ZASADY GRY « Storage deals »

1 — ORGANIZATOR

SNA Europe SAS, francuska spółka typu „société par actions simplifiées”, zarejestrowana we Francji (Pontoise) pod numerem 509 621 736, z siedzibą pod adresem: Allée Rosa Luxembourg — 95610 ERAGNY SUR OISE („Organizator”), organizuje akcję „Golden Ticket” („Akcja”) trwającą od 1 kwietnia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. w ramach promocji „Storage deals” trwającej od 1 kwietnia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. Akcja będzie obejmowała dwa warianty:

WARIANT 1: Uczestnicy mogą znaleźć złoty bilet w zestawach produktów Bahco zakupionych w sklepach podczas trwania promocji „Storage Deals”.  Do rozdania będzie dziesięć (10) nagród w formie złotych biletów.

WARIANT 2: Dostępny na stronie www.bahco.com konkurs na najlepszy kreatywny slogan reklamujący dzień „Be a pilot” zgodnie z opisem w punkcie 6. Do wygrania jest jedna (1) nagroda w formie złotego biletu.

 

 

2 — UCZESTNICTWO

W Akcji może wziąć udział każda osoba dorosła (powyżej 18. roku życia) zamieszkująca w jednym z następujących krajów: Austria, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja (tylko obszar metropolitalny, w tym Korsyka), Grecja, Hiszpania, Holandia, Luksemburg, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Słowacja, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, za wyjątkiem pracowników Organizatora, osób, które bezpośrednio lub pośrednio uczestniczyły w tworzeniu i realizacji Akcji lub zarządzaniu nią oraz członków ich rodzin. W przypadku WARIANTU 2 jedna osoba może wziąć udział w konkursie tylko raz (to samo nazwisko, imię i adres email) przez cały czas trwania Akcji. Organizator zastrzega sobie prawo do sprawdzenia, czy zwycięzcy wzięli udział w Akcji zgodnie z niniejszym regulaminem, ponieważ uczestnictwo niezgodne z zasadami oznacza dyskwalifikację zwycięzców i odebranie im nagród.

Można uczestniczyć jednocześnie w obu wariantach: WARIANCIE 1 i WARIANCIE 2.

 

 

3 — OGŁOSZENIE AKCJI

 Akcja będzie ogłaszana za pośrednictwem witryny internetowej i innych mediów reklamowych.

 

4 — Opis Gry

.

WARIANT 1: Osoby kupujące produkty objęte promocją „storage deal” będą mogły znaleźć złoty bilet w zestawie z zakupionym produktem i postępować zgodnie z instrukcją i warunkami opisanymi na odwrocie złotego biletu.

 

WARIANT 2: Odwiedzający stronę internetową będą mogli wypełnić formularz online w witrynie internetowej Bahco podczas trwania Akcji, podając najpierw odpowiedź na zadane pytanie a następnie przesyłając propozycję sloganu.

Tylko Uczestnicy, którzy prawidłowo odpowiedzą na pytanie, będą mogli przejść dalej i wziąć udział w konkursie na najlepszy slogan.

Zwycięzcy Konkursu zostaną wybrani przez Jury złożone z panelu osób reprezentujących różne stanowiska i narodowości w Grupie SNA Europe.

 

 

5 — Warunki uczestnictwa w Konkursie

WARIANT 1: Uczestnicy będą dokonywać zakupu narzędzi w sklepach w ramach promocji „storage deals”. W przypadku, gdy znajdą złoty bilet w zestawie z produktem, i pod warunkiem, że spełniają wymagane warunki (np. dotyczące wieku, stanu zdrowia itd.), wygrywają dwie (2) wejściówki na dzień „Be a pilot”, jak opisano w punkcie 6 poniżej.

 

WARIANT 2:  Każdy uczestnik może zarejestrować się tylko raz, a podwójne zgłoszenia będą automatycznie usuwane z witryny internetowej. Organizator może także zdecydować o usunięciu treści z witryny internetowej, jeśli zostaną one uznane za nieodpowiednie i/lub pornograficzne.

