TÄVLINGSREGLER FÖR ”130-årsjubileum”

1 – ARRANGÖR.

Företaget SNA Europe SAS, ett franskt ”société par actions simplifiées” registrerat i Frankrike (Pontoise) med registreringsnummer 509 621 736 och säte på Allée Rosa Luxembourg – 95610 ERAGNY SUR OISE (hädanefter kallat ”arrangören”), arrangerar från den 1 december 2016 kl. 00.01 till den 12 mars 2017 kl. 23.59 (”tävlingsperioden”) en tävling i Europa kallad ”130-årsjubileum” på följande webbplats: www.bahco.com (”webbplatsen”). Tävlingen går ut på att deltagarna ska skicka in sin bästa Bahco-historia så att vi kan utse den största Bahco-entusiasten.

1.1 SNA Europe SAS står för tävlingen i sin helhet som ett oberoende företag vars enda syfte är att främja och marknadsföra sina varor och tjänster. Tävlingen ska inte ses som ett hasardspel, ett lotteri eller någon annan typ av turspel, utan som en tävling baserad på faktiska bidrag från deltagarna. Tävlingen främjas och utförs dessutom endast genom lagliga och professionella sätt att göra reklam för och marknadsföra SNA Europe SAS och dess varor och tjänster.

2 – DELTAGANDE.

Tävlingen är öppen för alla vuxna personer – ”deltagare” – (som är minst 18 år) och bor i den europeiska delen av Frankrike (inklusive Korsika), Storbritannien, Tyskland, Italien, Sverige, Danmark och Norge, undantaget arrangörens medarbetare och de personer som direkt eller indirekt har medverkat vid tävlingens utformning, omsättning eller organisation, samt deras nära familjemedlemmar. Deltagandet är begränsat till en (1) gång per person (samma efternamn, samma förnamn och samma e-postadress) under tävlingsperioden. Arrangören förbehåller sig rätten att verifiera att vinnarnas deltagande i tävlingen har skett i enlighet med de aktuella reglerna, eftersom deltagarbidrag som inte följt reglerna kommer att diskvalificeras och inte kan komma i fråga för vinst.

3 – TÄVLINGENS TILLKÄNNAGIVANDE.

Tävlingen kommer att marknadsföras till allmänheten via webbplatsen och andra reklammedier.

4 – BESKRIVNING AV TÄVLINGEN.

Arrangören vill fira varumärket Bahcos 130-årsjubileum genom att samla in de bästa berättelserna som illustrerar förhållandet som människor har haft med Bahco genom åren. Deltagaren ges tillgång till denna kampanj och kan skicka in sin historia via den särskilda sidan på webbplatsen. När deltagaren har fyllt i deltagarformuläret (se avsnitt 7 nedan) kan denne skicka in sin historia, som kan innehålla text och bilder.

Alla som besöker webbplatsen kan rösta på sin favorithistoria genom att klicka på ikonen med ”gilla”-symbolen (tummen upp).

Mot slutet av tävlingen kommer den historia som fått flest röster på varje lokal webbplats att sparas.  Alla sparade historier kommer sedan att publiceras på Bahcos intranät så att SNA Europes anställda får rösta fram sin favorit.

De tre historier som får flest röster av SNA Europes anställda kommer att belönas med ett pris i enlighet med avsnitt 6.

5. VILLKOR FÖR ATT DELTA I TÄVLINGEN

Deltagare kan endast registrera sig en gång. Duplicerade uppladdningar kommer automatiskt att tas bort från webbplatsen. SNA Europe kan också besluta sig för att ta bort material från webbplatsen om detta anses vara olämpligt och/eller stötande.

Genom att skicka in material till SNA Europes webbplats ger deltagarna härmed SNA Europe ett världsomfattande, icke-exklusivt, royaltybefriat, underlicensierbart och överförbart tillstånd att använda, distribuera och använda sig av materialet, inbegripet utan begränsning för kampanjer och omdistribution i alla mediaformat och via alla mediakanaler.

