PRAVIDLÁ SÚŤAŽE Ponuky možností uskladnenia

1 – ORGANIZÁTOR

Spoločnosť SNA Europe SAS, francúzska akciová spoločnosť „société par actions simplifiées“ zaregistrovaná vo Francúzsku (Pontoise) pod registračným číslom 509 621 736 so sídlom na adrese Allée Rosa Luxembourg – 95610 ÉRAGNY-SUR-OISE (ďalej len „organizátor“) organizuje akciu s názvom Zlatý lístok (ďalej len „akcia“), trvajúcu od 1. apríla 2017 do 31. decembra 2017 v rámci kampane Ponuky možností uskladnenia, ktorá prebieha od 1. apríla 2017 do 31. decembra 2017. V rámci akcie sú k dispozícii dva varianty:

VARIANT 1: Účastníci môžu nájsť zlatý lístok vo výrobkoch spoločnosti Bahco, ktoré si zakúpia v obchodoch počas trvania kampane Ponuky možností uskladnenia.  V obehu bude desať (10) zlatých lístkov, ktoré znamenajú výhru.

VARIANT 2: Súťaž dostupná na stránkewww.bahco.com, v ktorej účastníci odošlú svoj najlepší kreatívny slogan na podujatie Staňte sa pilotom opísané v článku 6. Ako výhra sa udelí jeden (1) zlatý lístok.

 

 

2 – ÚČASŤ

Akcia je prístupná pre všetky dospelé osoby (nad 18 rokov) s pobytom v Belgicku, Českej republike, Dánsku, Fínsku, Grécku, Holandsku, Luxembursku, Maďarsku, metropolitnom Francúzsku vrátane Korziky, Nemecku, Nórsku, Poľsku, Portugalsku, Rakúsku, na Slovensku, v Spojenom kráľovstve, Španielsku, Švajčiarsku, Švédsku a v Taliansku okrem zamestnancov organizátora, osôb, ktoré sú priamo či nepriamo zapojené do prípravy, realizácie alebo správy akcie, a ich priamych rodinných príslušníkov. V prípade VARIANTU 2 je účasť každej osoby obmedzená na jedenkrát (to isté priezvisko, krstné meno a e-mailová adresa) počas doby trvania akcie. Organizátor si vyhradzuje právo overiť, či sa výhercovia zapojili do akcie v súlade s platnými pravidlami. V prípade porušenia pravidiel bude výherca diskvalifikovaný a výhru nedostane.

Každý sa môže zapojiť formou VARIANTU 1 aj VARIANTU 2.

 

 

3 – VYHLÁSENIE AKCIE

 Akcia bude vyhlásená pre verejnosť prostredníctvom webovej stránky a ďalších propagačných prostriedkov.

 

4 – POPIS SÚŤAŽE

 

VARIANT 1: Osoby, ktoré si zakúpia produkty zaradené do kampane Ponuky možností uskladnenia, budú môcť nájsť v zakúpenom produkte tzv. zlatý lístok a uplatniť ho podľa pokynov a podmienok uvedených na jeho zadnej strane.

 

VARIANT 2: Návštevníci webovej stránky spoločnosti Bahco budú môcť po dobu trvania akcie vyplnením online formulára na webovej stránke odpovedať na otázku a zaslať svoj návrh sloganu.

Do výberu najlepšieho sloganu budú pripustení len účastníci, ktorí správne odpovedia na otázku.

Výhercov súťaže vyberie porota zostavená z členov rôznych národností s rôznymi funkciami v skupine SNA Europe Group.

 

 

5 – PODMIENKY ZAPOJENIA SA DO SÚŤAŽE

VARIANT 1: V rámci kampane Ponuky možností uskladnenia bude možné zakúpiť si v obchodoch rôzne náradie. Kto v zakúpenom výrobku nájde zlatý lístok a splní požadovanú podmienku (napríklad vek, zdravotný stav a pod.), vyhrá dve (2) miesta na podujatie Staňte sa pilotom, ktoré je opísané v článku 6.