 

Wysyłając treści do witryny internetowej SNA Europe, Uczestnicy niniejszym udzielają firmie SNA Europe ogólnoświatowej, niewyłącznej, bezpłatnej, nieprzekazywalnej licencji z prawem udzielania podlicencji na korzystanie, dystrybucję i wykonywanie treści, w tym bez ograniczeń w celu promocji i redystrybucji na wszystkich typach nośników i za pośrednictwem wszystkich kanałów medialnych.

 

Uczestnicy wyrażają także zgodę na to, że nadsyłane przez nich treści nie będą zawierały materiałów chronionych prawem autorskim osób trzecich ani materiałów podlegających prawom własności osób trzecich, chyba że Uczestnicy są w posiadaniu pozwolenia od prawowitych właścicieli tych materiałów lub są w inny sposób zgodnie z prawem upoważnieni do publikowania tych materiałów i udzielania firmie SNA Europe wszelkich praw licencyjnych udzielanych w niniejszym dokumencie.

 

Ponadto uczestnicy zgadzają się, że nie będą nadsyłać materiałów niezgodnych z podanymi poniżej wytycznymi firmy SNA Europe dotyczącymi norm zachowania. SNA Europe nie wyraża zgody na działania naruszające prawa autorskie i prawa własności intelektualnej w witrynie internetowej i po otrzymaniu odpowiedniego powiadomienia usunie wszystkie treści, które naruszają prawa własności intelektualnej osób trzecich. SNA Europe zastrzega sobie prawo do usunięcia treści bez uprzedzenia.

 

Wytyczne SNA Europe dotyczące norm zachowania:

Ta witryna internetowa nie może być wykorzystywana w celu:

(i) Używania materiałów o charakterze wyraźnie seksualnym lub ani w celach nieodpowiednich, takich jak znęcanie się nad zwierzętami, nadużywanie alkoholu lub produkcja bomb.

(ii) Należy szanować prawo autorskie.

(iii) Nie należy tworzyć wprowadzających w błąd opisów, tagów, tytułów ani miniatur w celu zwiększenia liczby wyświetleń. Publikowanie dużych ilości niechcianych lub powtarzających się treści jest niezgodne z naszą polityką.

 

 

6 — NAGRODY. W ramach całej Akcji zostaną rozdane następujące nagrody:

 

  • W przypadku Wariantu 1: dziesięć (10) złotych biletów, z których każdy pozwala dwóm (2) osobom wziąć udział w jednodniowym wydarzeniu „Be a pilot” obejmującym spędzenie jednego dnia na torze wyścigowym w Madrycie (Hiszpania) (uczestnicy otrzymają potwierdzenie informacji o miejscu) i przejażdżkę samochodem wyścigowym (uczestnicy otrzymają potwierdzenie informacji o modelach samochodów). Wydarzenie odbędzie się w maju 2018 r. (uczestnicy otrzymają potwierdzenie informacji o dacie). Po znalezieniu złotego biletu, najpóźniej 15 stycznia 2018 r., zwycięzca powinien skontaktować się z Organizatorem, wysyłając wiadomość na adres e-mail: beapilot@bahco.com w celu potwierdzenia uczestnictwa i podania danych osoby towarzyszącej. Uczestnicy i osoby towarzyszące muszą mieć ukończone 18 lat, dysponować ważnym prawem jazdy oraz wydanym przez lekarza maksymalnie sześć miesięcy wcześniej zaświadczeniem zezwalającym na udział w wydarzeniach obejmujących wyścigi samochodowe, które należy przekazać firmie SNA Europe przed potwierdzeniem przekazania nagrody. SNA Europe może odmówić przekazania nagrody, jeśli warunki uczestnictwa nie zostaną spełnione. Wszelkie niezbędne wyposażenie zostanie przekazane przez organizatora wydarzenia; uczestnicy muszą mieć ze sobą jedynie buty sportowe. Wartość rynkowa nagrody wynosi ok. 2000 euro.

