ZASADY KONKURSU «Kampania wymiany opon na zimowe»

1 – ORGANIZATOR. SNA Europe SAS, francuska spółka typu „société par actions simplifiées” zarejestrowana we Francji (Pontoise) pod numerem 509 621 736, z siedzibą przy Allée Rosa Luxembourg – 95610 ERAGNY SUR OISE („Organizator”), organizuje w dniach od 15 września 2016 r., od godz. 00:01 do 31 grudzień 2016 r., do godz. 23:59 („Okres trwania Projektu konkursowego”) ogólnoeuropejski konkurs pod hasłem „Kampania wymiany opon na zimowe” („Projekt konkursowy”) na stronie internetowej dostępnej pod adresem: www.bahco.com („Strona internetowa”). Konkurs polega na przesłaniu przez Uczestników najlepszego według nich hasła reklamującego Kampanię wymiany opon na zimowe na sezon 2017. 

2 – UCZESTNICTWO. Udział w Projekcie konkursowym może wziąć każda osoba pełnoletnia (w wieku od 18 lat) – „Uczestnik” – mieszkająca w metropolii francuskiej (włączając Korsykę), w Belgii, Niemczech, Polsce, Austrii, Szwajcarii lub Holandii, z wyłączeniem pracowników Organizatora, osób bezpośrednio lub pośrednio zaangażowanych w opracowanie koncepcji, stworzenie Projektu konkursowego lub zarządzanie nim oraz członków ich najbliższych rodzin. Uczestnictwo ograniczone jest do jednego (1) zgłoszenia na osobę (to samo nazwisko, imię i adres e-mail) przez cały Okres trwania Projektu konkursowego. Organizator zastrzega sobie prawo do zweryfikowania, czy zwycięzcy zgłosili się do Projektu konkursowego zgodnie z niniejszymi zasadami. Uczestnicy, którzy w jakikolwiek sposób naruszą zasady zostaną zdyskwalifikowani i nie będą mogli ubiegać się o nagrodę. .

3 – OGŁOSZENIE PROJEKTU KONKURSOWEGO. Projekt konkursowy zostanie ogłoszony publicznie na Stronie internetowej i w innych mediach. 

4 – OPIS KONKURSU. Konkurs składał się będzie z dwuetapowego procesu selekcji.
Uczestnik wypełni formularz online na stronie internetowej Bahco w Okresie trwania Projektu konkursowego, odpowiadając najpierw na pytanie, a następnie przesyłając swoją propozycję hasła Kampanii wymiany opon na zimowe na sezon 2017. 

Wyłącznie uczestnicy, którzy poprawnie odpowiedzą na pytanie konkursowe będą mogli wziąć udział w części konkursu na najlepsze hasło. 

Jury złożone z osób reprezentujących różne stanowiska i narodowości w Grupie SNA Europe wspólnie wybierze zwycięzców Konkursu.


5 – WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE.

Każdy Uczestnik może wysłać zgłoszenie tylko raz. Dublujące się zgłoszenia będą automatycznie usuwane ze strony. Spółka SNA Europe może również usunąć wybrane treści ze strony, jeśli zostaną uznane za niestosowne i/lub niedwuznaczne.

Przesyłając treści na stronę internetową SNA Europe, każdy Uczestnik udziela spółce SNA Europe globalnej, niewyłącznej, wolnej od opłat licencyjnych, podlegającej sublicencjonowaniu i zbywalnej licencji na wykorzystywanie, dystrybucję i odtwarzanie treści, w tym między innymi na promocję i redystrybucję w każdym formacie i za pośrednictwem dowolnych kanałów komunikacji. 

Uczestnicy zgadzają się ponadto, że przesłane przez nich treści nie mogą zawierać chronionych prawem autorskim materiałów osób trzecich ani materiałów objętych innymi prawami osób trzecich wynikającymi z własności, chyba że dany Uczestnik ma pozwolenie prawowitego właściciela materiałów lub jest zgodnie z prawem z innego tytułu uprawniony do przesłania takich materiałów oraz do udzielenia spółce SNA Europe wszelkich licencji udzielanych zgodnie z niniejszymi warunkami.

Uczestnicy zgadzają się również nie przesyłać materiałów sprzecznych z wytycznymi spółki SNA Europe dotyczącymi właściwego postępowania, o których mowa poniżej. Spółka SNA Europe nie zezwala na działania naruszające prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej na stronie internetowej. Spółka SNA Europe będzie usuwać wszelkie treści naruszające takie prawa, jeśli zostanie we właściwy sposób powiadomiona, iż treści te naruszają prawa własności intelektualnej innych osób. Spółka SNA Europe zastrzega sobie prawo do usunięcia treści bez uprzedniego powiadomienia.

