SPELREGELS «Winter Tyre Change Campaign»


1 - ORGANISERENDE VENNOOTSCHAP. De vennootschap SNA Europe SAS, een Franse "société par actions simplifiées", ingeschreven in Frankrijk (Pontoise) onder nummer 509 621 736, gevestigd te Allée Rosa Luxembourg - 95610 ERAGNY SUR OISE (de "Organiserende Vennootschap") organiseert van 15 september 2016, 00:01 uur tot 31 December 2016, 23:59 uur (de "Looptijd van de Wedstrijd") een Europese wedstrijd genaamd "Winter Tyre Change Campaign" (Winterbandencampagne) (de "Wedstrijd") op de website toegankelijk via het volgende internetadres: www.bahco.com (de "Website"). In de Wedstrijd krijgen Deelnemers de kans om de in hun ogen beste slogan in te dienen die SNA Europe zou moeten gebruiken in de Winter Tyre Change Campaign 2017. 

2 - DEELNAME. De Wedstrijd staat open voor iedere volwassene - "de Deelnemer" - (van 18 jaar of ouder) woonachtig in het metropolitaans Frankrijk (inclusief Corsica), België, Duitsland, Polen, Oostenrijk, Zwitserland en Nederland met uitzondering van de werknemers van de Organiserende Vennootschap, de personen die direct of indirect hebben deelgenomen aan het ontwikkelen van de Wedstrijd of hieraan leiding hebben gegeven, evenals hun directe gezinsleden. Deelname is beperkt tot één (1) maal per persoon (zelfde achternaam, zelfde voornaam en zelfde e-mail adres) voor de Duur van de Wedstrijd. De Organiserende Vennootschap behoudt zich het recht voor om te controleren of de winnaars hebben deelgenomen aan de Wedstrijd volgens deze regels, aangezien de deelnemers die niet aan de regels voldoen gediskwalificeerd zullen worden en niet in aanmerking kunnen komen voor een prijs.

3 - BEKENDMAKING VAN DE WEDSTRIJD. De Wedstrijd zal via de Website en andere reclamemedia bekend worden gemaakt aan het publiek. 

4 - OMSCHRIJVING VAN DE WEDSTRIJD. De Wedstrijd bestaat uit een tweetrapsselectieproces.
De Deelnemer vult op het eender welk moment gedurende de Looptijd van de Wedstrijd het online formulier in op de Website door eerst een vraag te beantwoorden en vervolgens zijn/haar voorgestelde slogan voor de Winter Tyre Change Campaign 2017 in te dienen. 

Alleen de Deelnemers die de vraag correct beantwoord hebben zullen met hun slogan kunnen meedingen in de wedstrijd voor de beste slogan. 

Een jury bestaande uit personen met verschillende functies en nationaliteiten binnen de SNA Europe Group zullen de winnaars van de Wedstrijd selecteren.


5. VOORWAARDEN VOOR DEELNAME AAN DE WEDSTRIJD.

Iedere Deelnemer kan maar één keer meedoen, dubbele uploads zullen automatisch worden verwijderd van de website. SNA Europe kan ook besluiten om content van de Website te verwijderen als deze ongeschikt en/of expliciet wordt geacht.

Door content in te dienen bij de website van SNA Europe, geeft iedere Deelnemer SNA Europe hierbij een wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije, sublicentieerbare en overdraagbare licentie om de content te gebruiken en verspreiden, voor bijvoorbeeld promotie en herverspreiding in welk mediaformat en via welk mediakanaal dan ook. 

Bovendien gaat iedere Deelnemer ermee akkoord dat de content die hij/zij indient geen door auteursrecht van derden beschermd materiaal zal bevatten, of materiaal dat onderworpen is aan andere eigendomsrechten van derden, tenzij de Deelnemer toestemming heeft van de rechtmatige eigenaar van het materiaal of anderszins wettelijk gerechtigd is om het materiaal te posten en SNA Europe alle licentierechten te geven die hierbij verleend worden.

Iedere Deelnemer gaat er daarnaast mee akkoord dat hij/zij geen materiaal in zal dienen dat in strijd is met de hierna opgenomen gedragsrichtlijnen van SNA Europe. SNA Europe staat op de website geen activiteiten toe die auteursrechten of intellectuele eigendomsrechten schenden en SNA Europe zal alle content verwijderen na behoorlijke kennisgeving dat dergelijke content de intellectuele eigendomsrechten van een ander schendt. SNA Europe behoudt zich het recht voor om content zonder voorafgaande kennisgeving te verwijderen.