Vidare samtycker deltagarna till att det material som de skickar in till tävlingen inte innehåller något material som tredje part har upphovsrätt till, eller material som är föremål för andra äganderättigheter som tillkommer tredje part, såvida inte deltagarna fått tillåtelse från den rättmätige ägaren av materialet eller på annat sätt har rättslig befogenhet att publicera materialet och ge SNA Europe alla de licensrättigheter som omnämns här.

Deltagarna samtycker också till att inte skicka in material som strider mot SNA Europes nedanstående riktlinjer för god ton. SNA Europe tillåter inte aktiviteter som kränker upphovsrätten och immateriella rättigheter på webbplatsen. SNA Europe kommer att avlägsna allt material om man erhåller vederbörliga underrättelser om att sådant material inkräktar på någon annans immateriella rättigheter. SNA Europe förbehåller sig rätten att avlägsna material utan föregående avisering.

SNA Europes riktlinjer för god ton:

Denna webbplats får inte användas för:

(i) Pornografi eller material som är sexuellt stötande eller olämpligt, exempelvis djurplågeri, alkoholmissbruk eller tillverkning av bomber.

(ii) Upphovsrätten ska respekteras.

6. PRISER.

För hela tävlingen delas följande priser ut:

Till de tre (3) först placerade deltagarna i tävlingen:

  • Första pris: En fyra (4) dagars vistelse för två (2) personer (från torsdag till söndag, datumet kommer att bekräftas med vinnaren) i San Sebastián i Spanien. Priset omfattar tur- och returresa från vinnarens hemland till San Sebastián, inkvartering på ett 4-stjärnigt hotell, en middag på en restaurang som är omnämnd i Guide Michelin och ett besök på Bahco-fabriken i Irun. Allt uppgår till ett sammanlagt genomsnittligt marknadsvärde av 1 000 EUR (ca SEK 9800,-), plus priset på flygbiljetterna som beräknas när vinnaren utses.
  • Andra pris:  En ”130-årsjubileums” verktygsvagn i begränsad upplaga (ref: 1470K6BKFFC12, genomsnittligt marknadsvärde av 1 825 EUR (ca SEK 17900,- inkl. moms)
  • Tredje pris: En verktygsväska av textil och dess sortiment av 72 verktyg (ref: 4750FB2W-TS001, genomsnittligt marknadsvärde av 585 EUR (ca SEK 5700,- inkl. moms)
7 – KRAV FÖR DELTAGANDE.

För att delta i tävlingen ska deltagaren besöka webbplatsen under tävlingsperioden, fylla i anmälningsformuläret för ”bästa historia” och för detta ändamål ange efternamn, förnamn, e-postadress, yrke, historien samt tillhörande bilder innan deltagaren klickar på fliken ”Skicka”. Något köp är inte nödvändigt.

8 – UTNÄMNING OCH PRESENTATION AV VINNARE.

Vid slutet av tävlingen skickas historierna med flest antal röster per land in för en intern bedömning via arrangörens intranät, där alla SNA Europes anställda kan rösta på den historia de gillar bäst. Varje anställd får endast rösta en gång. Antalet röster kommer att kora vinnarna utifrån deras rankning. 

Bedömningen kommer att vara öppen internt i tre (3) veckor. (Från den 23 mars 2017 till den 13 april 2017). När bedömningen har genomförts informeras vinnarna om vinsterna via e-post som skickas till den adress som angavs när de anmälde sig till tävlingen.

9 – UTDELNING AV VINSTER.

När vinnarna kontaktas via e-post kommer de att ombes att ange en fullständig postadress dit vinsterna kan skickas. Vinsten kommer att skickas till vinnaren (vinnarna) per post inom (60) dagar efter det att postadressen tillhandahållits. Om en vinnare inte svarar inom en månad från datumet då e-postmeddelandet skickades, skickas ett andra e-postmeddelande. Om den berörda vinnaren inte svarar inom en månad från det andra e-postmeddelandet anses vinsten förverkad och den kommer inte att återföras till tävlingen.

10 – EJ TILLGÄNGLIGA VINSTER.