Wytyczne SNA Europe dotyczące właściwego postępowania:
Korzystając z niniejszej strony internetowej:
(i) nie wolno posługiwać się pornografią ani materiałami o treści erotycznej, ani też innymi niestosownymi materiałami, ukazującymi m.in. maltretowanie zwierząt, nadużywanie alkoholu bądź konstruowanie bomby;
(ii) należy szanować prawa autorskie. 


6 – NAGRODY. W Projekcie konkursowym do wygrania będą następujące nagrody:
-    1. nagroda: 5 wózków na narzędzia marki Alpine (nr ref.: 1470K6-ALP, średnia wartość handlowa 350 EUR z VAT)
-    2. nagroda: 25 zestawów kluczy nasadowych (nr ref.: S87-7, średnia wartość handlowa 249 EUR z VAT) 
-    3. nagroda: 40 zestawów upominków marki Alpine składających się z kompletu 6 śrubokrętów i czapki (średnia wartość handlowa 50 EUR z VAT)

7 – WYMOGI DOTYCZĄCE ZGŁOSZENIA. Aby zgłosić swój udział w Projekcie konkursowym, użytkownik musi wejść na Stronę internetową w Okresie trwania Projektu konkursowego, odpowiedzieć na konkretne pytanie, a następnie w przygotowanym do tego celu formularzu podać swoje nazwisko, imię, adres e-mail i zawód. Na koniec należy kliknąć «No to w drogę». Aby móc wziąć udział w konkursie nie jest konieczny żaden zakup.

8 – WYBÓR ZWYCIĘZCY I PRZEKAZANIE INFORMACJI. 
Najpóźniej w dniu 15 lutego 2017 r. Jury wybierze z listy finalistów siedemdziesięciu (70) zwycięzców (patrz paragraf 4 i 5). 

Spośród nich pięć (5) osób wybranych w pierwszej kolejności zdobywa pierwszą nagrodę, dwadzieścia pięć (25) kolejnych drugą nagrodę, a czterdzieści (40) ostatnich osób nagrodę trzecią. Kiedy tylko decyzja Jury zostanie podjęta, zwycięzcy Nagród zostaną poinformowani o wygranej w wiadomości wysłanej na adres e-mail podany podczas rejestracji w Projekcie konkursowym. 

9 – PRZEKAZANIE NAGRÓD. W wiadomości e-mail informującej o wygranej każdy zwycięzca zostanie poproszony o podanie pełnego adresu pocztowego, na który wysłana zostanie jego nagroda. Nagrody zostaną wysłane do zwycięzców pocztą w ciągu 60 dni od daty odesłania adresu pocztowego. Jeżeli zwycięzca nie udzieli odpowiedzi w ciągu miesiąca od daty przesłania do niego wiadomości e-mail z informacją o wygranej, otrzyma drugą wiadomość. Jeśli jednak zwycięzca ten nie odpowie w ciągu miesiąca od daty wysłania drugiej wiadomości, Nagroda zostanie uznana za utraconą i nie wróci do puli nagród konkursowych. 

10 – NIEDOSTĘPNOŚĆ NAGRÓD. Nagród nie można w żaden sposób wymienić na ich równowartość w gotówce ani na żadne inne nagrody; nie można ich też przekazywać innym. Organizator może jednak zastąpić Nagrody innymi nagrodami o takiej samej bądź wyższej wartości, jeśli będzie to konieczne w wyniku okoliczności będących poza jego kontrolą.

11 – DECYZJA DOTYCZĄCA ZWYCIĘZCÓW. Decyzje Komitetu organizacyjnego dotyczące wszelkich aspektów Projektu konkursowego są ostateczne i nie przewiduje się prowadzenia w związku z nimi żadnej korespondencji. Imiona i nazwiska zwycięzców można uzyskać wysyłając opatrzoną znaczkiem i zaadresowaną kopertę na adres: SNA Europe SAS – Service Marketing – BP 20104 Eragny – 95613 CERGY PONTOISE FRANCJA lub e-mail na adres info@bahco.com w ciągu 60 dni od daty zakończenia Konkursu.

12 – DOKUMENTACJA I DOSTĘPNOŚĆ REGULAMINU. Zgłoszenie swojego udziału w Projekcie konkursowym oznacza pełną akceptację niniejszego regulaminu. Regulamin dostępny jest bezpłatnie wraz z opcją wydruku na stronie www.bahco.com lub na życzenie pod adresem: SNA Europe SAS – Service Marketing – BP 20104 Eragny – 95613 CERGY PONTOISE FRANCJA.