 

VARIANT 2:  Každý účastník sa môže zaregistrovať len raz, duplicitné záznamy sa z webovej stránky automaticky odstránia. Organizátor má taktiež právo odstrániť z webovej stránky obsah, ktorý považuje za neprimeraný alebo urážlivý.

 

Odoslaním obsahu na webovú stránku spoločnosti SNA Europe účastník udeľuje spoločnosti SNA Europe celosvetovo platnú, nevýhradnú, bezplatnú, prenosnú licenciu, ktorú možno ďalej sublicencovať, na používanie, distribúciu a predvádzanie obsahu vrátane propagácie a ďalšej distribúcie v ľubovoľných mediálnych formátoch a prostredníctvom ľubovoľných mediálnych kanálov.

 

Účastníci ďalej súhlasia s tým, že obsah, ktorý odošlú na webovú stránku, nesmie obsahovať autorsky chránený materiál tretích strán ani materiál podliehajúci vlastníckym právam tretej strany, pokiaľ účastník nezískal od oprávneného vlastníka tohto materiálu povolenie alebo nemá iný právny nárok na odoslanie materiálu a udelenie všetkých tu uvedených licenčných práv k nemu spoločnosti SNA Europe.

 

Účastníci zároveň súhlasia, že neodošlú materiál, ktorý je v rozpore s ďalej uvedenými etickými zásadami spoločnosti SNA Europe. Spoločnosť SNA Europe nepovoľuje na svojej webovej stránke porušovanie autorských práv ani práv duševného vlastníctva a v prípade riadneho oznámenia, že určitý obsah porušuje práva duševného vlastníctva inej strany, odstráni zo svojej webovej stránky všetok takýto obsah. Spoločnosť SNA Europe si vyhradzuje právo odstrániť obsah bez predchádzajúceho oznámenia.

 

Etické zásady spoločnosti SNA Europe:

Na tejto webovej stránke sa nesmie:

(i) uvádzať pornografický alebo sexuálne explicitný či inak neprimeraný obsah, nabádajúci napríklad k týraniu zvierat, neprimeranému užívaniu alkoholu alebo bombovým útokom,

(ii) porušovať autorské práva,

(iii) vytvárať zavádzajúce popisy, značky, titulky alebo miniatúry s cieľom zvýšiť počet zobrazení. Je v rozpore s našimi zásadami uverejňovať veľké množstvo nevyžiadaného alebo opakujúceho sa obsahu.

 

 

6 – VÝHRY. V priebehu celej akcie budú v ponuke nasledovné výhry:

 

  • Variant 1: desať (10) zlatých lístkov, z ktorých každý umožňuje dvom (2) osobám zúčastniť sa jednodňového podujatia Staňte sa pilotom, ktoré tvorí jednodňový pobyt na pretekárskej dráhe v Madride (Španielsko) (miesto bude účastníkom spresnené) s možnosťou šoférovania športového auta (modely áut budú účastníkom spresnené). Podujatie sa uskutoční v máji 2018 (dátum bude účastníkom spresnený). V prípade nájdenia zlatého lístka najneskôr do 15. januára 2018 musí výherca napísať organizátorovi na e-mailovú adresu beapilot@bahco.com a potvrdiť svoju účasť s uvedením svojho mena a mena druhej osoby. Účastník aj druhá osoba musia mať aspoň 18 rokov, platný vodičský preukaz a zdravotné potvrdenie (nie staršie ako šesť mesiacov) oprávňujúce držiteľa zúčastniť sa na podujatiach automobilových pretekov, ktoré treba pred potvrdením výhry predložiť spoločnosti SNA Europe. Spoločnosť SNA Europe môže pri nesplnení podmienok odmietnuť udelenie výhry. Potrebné vybavenie poskytne organizátor podujatia. Od účastníkov sa vyžaduje, aby si priniesli športové topánky. Komerčná hodnota účasti na tomto podujatí je približne 2 000 EUR.

