšuje svou sociální odpovědnost ve věci zadávání veřejných zakázek. Snaží se od svých dodavatelů získat podporu při zavádění těchto zásad a vybudovat s nimi silné vztahy.

Transakce SNA Europe jsou spravedlivé a nestranné. Nabízíme rovné příležitosti všem dodavatelům (včetně těch potenciálních) a postupujeme v souladu s interními předpisy. SNA Europe zahajuje a udržuje transakce s dodavateli na základě komplexních hodnocení, která zahrnují dodržování předpisů a společenských norem, ochranu životního prostředí, zabezpečení informací, respekt k vlastnickým právům, solidní a stabilní řízení společnosti, špičkový technologický vývoj, optimální cena i kvalita a stabilní dodávky.

SNA Europe usiluje o zabezpečení optimální ceny a kvality s cílem poskytovat zákazníkům stabilní dodávky optimálních produktů, které zaručí, že SNA Europe si získá plnou důvěru zákazníků po celém světě.

SNA Europe neumožňuje zaměstnancům řídit se ve vztahu k dodavatelům osobními zájmy.

Dodavatelé, kteří pro dodávky zboží a služeb společnosti SNA Europe využívají subdodavatele, budou za ně odpovědní stejným způsobem a zajistí, aby i oni dodržovali předpisy. Číst dále…

Etika a kodex chování

My v SNA Europe uznáváme vysoké etické standardy, zejména pokud jde o morální zásady a principy. I tak by se dalo popsat, kdo jsme a jak fungujeme. Jako jednotlivci i společnost si za svými hodnotami stojíme v jakékoli situaci. Čestné chování a jednání v souladu s nejvyššími etickými standardy se promítá do všeho, na čem pracujeme. Rozhodnutí děláme každý den a většinou pro nás nejsou obtížná. U složitějších situací nicméně vycházíme z interních předpisů a postupů, které nám pomáhají zvolit si i v obtížnějších situacích správnou cestu. Jako dceřiná firma Snap-on Inc. dodržujeme stejný Kodex obchodního chování, který je k dispozici v angličtině, čínštině, francouzštině, italštině, japonštině, němčině, nizozemštině, portugalštině, ruštině, španělštině a švédštině.

https://www1.snapon.com/corporate/codeofconduct.nws

Kodex obchodního chování pokrývá nejdůležitější aspekty naší práce a poskytuje partnerům SNA Europe návod k zachování prestižní pověsti naší firmy. Číst dále…