13 – ZWROT KOSZTÓW. Koszty połączenia z Internetem koniecznego do wzięcia udziału w Projekcie konkursowym nie będą zwracane. 

14 – PRZYPADKI OSZUSTWA. Organizator ma prawo do odwołania całości bądź części Projektu konkursowego, jeśli okaże się, że w kontekście uczestnictwa w Konkursie lub wyboru zwycięzców w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób popełnione zostało oszustwo. Organizator zastrzega sobie ponadto prawo do nieprzekazania Nagrody każdemu Uczestnikowi, który dopuścił się oszustwa i/lub wszczęcia przeciwko niemu postępowania przed właściwym sądem.

15 – SIŁA WYŻSZA. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia, przedłużenia, modyfikacji bądź odwołania Projektu konkursowego w wyniku działania siły wyższej. W takim wypadku nie będzie ponosił odpowiedzialności.

16 – ODPOWIEDZIALNOŚĆ. Zgłoszenie uczestnictwa w Projekcie konkursowym przez Internet oznacza znajomość i akceptację charakterystyki i ograniczeń Internetu, w szczególności w odniesieniu do sprawności technicznej bądź czasu odpowiedzi na prośbę o konsultację, pytanie lub przesłanie informacji. Brak ochrony określonych danych przed potencjalnym przywłaszczeniem oraz przed ryzykiem ataku wirusa krążącego w Internecie nie będzie w żaden sposób narażać Organizatora na odpowiedzialność z tego tytułu. Organizator nie będzie ponosił odpowiedzialności w przypadku utraty połączenia internetowego lub zmian po stronie uczestnika (komunikacja sieciowa, awaria sieci); ogólnie rzecz biorąc, w przypadku jakichkolwiek zakłóceń w działaniu Internetu. Organizator nie będzie ponosił odpowiedzialności w przypadku wadliwego działania lub awarii usług pocztowych, a w szczególności w przypadkach, w których Nagrody zaginą w transporcie, nie zostaną dostarczone, będą uszkodzone lub ich dostawa będzie opóźniona. Podobnie Organizator nie będzie ponosił odpowiedzialności w przypadkach, w których Nagrody zostaną wysłane na niewłaściwy adres w wyniku podania przez uczestnika niepoprawnych informacji lub w przypadkach, w których Nagrody nie dotrą do uczestników w czasie określonym przez dostawcę usług pocztowych.

17 – DANE OSOBOWE. Przetwarzanie danych osobowych uczestników jest konieczne, aby umożliwić Organizatorowi skuteczne i sprawne zarządzanie Projektem konkursowym oraz dopilnowanie, aby zwycięzcy otrzymali swoje Nagrody. Dane wykorzystywane są przez Organizatora oraz, w razie potrzeby, jego partnerów, w celach związanych z realizacją Projektu konkursowego, a także, w stosownych przypadkach, w celu umożliwienia Organizatorowi przesyłania informacji handlowych uczestnikom, którzy wyrazili na to zgodę. Zgodnie z francuską Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 6 stycznia 1978 roku, uczestnicy Projektu konkursowego mają prawo do wglądu w swoje dane osobowe, ich korekty i usunięcia z bazy danych Organizatora w całości lub w części, a także do wycofania zgody na dalsze wykorzystywanie tych danych. Uczestnicy mogą skorzystać z tych praw wysyłając e-mail na adres: info@bahco.com lub prośbę listowną do firmy SNA Europe SAS – BP 20104 Eragny – 95613 CERGY PONTOISE Francja. Osoby, które skorzystają z prawa do wycofania zgody na wykorzystywanie ich danych przed końcem Projektu konkursowego, nie będą już mogły brać udziału w Konkursie ani otrzymać Nagrody.

18 – PRAWO WŁAŚCIWE I SPORY. Projekt konkursowy oraz niniejszy regulamin podlegają prawu Francji i zgodnie z nim powinny być rozumiane, z zastrzeżeniem, że ewentualne podatki należne od nagród opłacane powinny być przez Uczestnika zgodnie z prawem polskim.  Wszelkie zarzuty bądź roszczenia związane z Projektem konkursowym należy przesyłać do Organizatora na adres e-mail: info@bahco.com lub pocztą na adres: SNA Europe SAS – BP 20104 Eragny – 95613 CERGY PONTOISE Francja.