De gedragsrichtlijnen van SNA Europe:
Deze website mag niet gebruikt worden voor:
(i) Pornografische of seksueel expliciete content of ongepaste zaken, zoals dierenmisbruik, alcoholmisbruik of het maken van bommen.
(ii) Auteursrecht dient gerespecteerd te worden. 


6. PRIJZEN. Voor de gehele Wedstrijd worden de volgende prijzen aangeboden:
-    1ste prijs: 5 Alpine Gereedschapswagens (ref.: 1470K6-ALP, elk met een gemiddelde handelswaarde van € 350 incl. btw)
-    2de prijs: 25 dopsleutelsets (ref.: S87-7, elk met een gemiddelde handelswaarde van € 249 incl. btw) 
-    3de prijs: 40 Alpine goodies sets bestaande uit een set van 6 schroevendraaiers en een muts (elk met een gemiddelde handelswaarde van € 50 incl. btw.

7 - TOEGANGSVEREISTEN. Om toegang te hebben tot de wedstrijd moet iemand tijdens de Looptijd van de Wedstrijd verbinding maken met de Website om een specifieke vraag te beantwoorden en zijn/haar slogan door te geven en daarna in het daarvoor bestemde formulier zijn/haar achternaam, voornaam, e-mailadres en beroep opgeven alvorens op de tab «Drive Away» te klikken. Het is niet nodig om iets te kopen.

8 - AANWIJZEN VAN DE WINNAARS EN INFORMATIE. 
Uiterlijk op 15 februari 2017 zal de Jury zeventig (70) winnaars kiezen uit de voorgeselecteerde Deelnemers 2017 (zie Artikel 4 en 5). 

De eerste 5 geselecteerde personen zullen een 1ste prijs winnen, de 25 hierna geselecteerde personen zullen een 2de prijs winnen en de 40 hierna geselecteerde personen zullen een 3de prijs winnen. Zodra de Jury de selectie heeft gemaakt zullen de winnaars van de Prijzen op de hoogte worden gesteld via een e-mailbericht, verstuurd naar het adres dat zij hebben opgegeven toen zij zich inschreven voor de wedstrijd. 

9 - UITREIKING VAN DE PRIJZEN. Bij het per e-mail contact op nemen met de winnaars, wordt hen gevraagd om een volledig postadres op te geven waar de Prijs naar toegestuurd kan worden. De Prijs zal per post naar de winnaar(s) worden gestuurd binnen 60 dagen na opgave van hun postadres. Als een winnaar niet antwoordt binnen een maand vanaf de datum waarop de e-mail verstuurd is, zal een tweede e-mail worden verstuurd. Bij het uitblijven van een antwoord van deze winnaar binnen een maand vanaf de datum van het tweede e-mailbericht wordt de Prijs als verloren beschouwd en wordt de Prijs niet terug in de Wedstrijd gebracht. 

10 - NIET-BESCHIKBAARHEID VAN DE PRIJZEN. De Prijzen kunnen op geen enkele wijze ingewisseld worden voor de contante waarde hiervan of enige andere beloning en ze zijn niet overdraagbaar. De Organiserende Vennootschap kan echter de Prijzen vervangen door andere prijzen met dezelfde of een hogere waarde als omstandigheden buiten de macht van de Organiserende Vennootschap dit noodzakelijk maakt.

11 - BESLUIT TEN AANZIEN VAN DE WINNAARS. Het besluit van de Organiserende Vennootschap met betrekking tot enig aspect van de Wedstrijd is definitief en bindend en er kan niet over worden gecorrespondeerd. Opgave van de namen en het land van de winnaars kan worden verkregen door een gefrankeerde antwoordenvelop te sturen aan SNA Europa SA - Service Marketing - BP 20104 Eragny - 95613 CERGY PONTOISE, FRANKRIJK of een e-mail aan info@bahco.com binnen 60 dagen na de sluitingsdatum van de Wedstrijd.