 

  • W przypadku Wariantu 2: jeden (1) złoty bilet pozwalający dwóm (2) osobom wziąć udział w jednodniowym wydarzeniu „Be a pilot” obejmującym spędzenie jednego dnia na torze wyścigowym w Madrycie (Hiszpania) (uczestnicy otrzymają potwierdzenie informacji o miejscu) i przejażdżkę samochodem wyścigowym (uczestnicy otrzymają potwierdzenie informacji o modelach samochodów). Wydarzenie odbędzie się w maju 2018 r. (uczestnicy otrzymają potwierdzenie informacji o dacie). Organizator zgłosi się do zwycięzcy w celu potwierdzenia uczestnictwa i danych osoby towarzyszącej. Uczestnicy i osoby towarzyszące muszą mieć ukończone 18 lat, dysponować ważnym prawem jazdy oraz wydanym przez lekarza maksymalnie sześć miesięcy wcześniej zaświadczeniem zezwalającym na udział w wydarzeniach obejmujących wyścigi samochodowe, które należy przekazać firmie SNA Europe przed potwierdzeniem przekazania nagrody. SNA Europe może odmówić przekazania nagrody, jeśli warunki uczestnictwa nie zostaną spełnione. Wszelkie niezbędne wyposażenie zostanie przekazane przez organizatora wydarzenia; uczestnicy muszą mieć ze sobą jedynie buty sportowe. Wartość rynkowa nagrody wynosi ok. 2000 euro.

 

 

7 — WYMAGANIA WSTĘPNE

WARIANT 1: Aby wziąć udział w Akcji, należy dokonać zakupu jednego z narzędzi objętych promocją „Storage Deals”.

WARIANT 2:  Aby wziąć udział w Akcji, należy odwiedzić witrynę internetową podczas trwania Akcji, udzielić odpowiedzi na zadane pytanie, a następnie podać w odpowiednim formularzu swoje nazwisko, imię, adres email i zawód i kliknąć zakładkę « Submit (Wyślij) ». Nie trzeba dokonywać żadnych zakupów.

 

8 — WSKAZANIE I POWIADOMIENIE ZWYCIĘZCÓW

WARIANT 1: Osoby, które znajdą złoty bilet w zestawie z narzędziem przed 31 grudnia 2017 r. i potwierdzą uczestnictwo przed 15 stycznia 2018 r. oraz będą spełniać obowiązujące warunki, zostaną uznane za zwycięzców.

WARIANT 2:

Jury wybierze 1 zwycięzcę spośród uczestników umieszczonych na krótkiej liście najpóźniej do 31 stycznia 2018 r. (patrz punkty 4 i 5). Po dokonaniu wyboru przez Jury zwycięzcy nagród otrzymają wiadomości email z informacją o wygranej na adresy podane przy rejestracji uczestnictwa w akcji.

 

 

9 — PRZYZNANIE NAGRÓD.

WARIANT 1: Po zgłoszeniu się do firmy SNA Europe z ważnym złotym biletem zwycięzca zostanie poinformowany przez firmę SNA Europe o procedurach dotyczących wydarzenia „Be a pilot” opisanego w punkcie 6.

WARIANT 2: Kiedy zwycięzcy otrzymają wiadomość e-mail, zostaną poproszeni o podanie informacji w celu zorganizowania wydarzenia opisanego w punkcie 6.

Jeśli zwycięzca nie odpowie na wiadomość w ciągu 15 dni od daty jej wysłania, zostanie do niego wysłana druga wiadomość e-mail. W przypadku braku odpowiedzi od zwycięzcy po upływie 15 dni od daty drugiej wiadomości utraci on prawo do nagrody i zostanie ona z powrotem umieszczona w puli konkursowej.

 

10 — NIEDOSTĘPNOŚĆ NAGRÓD.

Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent w środkach pieniężnych ani na jakiekolwiek inne nagrody i jest nieprzekazywalna. Organizator może jednak zastąpić nagrody innymi o takiej samej lub większej wartości, jeśli będą tego wymagały okoliczności niezależne od Organizatora.

 

11 — WYBÓR ZWYCIĘZCÓW.

Decyzje komitetu organizacyjnego dotyczące wszelkich aspektów Akcji są ostateczne i wiążące i nie przewiduje się korespondencji na ten temat. Informacje o nazwiskach i krajach zamieszkania zwycięzców można uzyskać, wysyłając zaadresowaną kopertę ze znaczkiem na adres SNA Europe SAS — Service Marketing — BP 20104 Eragny - 95613 CERGY PONTOISE FRANCJA lub wiadomość e-mail na adres info@bahco.com w ciągu 60 dni od daty zakończenia Konkursu.

