TÄVLINGSREGLER för förvaringserbjudanden

1 – ARRANGÖR.

SNA Europe SAS, ett franskt företag av typen “société par actions simplifiées” registrerat i Frankrike (Pontoise) med registreringsnumret 509 621 736 och säte på Allée Rosa Luxembourg, 95610 ERAGNY SUR POISE (kallas hädanefter arrangören) arrangerar tävlingen Guldbiljetten (kallas hädanefter tävlingen) från och med den 1 april 2017 till och med den 31 december 2017 inom ramen för förvaringserbjudanden, som pågår från och med den 1 april 2017 till och med den 31 december 2017. I tävlingen ingår två alternativ:

ALTERNATIV 1: Deltagarna kan hitta en guldbiljett i en produkt från Bahco som de har köpt i butiker under förvaringserbjudanden.  Det finns tio (10) guldbiljetter som ger vinst.

ALTERNATIV 2: Deltagarna kan gå in på www.bahco.com och skriva en kreativ slogan för arrangemanget Racerförare för en dag, som beskrivs under punkt 6. Det finns en (1) guldbiljett som ger vinst.

 

 

2 – DELTAGANDE.

Tävlingen är öppen för alla vuxna (över 18 år) som bor i Belgien, Danmark, Finland, Frankrike (den europeiska delen inklusive Korsika) Grekland, Italien, Luxembourg, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike, undantaget arrangörens medarbetare och de personer som direkt eller indirekt har varit inblandade i arbetet med att utforma och arrangera tävlingen, samt dessa personers närmaste familj. För ALTERNATIV 2 är deltagandet begränsat till endast en gång per person (samma efternamn, samma förnamn och samma e-postadress) under tävlingsperioden. Arrangören förbehåller sig rätten att verifiera att vinnarnas deltagande i tävlingen följer aktuella regelverk, eftersom deltagarbidrag som inte följer dem leder till att vinnaren diskvalificeras och vinsten dras tillbaka.

Det går att delta i både ALTERNATIV 1 och ALTERNATIV 2.

 

 

3 – TÄVLINGENS TILLKÄNNAGIVANDE.

 Tävlingen kommer att marknadsföras till allmänheten via webbplatsen och andra reklammedier.

 

4 – BESKRIVNING AV TÄVLINGEN

.

ALTERNATIV 1: De som köper varor som ingår i förvaringserbjudanden kan hitta guldbiljetter i förpackningarna och följa anvisningarna och villkoren på baksidan av guldbiljetten.

 

ALTERNATIV 2: De som besöker Bahcos webbplats under tävlingsperioden kan fylla i ett onlineformulär, där de först svarar på en fråga och sedan skriver och skickar in en slogan.

Endast de som svarar rätt på frågan får fortsätta och delta i slogantävlingen.

Vinnarna utses av en jury bestående av personer av olika nationaliteter och i olika befattningar inom SNA Europe-koncernen.

 

 

5 – TÄVLINGSVILLKOR.

ALTERNATIV 1: Kunderna besöker butiker och köper verktyg som ingår i förvaringserbjudanden. Om de hittar en guldbiljett i förpackningen vinner de, förutsatt att de uppfyller villkoren (till exempel gällande ålder, hälsotillstånd och så vidare), två (2) platser till vårt arrangemang Racerförare för en dag som beskrivs under punkt 6 nedan.

 

ALTERNATIV 2:  Deltagarna får endast delta en gång. Om flera likadana anmälningar skickas in tas alla utom den första automatiskt bort från webbplatsen. Tävlingsarrangören kan även besluta sig för att ta bort material från webbplatsen om det anses vara olämpligt och/eller stötande.

 

Genom att skicka in material till SNA Europes webbplats ger deltagarna härmed SNA Europe ett världsomfattande, icke-exklusivt, royaltybefriat, underlicensierbart och överförbart tillstånd att använda, distribuera och tjäna pengar på materialet, inbegripet i kampanjer och vidaredistribution i alla medieformat och via alla mediekanaler.

 

Vidare samtycker deltagarna till att det material som de skickar in till tävlingen inte innehåller något material som tredje part har upphovsrätt till, eller material som är föremål för andra äganderättigheter som tillkommer tredje part, såvida inte deltagarna fått tillåtelse från den rättmätige ägaren av materialet eller på annat sätt har rättslig befogenhet att publicera materialet och ge SNA Europe alla de licensrättigheter som omnämns här.

 

Deltagarna samtycker också till att inte skicka in material som strider mot SNA Europes nedanstående riktlinjer för god ton. SNA Europe tillåter inte aktiviteter som kränker upphovsrätten och immateriella rättigheter på webbplatsen. SNA Europe kommer att avlägsna allt material om man erhåller vederbörliga upplysningar om att sådant material inkräktar på någon annans immateriella rättigheter. SNA Europe förbehåller sig rätten att avlägsna material utan föregående avisering.