12 - DEPONERING EN VERSTREKKING VAN DE REGELS. Deelname aan de Wedstrijd impliceert volledige aanvaarding van deze regels. De regels zijn gratis verkrijgbaar op www.bahco.com en kunnen daar geprint worden of kunnen opgevraagd worden bij SNA Europe SAS - Service Marketing - BP 20104 Eragny - 95613 CERGY PONTOISE, FRANKRIJK.

13 - VERGOEDING VAN KOSTEN. De kosten voor de internetverbinding die nodig is om mee te kunnen doen aan de Wedstrijd worden niet vergoed. 

14 - FRAUDE. De Organiserende Vennootschap kan de Wedstrijd geheel of gedeeltelijk afblazen als blijkt dat er fraude is gepleegd in welke vorm en op welke manier dan ook in het kader van de deelname aan de Wedstrijd of het aanwijzen van de winnaars. Bovendien behoudt de Organiserende Vennootschap zich het recht voor om de Prijzen niet te overhandigen aan deelnemers die vals hebben gespeeld en/of een procedure aan te spannen tegen hen voor de bevoegde rechter.

15 - OVERMACHT. De Organiserende Vennootschap behoudt zich het recht voor om de Wedstrijd in te korten, te verlengen, aan te passen of af te blazen in geval van overmacht. In dit geval zal zij niet aansprakelijk zijn.

16 - AANSPRAKELIJKHEID. De deelname aan de Wedstrijd via internet houdt de erkenning en aanvaarding in van de eigenschappen en beperkingen van het internet, in het bijzonder met betrekking tot de technische prestaties, de responstijd voor raadpleging, vragen of verstrekking van de informatie. De afwezigheid van bescherming van bepaalde gegevens tegen mogelijk misbruik en tegen het gevaar van besmetting met een mogelijk virus dat rondwaart op het internet leidt in geen geval tot aansprakelijkheid voor de Organiserende Vennootschap. De Organiserende Vennootschap is in geen geval aansprakelijk voor het verlies van internetcommunicaties of wijzigingen van de deelnames (netwerkcommunicatie, netwerkstoringen) en meer in het algemeen, voor enige ontregeling van het internet. De Organiserende Vennootschap is niet aansprakelijk voor het slecht of niet functioneren van het postnetwerk en in het bijzonder in die gevallen waarin de Prijzen verloren gaan tijdens de verzending, niet worden ontvangen, beschadigd raken of hun aflevering vertraging oploopt. Daarnaast is de Organiserende Vennootschap niet aansprakelijk indien Prijzen verkeerd geadresseerd zijn als gevolg van onjuiste informatie opgegeven door de deelnemers of indien Prijzen niet ontvangen worden door de deelnemers binnen het door de postdienst vastgestelde tijdsbestek.

17 - PERSOONSGEGEVENS. De Organiserende Vennootschap moet de persoonsgegevens van de deelnemers verwerken om de Wedstrijd efficiënt te kunnen leiden en om ervoor te zorgen dat de winnaars hun Prijs ontvangen. Deze gegevens worden door de Organiserende Vennootschap en, waar nodig, haar partners gebruikt met het oog op de Wedstrijd en, indien nodig, om de Organiserende Vennootschap in staat te stellen commerciële mededelingen te versturen aan de deelnemers die hierom gevraagd hebben. In overeenstemming met de Franse Wet bescherming persoonsgegevens van 6 januari 1978, hebben de deelnemers aan de Wedstrijd het recht van toegang tot, de correctie en verwijdering van hun persoonlijke gegevens of een deel hiervan, alsmede het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van deze persoonlijke gegevens. De deelnemers kunnen deze rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar info@bahco.com of SNA Europe SAS - BP 20104 Eragny - 95613 CERGY PONTOISE, Frankrijk. De personen die hun bezwaarrecht uitoefenen vóór het einde van de Wedstrijd zullen niet mee kunnen doen aan de Wedstrijd en een Prijs kunnen winnen.

18 - TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN. Op de Wedstrijd en deze voorwaarden is Frans recht van toepassing.  Enig bezwaar of vordering met betrekking tot de Wedstrijd dient te worden verzonden aan de Organiserende Vennootschap op info@bahco.com of aan SNA Europe SAS - BP 20104 Eragny - 95613 CERGY PONTOISE, Frankrijk.

19. SPECIFIEKE BEPALING VOOR NEDERLAND
De Organiserende Vennootschap handelt in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen van de Nederlandse Kansspelautoriteit.