Villkor för användning & Sekretesspolicy

BEGRÄNSNINGAR I ANVÄNDNING

Det material (gemensamt benämnt ”materialet”) som publiceras på denna webbplats och på alla andra webbsidor som ägs, drivs, har licenserats till eller kontrolleras av SNA Europe SAS eller något av dess dotterbolag (hädanefter i avtalet benämnt SNA Europe) får inte kopieras eller spridas, eller återpubliceras, laddas upp, postas eller överföras på något sätt, utan föregående skriftliga medgivande från SNA Europe eller något av dess dotterbolag. Ändringar i eller användning av materialet för något annat syfte innebär ett brott mot SNA Europes immateriella rättigheter. SNA Europe äger eller har licenserats allt material som finns på denna webbplats och behåller all rätt och äganderätt till det. Materialet på denna webbplats tillhandahålls endast för laglig användning.

ANSVARSFRISKRIVNING

Materialet på denna webbplats kan innehålla tekniska felaktigheter eller typografiska fel. SNA Europe har rätt att göra ändringar eller förbättringar när helst så önskas och utan föregående meddelande. Materialet på denna webbplats tillhandahålls ”i befintligt skick” och utan garantier eller villkor av något slag, varken uttryckliga eller antydda.

SNA Europe friskriver sig från alla uttryckliga eller antydda garantier och villkor, inklusive utan begränsning, garantier om säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, äganderätt eller att det inte gör intrång i andras rättigheter. SNA Europe garanterar inte tillgängligheten till denna webbplats, att webbplatsen och ditt användande av webbplatsen kommer att ske utan avbrott eller felfritt, att fel kommer att rättas, eller att denna webbplats eller servern som gör den tillgänglig är fria från virus eller andra skadliga element. SNA Europe garanterar inte eller gör något framställande för användningen av eller resultatet av användningen av denna webbplats och/eller materialet på denna webbplats vad gäller dess riktighet, precision, aktualitet, tillförlitlighet, användarvänlighet eller liknande. Du (och inte SNA Europe) svarar för hela kostnaden för all nödvändig service, reparation eller korrigeringar. Undantaget ovan kanske inte gäller dig, i den utsträckning som tillämplig lag inte tillåter uteslutande av underförstådda garantier.

BEGRÄNSNING AV SKADESTÅNDSANSVAR

SNA Europe är inte ansvarig för skador som orsakats av din användning av denna webbplats, inklusive men inte begränsat till, all bristande prestanda, fel, försummelser, avbrott, defekter,

 

dröjsmål vid överföringar, datavirus eller nätstörningar. SNA Europe är inte ansvarig för skador, inkluderat men inte begränsat till direkt, indirekt, specialskada eller följdskada som resulterat av användandet av, eller oförmågan att använda, webbplatsen och/eller materialet på denna

webbplats, även om SNA Europe eller en auktoriserad representant för SNA Europe har varit oaktsam, eller en auktoriserad representant för SNA Europe har blivit informerad om risken för sådan skada, eller något av ovanstående. Ovanstående begränsning eller undantag kanske inte gäller dig i den utsträckning som tillämplig lag inte kan tillåta undantag eller begränsning av ansvar för sådana skador. SNA Europes totala ansvar för dina förluster, skador och juridiska kostnader kommer inte att överskrida den eventuella summa du betalat till SNA Europe för att få tillgång till denna webbplats.

INFORMATION OM IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Om inte annat har angivits är alla varumärken, kännetecken för tjänster, domännamn, logotyper och firmanamn som nämns på denna webbplats antingen varumärken, registrerade varumärken, kännetecken för tjänster, domännamn, logotyper, firmanamn för eller är på annan grund egendom tillhörande SNA Europe. I länder där något av SNA Europes varumärken, kännetecken för tjänster, domännamn, loggor eller firmanamn inte är registrerat, gör SNA Europe anspråk på andra rättigheter som finns för oregistrerade varumärken, kännetecken för tjänster, domännamn,

Logotyper och firmanamn. Andra produkter eller firmanamn som nämns på denna webbplats kan vara varumärken som skyddas av dess respektive ägare. Du får inte använda något av de varumärken, kännetecken för tjänster, domännamn, logotyper eller firmanamn som tillhör SNA Europe utan tillstånd från ägaren av den immateriella rättigheten. Du kan kontakta SNA Europe genom att sända ett e-mail till info@snaeurope.com, eller skriva till SNA Europe SAS, BP 20104 Eragny, 956 13 Cergy Pontoise, France, för att fråga om skriftligt tillstånd för att få använda material på denna webbplats till annat syfte än vad som anges i användarvillkoren eller för andra frågor som är relaterade till denna webbplats.