 

SNA Europes riktlinjer för god ton:

Webbplatsen får inte användas för det som avses i punkt (i) nedan, och punkt (ii) och (iii) måste följas.

(i) Pornografi eller material som är sexuellt explicit eller olämpligt, exempelvis djurplågeri, alkoholmissbruk eller tillverkning av bomber.

(ii) Upphovsrätten ska respekteras.

(iii) Du får inte skriva missvisande beskrivningar, taggar, titlar och miniatyrer i syfte att få fler visningar. Vårt syfte är inte att deltagarna lägger upp stora mängder oönskat eller repetitivt material.

 

 

6 – VINSTER. För hela tävlingen delas följande vinster ut:

 

  • För alternativ 1: tio (10) guldbiljetter som var och en ger två (2) personer möjlighet att delta i heldagsarrangemanget Racerförare för en dag, som består av en dag på racerbanan i Madrid i Spanien (exakt plats meddelas deltagarna senare) där de får köra en sportbil (modell meddelas senare). Arrangemanget anordnas i maj 2018 (datum meddelas senare). När en person har hittat en guldbiljett måste denne, senast den 15 januari 2018, kontakta tävlingsarrangören på e-postadressen beapilot@bahco.com och bekräfta sitt deltagande och uppge namnet på den person som han/hon ska ta med sig på arrangemanget. Deltagaren och den som ska följa med måste vara minst 18 år, ha ett giltigt körkort och ett läkarintyg, utfärdat under de senaste sex månaderna, där det står att deltagaren får delta i racerbilsarrangemang. Detta intyg måste uppvisas för SNA Europe innan vinst kan bekräftas. SNA Europe behöver inte förse vinnaren med vinsten om inte villkoren är uppfyllda. Den utrustning som behövs tillhandahålls av arrangören. Det enda deltagaren behöver ha med sig är sportskor. Det kommersiella värdet av vinsten uppgår till cirka 2 000 euro.

 

  • För alternativ 2: en (1) guldbiljett som ger två (2) personer möjlighet att delta i heldagsarrangemanget Racerförare för en dag, som består av en dag på racerbanan i Madrid i Spanien (exakt plats meddelas senare) där de får köra en sportbil (modell deltagarna senare). Arrangemanget anordnas i maj 2018 (datum meddelas senare). Vinnaren kontaktas av tävlingsarrangören, och vinnaren får då bekräfta att denne vill delta och uppge namnet på den person som hon/han ska ta med. Deltagaren och den som ska följa med måste vara över 18 år, ha ett giltigt körkort och ett läkarintyg, utfärdat under de senaste sex månaderna, där det står att deltagaren får delta i racerbilsarrangemang. Detta intyg måste uppvisas för SNA Europe innan vinst kan bekräftas. SNA Europe behöver inte förse vinnaren med vinsten om inte villkoren är uppfyllda. Den utrustning som behövs tillhandahålls av arrangören. Det enda deltagaren behöver ha med sig är sportskor. Det kommersiella värdet av vinsten uppgår till cirka 2 000 euro.

 

 

7 – VILLKOR FÖR DELTAGANDE.

ALTERNATIV 1: Den som vill delta i tävlingen måste köpa ett verktyg som ingår i förvaringserbjudanden.

ALTERNATIV 2: Den som vill delta i tävlingen måste besöka webbplatsen under tävlingsperioden och besvara en fråga, ange efternamn, förnamn, e-postadress och yrke i formuläret och sedan klicka på Submit (Skicka). Något köp är inte nödvändigt.

 

8 – UTNÄMNING OCH PRESENTATION AV VINNARE.

ALTERNATIV 1: De som hittar en guldbiljett i en verktygsförpackning före den 31 december 2017, meddelar att de vill delta före den 15 januari 2018 och uppfyller villkoren, utses till vinnare.

ALTERNATIV 2:

Senast den 31 januari 2018 väljer juryn ut en vinnare bland de som står med på slutlistan (se punkt 4 och 5). När juryn har gjort sitt val informeras vinnarna om vinsterna via e-post, som skickas till den adress som angavs när deltagarna anmälde sig till tävlingen.

 

 

9 – UTDELNING AV VINSTER.

ALTERNATIV 1: När en vinnare har kontaktat SNA Europe och uppvisat en guldbiljett informerar SNA Europe vinnaren om de närmare villkoren för Racerförare för en dag enligt beskrivningen under punkt 6.

ALTERNATIV 2: När vinnarna kontaktas via  e-post ombes de att tillhandahålla de uppgifter som behövs för att arrangemanget som beskrivs under punkt 6 ska kunna anordnas.