 

12 — ARCHIWIZACJA I UDOSTĘPNIANIE REGULAMINU. Uczestnictwo w Akcji oznacza pełną akceptację niniejszego regulaminu. Regulamin jest dostępny bezpłatnie i z możliwością wydrukowania w każdej chwili pod adresem www.bahco.com lub na życzenie pod adresem SNA Europe SAS — Service Marketing — BP 20104 Eragny — 95613 CERGY PONTOISE FRANCJA.

 

13 — ZWROT KOSZTÓW. Koszty połączenia internetowego koniecznego do wzięcia udziału w Akcji nie podlegają zwrotowi. Produkty zakupione podczas trwania promocji „Storage deals” nie podlegają zwrotowi.

 

14 — OSZUSTWO. Organizator może odwołać całość lub część Akcji, jeśli okaże się, że dokonano oszustwa w jakiejkolwiek formie i przy użyciu jakichkolwiek środków w kontekście uczestnictwa w Akcji lub wyznaczenia zwycięzców. Ponadto Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzekazania nagród uczestnikom, którzy dokonali oszustwa, i wszczęcia przeciwko nim postępowania przed właściwym sądem.

 

15 — SIŁA WYŻSZA. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia, wydłużenia, zmiany lub odwołania Akcji w przypadku wystąpienia siły wyższej. W tym przypadku Organizator nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności.

 

16 — ODPOWIEDZIALNOŚĆ. Uczestnictwo w Akcji przez Internet oznacza, że uczestnik przyjmuje do wiadomości i akceptuje właściwości i ograniczenia Internetu, w szczególności w zakresie kwestii technicznych, czasu odpowiedzi w odniesieniu do zapoznawania się z informacjami, zadawania pytań i przekazywania informacji. Brak zabezpieczenia pewnych danych przed potencjalnym przywłaszczeniem lub ryzykiem związanym z potencjalnymi wirusami krążącymi w Internecie nie naraża Organizatora na żadnego rodzaju odpowiedzialność. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę łączności internetowej ani modyfikacje uczestnictwa (połączenie sieciowe, awaria sieci) ani bardziej ogólnie za jakiekolwiek problemy w korzystaniu z Internetu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku nieprawidłowego działania lub awarii sieci pocztowej oraz w szczególności w przypadku zaginięcia nagród w transporcie, nieotrzymania nagród, uszkodzenia ich lub opóźnienia w ich dostawie. Analogicznie, Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy nagrody zostaną wysłane na niewłaściwy adres w wyniku podania przez uczestników nieprawidłowych informacji ani w przypadku, gdy uczestnicy nie otrzymają nagród w czasie określonym dla danej usługi pocztowej.

 

17 — DANE OSOBOWE. Przetwarzanie danych osobowych uczestników jest konieczne, aby Organizator mógł efektywnie zarządzać Akcją i zagwarantować otrzymanie nagród przez zwycięzców. Te dane są wykorzystywane przez Organizatora i w razie potrzeby przez jego partnerów w celach związanych z Akcją oraz w razie potrzeby w celu umożliwienia Organizatorowi wysyłania korespondencji reklamowej uczestnikom, którzy wyrazili chęć jej otrzymywania. Zgodnie z francuską ustawą o ochronie danych osobowych z 6 stycznia 1978 r., uczestnicy Akcji mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, do poprawiania i usuwania całości lub części z nich, jak również prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec wykorzystywania tych danych osobowych. Uczestnicy mogą skorzystać z tych praw, wysyłając wiadomość e-mail na adres info@bahco.com lub pismo na adres SNA Europe SAS — BP 20104 Eragny — 95613 CERGY PONTOISE Francja. Osoby, które skorzystają z prawa sprzeciwu przed zakończeniem Akcji, nie będą mogły w niej uczestniczyć ani otrzymać nagrody.

 

18 — PRAWO WŁAŚCIWE I SPORY. Akcja i niniejszy regulamin są regulowane przez i interpretowane według przepisów prawa obowiązującego we Francji.  Wszelkie zastrzeżenia i reklamacje dotyczące Akcji należy wysyłać do Organizatora na adres info@bahco.com lub na adres SNA Europe SAS — BP 20104 Eragny — 95613 CERGY PONTOISE Francja.