LÄNKAR

På vissa delar av denna webbplats kan användaren få tillgång till direkta länkar till andra internetadresser. Sådana externa internetadresser innehåller information som har skapats, publicerats, förvarats eller på annat sätt postats av organisationer som är fristående från SNA Europe. SNA Europe rekommenderar, godkänner, intygar, försvarar eller kontrollerar inte dessa externa internetadresser och garanterar inte att dessa är riktiga, fullständiga, giltiga, aktuella eller att sekvenseringen av information är riktig på dessa adresser. SNA Europe tillhandahåller dessa länkar endast av bekvämlighetsskäl. Användandet av information som erhållits från dessa adresser är frivillig, och bör endast förlitas på efter en oberoende granskning av dess riktighet, fullständighet, giltighet och aktualitet. Varken inkluderingen av länkar på denna webbplats eller hänvisning däri till en särskild kommersiell produkt, process, eller tjänst med angivande av produktnamn, varumärke, kännetecken för tjänst, tillverkare eller annat innebär eller antyder stöd för, rekommendation eller favorisering från SNA Europe. Det kan finnas situationer då tillgång till denna webbplats ges genom en hyperlänk på en annan webbplats. SNA Europe har inget ansvar för innehållet på dessa andra

 

webbplatser, SNA Europe ger inga utfästelser eller andra garantier eller villkor avseende den information som finns på andra webbplatser och SNA Europe är inte ansvarig för skador som uppkommer från innehållet av eller genom tillgången till dessa webbplatser. SNA Europe stödjer inte de personer, företag eller andra liknande enheter, eller några produkter eller något material som associeras med dessa personer, företag eller liknande enheter, som tillhandahåller en länk till denna webbplats. Om du inte fått ett skriftligt, föregående tillstånd från SNA Europe accepterar du att inte (a) tillhandahålla en länk till denna webbplats och (b) skapa några ramar på andra webbplatser med något av det material som finns på denna webbplats. Du accepterar också att inte posta något material på denna webbplats utan uttryckligt, skriftligt tillstånd från SNA Europe.

JURISDIKTION OCH LAGVAL

Denna kampanj och dessa villkor skall regleras av och tolkas i enlighet med Svensk Lag. Svensk domstol ska ensamt vara behörig att pröva frågor och tvister med anledning av detta avtal.

Vi förbehåller oss rätten att väcka talan mot dig i frågor rörande detta avtal eller dess villkor även i ditt hemland, eller något annat relevant land.

DISPENSKLAUSUL

Ingen försening eller underlåtenhet av SNA Europe att utöva en rättighet eller befogenhet som uppstår till följd av bristande följsamhet från din sida med hänsyn tagen till villkoren i detta avtal, kommer att ha någon negativ inverkan på en sådan rättighet eller befogenhet eller vara en friskrivning därav. En friskrivning utfärdad av SNA Europe vad gäller vilken som helst av de överenskommelser, villkor eller avtal som ska utföras av dig, är inte att anse som en friskrivning av någon framtida överträdelse därav eller av några överenskommelser, villkor eller avtal i dessa användarvillkor.

ÄNDRINGAR I VILLKOR

SNA Europe kan ändra i villkoren i detta avtal när som helst genom att ändra eller uppdatera denna text. Din användning av denna webbplats på eller efter ikraftträdelsedatumet för sådan ändring eller uppdatering innebär att du accepterar den ändrade eller uppdaterade versionen av villkoren. Om ändringen berör behandlingen av personuppgifter kommer nytt samtycke att inhämtas.

ÖVRIGT

Om någon del i dessa användarvillkor är olaglig, ogiltig eller icke verkställbar, kommer den delen att avskiljas och kommer inte att påverka giltigheten och verkställbarheten av återstående bestämmelser. Information som kan relateras till din användning av denna webbplats för olagliga syften kommer att tillhandahållas brottsbekämpande myndigheter. Dessa användarvillkor och sekretesspolicyn utgör det fullständiga avtalet mellan parterna för användning av denna webbplats.