 

  • Variant 2: jeden (1) zlatý lístok, ktorý umožňuje dvom (2) osobám zúčastniť sa jednodňového podujatia Staňte sa pilotom, ktoré tvorí jednodňový pobyt na pretekárskej dráhe v Madride (Španielsko) (miesto bude účastníkom spresnené) s možnosťou šoférovania športového auta (modely áut budú účastníkom spresnené). Podujatie sa uskutoční v máji 2018 (dátum bude účastníkom spresnený). Organizátor bude výhercu kontaktovať, aby potvrdil svoju účasť a meno druhej osoby. Účastník aj druhá osoba musí mať aspoň 18 rokov, platný vodičský preukaz a zdravotné potvrdenie (nie staršie ako šesť mesiacov) oprávňujúce držiteľa zúčastniť sa na podujatiach automobilových pretekov, ktoré treba pred potvrdením výhry predložiť spoločnosti SNA Europe. Spoločnosť SNA Europe môže pri nesplnení podmienok odmietnuť udelenie výhry. Potrebné vybavenie poskytne organizátor podujatia. Od účastníkov sa vyžaduje, aby si priniesli športové topánky. Komerčná hodnota účasti na tomto podujatí je približne 2 000 EUR.

 

 

7 – VSTUPNÉ POŽIADAVKY

VARIANT 1: Osoby, ktoré sa chcú zúčastniť akcie, si musia zakúpiť náradie zaradené do kampane Ponuky možností uskladnenia.

VARIANT 2:  Osoby, ktoré sa chcú zúčastniť akcie, musia počas doby trvania akcie navštíviť webovú stránku, na nej odpovedať na položenú otázku a potom v požadovanej forme uviesť svoje priezvisko, meno, e-mailovú adresu a povolanie a kliknúť na tlačidlo Submit (Odoslať). Nie je potrebný žiadny nákup.

 

8 – VYHLÁSENIE A INFORMOVANIE VÝHERCOV

VARIANT 1: Osoby, ktoré nájdu v zakúpenom náradí zlatý lístok najneskôr 31. decembra 2017, potvrdia svoju účasť do 15. januára 2018 a splnia všetky ostatné podmienky, budú vyhlásení ako výhercovia.

VARIANT 2:

Najneskôr 31. januára 2018 porota vyberie spomedzi účastníkov zaradených do užšieho výberu 1 výhercu (pozri články 4 a 5). Keď porota vyberie výhercu, všetci výhercovia budú ihneď informovaní o výhre prostredníctvom e-mailu zaslaného na adresu, ktorú uviedli pri registrácii do súťaže.

 

 

9 – ODOVZDANIE VÝHIER

VARIANT 1: Keď výherca kontaktuje spoločnosť SNA Europe s platným zlatým lístkom, spoločnosť SNA Europe ho informuje, ako ďalej postupovať v súvislosti s podujatím Staňte sa pilotom, opísaným v článku 6.

VARIANT 2: Keď organizátor kontaktuje výhercov e-mailom, požiada ich, aby poskytli informácie, ktoré potrebuje pri organizácii podujatia opísaného v článku 6.

Ak výherca neodpovie do 15 dní od dátumu, keď bol e-mail odoslaný, organizátor pošle druhý e-mail. Ak výherca neodpovie ani do 15 dní od dátumu odoslania druhého e-mailu, výhra sa považuje za prepadnutú a do súťaže sa už nevráti.

 

10 – NEDOSTUPNOSŤ VÝHIER

Výhry nie je možné za žiadnych okolností vymeniť za hotovosť v rovnakej hodnote či za iný druh odmeny ani ich previesť na inú osobu. Organizátor však môže nahradiť výhry inými výhrami v rovnakej alebo vyššej hodnote, ak by to bolo nutné vplyvom okolností, ktoré organizátor nemá pod kontrolou.

 

11 – ROZHODNUTIE O VÝHERCOCH

Rozhodnutia organizačného výboru o všetkých aspektoch akcie sú konečné a záväzné a nebudú predmetom žiadnej ďalšej diskusie. Mená a krajiny výhercov možno získať zaslaním listu s nalepenou príslušnou známkou a s riadne uvedenou adresou SNA Europe SAS – Service Marketing – BP 20104 Éragny – 95613 CERGY-PONTOISE FRANCE alebo e-mailom na adrese info@bahco.com do 60 dní od dátumu uzavretia súťaže.