Vinsterna kan inte på något vis bytas mot kontantvärdet eller mot någon annan typ av förmån och kan inte överföras. Arrangören kan dock byta ut vinsterna mot andra vinster av liknande eller högre värde om så blir nödvändigt till följd av omständigheter som arrangören inte råder över.

11 – BESLUT OM VINNARE.

Arrangörens beslut rörande varje aspekt på tävlingen är slutgiltigt och bindande. Korrespondens om saken kommer inte att besvaras.

12 – DOKUMENTATION OCH TILLHANDAHÅLLANDE AV REGLERNA.

Deltagandet i tävlingen tolkas som godkännande av de aktuella reglerna i sin helhet. Reglerna är tillgängliga kostnadsfritt och kan skrivas ut när som helst från www.bahco.com eller begäras från SNA Europe SAS – Service Marketing – BP 20104 Eragny – 95613 CERGY PONTOISE, FRANKRIKE.

13 – KOSTNADSERSÄTTNING.

Kostnaden för internetanslutningen som krävs för att delta i tävlingen ersätts inte.

14 – BEDRÄGERI.

Arrangören kan ställa in hela eller en del av tävlingen om det uppdagas att ett bedrägeri har begåtts i någon form eller på något sätt i samband med deltagandet i tävlingen eller utnämningen av vinnarna. Därutöver förbehåller sig arrangören rätten att inte dela ut vinster till deltagare som har fuskat och/eller inleda rättsliga förfaranden mot sådana i behörig domstol.

15 – FORCE MAJEURE.

Arrangören förbehåller sig rätten att förkorta, ändra eller ställa in tävlingen vid force majeure. Detta utlöser inte dess skadeståndsansvar.

16 – SKADESTÅNDSANSVAR.

Deltagande i tävlingen via internet tolkas som kännedom om och ett godkännande av internets egenskaper och begränsningar, särskilt beträffande teknisk prestanda och svarstiden vid visning, frågor eller överföring av information. Frånvaron av skydd för vissa data mot potentiellt missbruk och risken att drabbas av potentiella virus som cirkulerar på Internet ska inte på något vis medföra någon typ av skadeståndsansvar för arrangören. Arrangören har inget ansvar vid förlust av internetkommunikation eller ändring av deltagandet (nätverkskommunikation eller nätverksfel) och mer allmänt, vid internetavbrott. Arrangören ansvarar inte för problem eller fel i postnätverket/fraktbolaget och, i synnerhet, i de fall då vinsterna försvinner under leveransen, inte mottas eller skadas, eller då en leverans försenas. Arrangören ansvarar inte heller för de fall då vinsterna skickas fel på grund av att deltagarna tillhandahållit felaktig information, eller de fall då deltagarna inte mottar priserna inom den tidsram som utlovats av postväsendet/fraktbolaget.

17 – PERSONUPPGIFTER.

Det är nödvändigt för arrangören att behandla deltagarnas personuppgifter för att genomföra tävlingen effektivt och säkerställa att vinnarna får sina vinster. Uppgifterna används av arrangören och, vid behov, av dennes partner för tävlingens syften och, vid behov, för att arrangören ska kunna skicka marknadskommunikation till de deltagare som så har begärt. I enlighet med den franska dataskyddslagen av den 6 januari 1978 har tävlingsdeltagarna rätt att få tillgång till, korrigera och radera alla eller en del av sina personuppgifter samt rätt att invända mot användningen av sådana personuppgifter. Deltagarna kan utöva dessa rättigheter genom att skicka e-post till info@bahco.com eller brev till SNA Europe SAS – BP 20104 Eragny – 95613 CERGY PONTOISE, Frankrike. Personer som före tävlingens slut utövar sin rätt att invända mot användningen kan inte delta i tävlingen och motta en vinst.

18 – GÄLLANDE LAG OCH TVISTER.

Tävlingen och de aktuella reglerna lyder under och ska tolkas enligt lagen i Frankrike.  Invändningar eller anspråk i samband med tävlingen ska skickas till arrangören på info@bahco.com eller till SNA Europe SAS – BP 20104 Eragny – 95613 CERGY PONTOISE, Frankrike.