 

SEKRETESSPOLICY

Att skydda dina personuppgifter är viktigt för oss. Som en del av vårt åtagande till skydd för dina personuppgifter, tillhandahåller vi detta meddelande som förklarar vår information på internet och de val du kan göra om hur din information samlas in och används på denna webbplats. De sekretessrutiner som framställs i denna sekretesspolicy gäller enbart för denna webbplats. SNA Europes olika dotterbolag kan ha varierande rutiner för sina webbplatser. Om du länkar till eller på annat sätt besöker dessa eller andra webbplatser, vänligen läs de sekretesspolicys som publicerats på dessa webbplatser.

INFORMATION SOM VI SAMLAR IN OCH HUR VI ANVÄNDER DEN

När du deltar i denna tävling behöver vi veta ditt namn, e-postadress, ålder, yrke, telefonnummer, adress och postnummer (denna information utgör dina personuppgifter).

Genom att skicka denna information samtycker du till vår användning av informationen i enlighet med denna sekretesspolicy. Vi samlar in denna information så att vi kan behandla ditt deltagande i tävlingen. Den relevanta informationen används sedan av oss för den här tävlingen och för att kommunicera med dig i frågor som rör den här tävlingen. Den kommer också att användas i marknadsföringssyfte och genom att acceptera dessa villkor tillåter varje vinnare att hans/hennes namn och hemland kommer att publiceras på kampanjens hemsida, sociala medier och andra medier kampanjens arrangör önskar att använda.

De uppgifter du lämnar kommer att lagras i upp till 1 år eftersom vi också kan vilja ge dig information om speciella funktioner på vår webbplats eller någon speciell tjänst eller produkter som vi tror kan vara av intresse för dig. De uppgifter du lämnar kommer inte att ges till tredje part utan ditt medgivande. Om du inte vill ha denna information, skicka ett e-postmeddelande med "NO MAIL" i rubriken till online@bahco.com.

När som helst du vill ha dina uppgifter borttagna från våra aktiva databaser, vänligen skicka ett e-postmeddelande med rubriken "REMOVE FROM DATABASE" till online@bahco.com.

Om du gör någon av dessa åtgärder kommer vi att vidta åtgärder för att se till att dina uppgifter uppdateras eller uppgifterna raderas så snart som det är praktiskt möjligt. Det kan finnas en liten fördröjning i att uppdatera vår databas och därför kan du fortfarande erhålla meddelanden som vi redan har behandlat i vårt system innan du uppdaterade dina uppgifter.

Vi kan också komma att använda samlad information och statistik för att övervaka webbplatsanvändningen i syfte att hjälpa oss utveckla hemsidan och vår service och kan komma att ge en sådan samlad information till tredje part. Denna statistik kommer inte att innehålla personuppgifter, det vill säga den kommer inte att innehålla någon information som kan användas för att identifiera någon individ.

 

HUR VI SKYDDAR DIN INFORMATION

Vi strävar efter att skydda de uppgifter du lämnar och har olika säkerhetsprocedurer installerade. Vi lagrar den information som lämnats till oss på våra säkra servrar där den bara kan läsas av behörig personal.

KAKOR (COOKIES)

Vi använder inte kakor på denna webbplats.

SEKRETESS FÖR BARN

SNA Europe avser inte att samla in personuppgifter från barn på denna webbplats.

HUR DU KONTAKTAR ARRANGÖREN

Vi välkomnar dina åsikter om vår hemsida och vår sekretesspolicy. Om du vill kontakta oss med eventuella frågor eller kommentarer, vänligen skicka ett mejl till online@bahco.com eller skriv till Online Team på SNA Europe SAS, Online Team, BP 20104 Eragny, F-95.613 Cergy Pontoise Cedex, Frankrike.

UPPDATERING AV DINA UPPGIFTER

Om någon av de uppgifter som du har lämnat till oss förändras (t.ex. din e-postadress eller namn), skicka ett e-postmeddelande med rubriken "CHANGE OF DETAILS " till online@bahco.com, eller skicka ett brev till Online Team på SNA Europe SAS, Online Team, BP 20104 Eragny, F-95.613 Cergy Pontoise Cedex, Frankrike.

Om du vill få tillgång till personuppgifter som vi har om dig ber vi dig skriva till "THE ONLINE TEAM" på ovanstående postadress. Du kommer att behöva infoga en kort beskrivning om den information du behöver för att göra det möjligt att lokalisera den och som bevis på identifikation. Vi kommer då att svara dig inom 40 dagar från den dagen vi fick din förfrågan.