 

12 – PLNENIE A PRÍSTUPNOSŤ PRAVIDIEL Účasťou v súťaži účastník vyjadruje, že plne akceptuje platné pravidlá. Pravidlá sú k dispozícii bezplatne na stránke www.bahco.com, odkiaľ si ich možno kedykoľvek vytlačiť, alebo si ich možno vyžiadať na adrese SNA Europe SAS – Service Marketing – BP 20104 Éragny – 95613 CERGY-PONTOISE FRANCE.

 

13 – ÚHRADA NÁKLADOV Náklady na internetové pripojenie potrebné na zapojenie sa do akcie sa nepreplácajú. Výrobky zakúpené v rámci kampane Ponuky možností uskladnenia sa nepreplácajú.

 

14 – PODVOD Organizátor je oprávnený zrušiť celú akciu alebo jej časť, ak sa domnieva, že akýmkoľvek spôsobom alebo prostriedkami došlo k podvodu v súvislosti s účasťou na akcii alebo vyhlásením výhercov. Okrem toho si organizátor vyhradzuje právo nedoručiť výhru účastníkovi, ktorý sa dopustil podvodu, a vzniesť proti nemu žalobu na príslušnom súde.

 

15 – VYŠŠIA MOC Organizátor si vyhradzuje právo skrátiť, predĺžiť, zmeniť alebo zrušiť akciu v prípade udalosti vyššej moci. V takom prípade organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť.

 

16 – ZODPOVEDNOSŤ Zapojením sa do akcie cez internet účastník potvrdzuje, že akceptuje vlastnosti a obmedzenia internetu, najmä pokiaľ ide o technickú výkonnosť a čas odozvy v prípade konzultácií, otázok alebo prenosu informácií. V prípade nedostatočnej ochrany určitých údajov pred odcudzením a pred rizikom napadnutia prípadným vírusom kolujúcim na internete organizátor v žiadnom prípade nenesie žiadnu zodpovednosť. Organizátor nenesie zodpovednosť v prípade straty internetového spojenia alebo zmeny účasti (sieťová komunikácia, výpadok siete) a celkovo v prípade akéhokoľvek narušenia internetovej komunikácie. Organizátor nenesie zodpovednosť v prípade poruchy alebo zlyhania poštovej siete, a to ani v prípade straty výhry počas prepravy, jej nedoručenia, poškodenia alebo oneskoreného doručenia. Organizátor taktiež nenesie zodpovednosť v prípade, ak je výhra zaslaná na nesprávnu adresu v dôsledku toho, že účastník poskytol nesprávne informácie, ani v prípade, že účastník nedostal výhru v časovom rámci určenom poštovou službou.

 

17 – OSOBNÉ ÚDAJE Aby organizátor mohol efektívne riadiť akciu a zabezpečiť doručenie výhier výhercom, musí spracovávať osobné údaje účastníkov. Tieto údaje organizátor a v prípade potreby aj jeho partneri využívajú na účely realizácie akcie a keď je to potrebné, aj na zasielanie obchodných oznámení organizátora účastníkom, ktorí o to požiadali. V súlade s francúzskym zákonom o ochrane osobných údajov zo 6. januára 1978 majú účastníci akcie právo na prístup k svojim osobným údajom, opravu a odstránenie týchto údajov alebo ich časti, ako aj na vznesenie námietky proti používaniu týchto osobných údajov. Účastníci si môžu tieto práva uplatniť zaslaním e-mailu na adresu info@bahco.com alebo poštou na adrese SNA Europe SAS – BP 20104 Éragny – 95613 CERGY-PONTOISE France. Osoby, ktoré uplatnia uvedené právo na námietku pred ukončením akcie, sa nebudú môcť zúčastniť akcie a dostať výhru.

 

18 – ROZHODNÉ PRÁVO Akcia a jej platné pravidlá sa riadia a vykladajú v súlade s právnymi predpismi Francúzska.  Akékoľvek námietky alebo sťažnosti v súvislosti s akciou je potrebné poslať organizátorovi na adresu info@bahco.com alebo SNA Europe SAS – BP 20104 Éragny – 95613 CERGY-PONTOISE France.