Om en vinnare inte svarar inom 15 dagar från det att e-postmeddelandet skickats skickas ett andra e-postmeddelande. Om den berörda vinnaren inte svarar inom 15 dagar från det att det andra e-postmeddelandet skickats anses vinsten förverkad och återförs inte till tävlingen.

 

10 – EJ TILLGÄNGLIGA VINSTER.

Vinsterna kan inte på något vis bytas mot kontantvärdet eller mot någon annan typ av förmån och kan inte överföras. Arrangören kan dock byta ut vinsterna mot andra vinster av liknande eller större värde om så blir nödvändigt till följd av omständigheter som arrangören inte råder över.

 

11 – BESLUT OM VINNARE.

Arrangörens beslut rörande varje aspekt på tävlingen är slutgiltigt och bindande. Korrespondens om saken kommer inte att besvaras. Information om vilka som vunnit och var de kommer ifrån kan fås genom att skicka ett frankerat kuvert till SNA Europe SAS, Service Marketing, BP 20104 Eragny, 95613 CERGY PONTOISE, Frankrike eller e-post till info@bahco.com inom 60 dagar från det att tävlingen avslutats.

 

12 – DOKUMENTATION OCH TILLHANDAHÅLLANDE AV REGLERNA. Deltagandet i tävlingen tolkas som godkännande av de aktuella reglerna i sin helhet. Reglerna är tillgängliga kostnadsfritt och kan skrivas ut när som helst från www.bahco.com eller begäras från SNA Europe SAS – Service Marketing – BP 20104 Eragny – 95613 CERGY PONTOISE, FRANKRIKE.

 

13 – KOSTNADSERSÄTTNING. Kostnaden för internetanslutningen som krävs för att delta i tävlingen ersätts inte. De varor som köps under förvaringserbjudanden ersätts inte.

 

14 – BEDRÄGERI. Arrangören kan ställa in hela eller en del av tävlingen om det uppdagas att bedrägeri har begåtts i någon form eller på något sätt i samband med deltagandet i tävlingen eller utnämningen av vinnarna. Därutöver förbehåller sig arrangören rätten att inte dela ut vinster till deltagare som har fuskat och/eller inleda rättsliga förfaranden mot sådana i behörig domstol.

 

15 – FORCE MAJEURE. Arrangören förbehåller sig rätten att förkorta, ändra eller ställa in tävlingen vid force majeure. Detta utlöser inte dess skadeståndsansvar.

 

16 – SKADESTÅNDSANSVAR. Deltagande i tävlingen via internet tolkas som kännedom om och ett godkännande av internets egenskaper och begränsningar, särskilt beträffande teknisk prestanda och svarstiden vid visning, frågor eller överföring av information. Frånvaron av skydd för vissa data mot potentiellt missbruk och risken att drabbas av potentiella virus som cirkulerar på Internet ska inte på något vis medföra någon typ av skadeståndsansvar för arrangören. Arrangören har inget ansvar vid förlust av internetkommunikation eller ändring av deltagandet (nätverkskommunikation eller nätverksfel) och mer allmänt, vid internetavbrott. Arrangören ansvarar inte för problem eller fel i postnätverket och, i synnerhet, i de fall då vinsterna försvinner under leveransen, inte mottas eller skadas, eller då en leverans försenas. Arrangören tar heller inget ansvar för om vinsterna skickas fel på grund av att deltagarna tillhandahållit felaktiga uppgifter eller om deltagarna inte mottar vinsterna inom den tidsram som utlovats av postväsendet.

 

17 – PERSONUPPGIFTER. Det är nödvändigt för arrangören att behandla deltagarnas personuppgifter för att genomföra tävlingen effektivt och säkerställa att vinnarna får sina vinster. Uppgifterna används av arrangören och, vid behov, av dennes partner för tävlingens syften och, vid behov, för att arrangören ska kunna skicka marknadskommunikation till de deltagare som har begärt det. I enlighet med den franska dataskyddslagen av den 6 januari 1978 har tävlingsdeltagarna rätt att få tillgång till, korrigera och radera alla eller en del av sina personuppgifter samt rätt att invända mot användningen av dessa personuppgifter. Deltagarna kan utöva dessa rättigheter genom att skicka e-post till info@bahco.com eller brev till SNA Europe SAS, BP 20104 Eragny, 95613 CERGY PONTOISE, Frankrike. Personer som före tävlingens slut utövar sin rätt att invända mot användningen kan inte delta i tävlingen och motta en vinst.

 

18 – GÄLLANDE LAG OCH TVISTER. Tävlingen och de aktuella reglerna lyder under och ska tolkas enligt lagen i Frankrike.  Invändningar eller anspråk i samband med tävlingen skickas till arrangören på info@bahco.com eller till SNA Europe SAS, BP 20104 Eragny, 95613 CERGY PONTOISE, Frankrike.