KAMPANJREGLER

Denna tävling är öppen för Svenska invånare över 18 år samt personer över 18 år som kommer att delta under Sweden Rock 2016. Endast ett deltagande per person. Anställda inom SNA Europe (Arrangören) och anslutna bolag, deras filialer och dotterbolag samt deras familjer och professionellt associerade med denna tävling är uteslutna från denna tävling. Genom att delta i denna tävling anses alla deltagare ha accepterat och vara bundna av samtliga villkor i detta avtal.

Alla uppgifter angående priser och erbjudanden är korrekta i början av kampanjen, men kan komma att ändras och som sådan förbehåller sig arrangören rätten att återkalla, ändra eller ersätta ett pris utan föregående meddelande under hela kampanjen på grund av oförutsedda omständigheter eller omständigheter utanför arrangörens kontroll.

Arrangören förbehåller sig rätten att efter eget omdöme diskvalificera personer som förvanskar eller påverkar ett korrekt genomförande av marknadsföringen, försök att skada webbplatsen eller på annat sätt undergräva den legitima driften av tävlingen. Deltagarna kan ombes delta i relaterad publicitet. Eventuella personuppgifter om deltagarna kommer att användas enbart i enlighet med Svensk Personuppgiftslag och kommer inte att lämnas ut till tredje part utan den enskildes medgivande.

Vinnarna kommer att meddelas den 25 maj 2016 och kommer att publiceras inom två veckor därefter.

Namnen på vinnarna i tävlingen kommer att finnas tillgängliga på webbplatsen. Det finns inget kontantalternativ till priset. Inget köp är nödvändigt för att delta i tävlingen.

Kravet för att delta är att fylla i registreringsformuläret med sanningsenlig information och kontaktuppgifter på kampanjens webbplats http://www.bahcorock.com. Endast giltiga deltaganden genomförda tidigast den 18 april 2016 och senast den 20 maj, 2016, kl 23:59 med deltagare som uppfyller tävlingsreglerna kommer att accepteras i tävlingen. Deltagare kan endast delta i tävlingen en gång. För deltagare som deltar mer än en gång räknas endast det första deltagandet med i tävlingen.

- Första pris tilldelas den deltagare som har givit det svar som ligger närmast den korrekta siffran. Det ungefärliga värdet av priset är SEK 17 000,- inklusive moms.

- Andra pris tilldelas de två deltagare vars svar ligger närmast efter det vinnande svaret. Det ungefärliga värdet av priset till varje vinnare är SEK 5 500,- inklusive moms.

- Tredje pris tilldelas de tre deltagare vars svar ligger närmast efter andrapristagarna. Det ungefärliga värdet av priset till varje vinnare är SEK 2 000,- inklusive moms.
 

Om mer än en deltagare ger det rätta, eller det mest närliggande svaret, kommer vinnaren av de ovan nämnda priserna att bestämmas utifrån den deltagare vars svar har inkommit först.

Vinnarna kommer att meddelas personligen till de e-postadresser som är registrerade på webbplatsen inom tre (3) dagar efter det att vinnarna har valts ut. Om vi inte får en bekräftelse via e-post från vinnaren inom 24 timmar från tillkännagivandet, kommer resultatet att lämnas utan avseende och det näst närmaste svaret vinner. Vinnarnas namn kommer att publiceras på kampanjens webbplats under två (2) veckor. Varje vinnare accepterar att hans/hennes namn och hemland kommer att publiceras på

 

kampanjens webbplats, sociala medier och andra medier arrangören av kampanjen önskar att använda.

Alla priser lyder under tillverkarens eller leverantörens villkor.

Om vinstskatt ska betalas är det vinnarens skyldighet att betala detta, baserat på vinsternas värde.

Priserna är personliga och kan inte ges eller säljas till någon annan. Priserna kan ej bytas ut mot kontanter.

Arrangören ansvarar inte för felaktiga kontaktuppgifter från tävlande.

Arrangören har rätt att diskvalificera deltagare om felaktig information läggs in via personuppgifter eller via ”tala om för en vän”.

Kampanjen arrangeras av SNA Europe SAS, Online Team, BP 20104 Eragny, F-95.613 Cergy Pontoise Cedex, Frankrike för att marknadsföra Bahcos professionella handverktyg.

Arrangör och personuppgiftsansvarig:

SNA Europe SAS

BP 20104 Eragny

F-95.613 Cergy Pontoise Cedex Frankrike

Klagomål eller anmärkningar angående denna kampanj kan skickas till online@bahco.com med "Kampanjens namn" på ämnesraden, en tydlig beskrivning av problemet, namn och kontaktuppgifter. Varje meddelande kommer att behandlas individuellt med minsta möjliga dröjsmål.