Wedstrijdregelement 'Jouw grootste uitdaging'

1 - ORGANISATOR. Het bedrijf SNA Europe SAS, een Franse 'société par actions simplifiées' geregistreerd in Frankrijk (Pontoise) onder registratienummer 509 621 736 en met hoofdkantoor te Allée Rosa Luxembourg - 95610 ERAGNY SUR OISE (hierna de 'Organisator'), organiseert van 1 september 2017 om 00.01 uur tot en met 30 november 2017 om 23:59 uur (hierna de 'Duur van de Wedstrijd') een Europese wedstrijd genaamd 'Jouw grootste uitdaging' (hierna de 'Wedstrijd') op de website met de volgende URL: www.bahco.com (de 'Website') en op de officiële Facebookpagina van Bahco. Voor de Wedstrijd dienen de Deelnemers een foto in te zenden waarin te zien is hoe een stuk gereedschap van Bahco hen helpt hun grenzen te verleggen en hun uitdagende project succesvol af te ronden.

 

Vrijwaringsclausule: De Wedstrijd is op geen enkele manier gesponsord, gesteund of beheerd door, of geassocieerd met, Facebook. Door inschrijving voor en deelname aan deze Wedstrijd stem je ermee in Facebook volledig te vrijwaren tegen alle aansprakelijkheden in verband met deze Wedstrijd.

 

2 - DEELNAME. De Wedstrijd is toegankelijk voor alle natuurlijke personen - 'de Deelnemer' - (van 18 jaar en ouder) die woonachtig zijn in Europees Frankrijk (inclusief Corsica), het VK en Ierland, Spanje, Duitsland, België, Nederland, Zweden, Denemarken, Noorwegen, Finland, Italië, Portugal, Tsjechië, Slowakije, Griekenland en Polen. Werknemers van de Organisator, personen die direct of indirect deel hebben uitgemaakt van het ontwerp, het maken of het beheer van de Wedstrijd evenals hun directe familieleden (ouders, broers, zussen en kinderen) zijn uitdrukkelijk uitgesloten van deelname aan de Wedstrijd. De deelname is beperkt tot één (1) per persoon (met dezelfde familienaam, dezelfde voornaam en hetzelfde e-mailadres) voor de Duur van de Wedstrijd. De Organisator behoudt zich het recht voor om na te gaan of de winnaars hebben deelgenomen aan de Wedstrijd overeenkomstig de huidige regels. In geval van niet-conforme deelname wordt de Deelnemer gediskwalificeerd en komt hij of zij niet langer in aanmerking voor een prijs.

 

3 - AANKONDIGING VAN DE WEDSTRIJD. De Wedstrijd zal via de website, sociale media (Facebook en Twitter) en online-advertenties via Google ads, aan het publiek worden bekendgemaakt.

 

4 - BESCHRIJVING VAN DE WEDSTRIJD.

De Deelnemer kan via een specifieke pagina op de Website of via de Facebookpagina van Bahco aan de Wedstrijd deelnemen door een foto van zijn/haar uitdaging in te zenden en het deelnameformulier 'Wat is jouw uitdaging' (de 'Foto') in te vullen.

 

De Foto moet voldoen aan de volgende criteria:

  • Er moet Bahco-gereedschap zichtbaar zijn.
  • Het gereedschap moet in een voor de gebruiker uitdagende omgeving worden gebruikt.
  • De foto moet één van de volgende extensies hebben: jpg, gif, tif of png en mag een maximale grootte hebben van 50 MB en 8000x8000 pixels.

 

Elke bezoeker kan op zijn/haar favoriete foto stemmen door op het pictogram 'duim omhoog' ('vind ik leuk') te klikken. Aan het einde van elke maand en na beoordeling door een jury, wint de Deelnemer met de meeste stemmen van die maand voor zijn/haar foto, een in punt 6 beschreven prijs.

 

5 - VOORWAARDEN VOOR DEELNAME AAN DE WEDSTRIJD EN GEBRUIK VAN INHOUD VAN DEELNEMERS

 

Elke Deelnemer kan zich slechts eenmaal registreren. Dubbele uploads worden automatisch van de Website verwijderd. De Organisator kan beslissen om inhoud of Foto's van de Website te verwijderen als het als ongepast en/of aanstootgevend wordt beschouwd of als het in strijd is met de hieronder beschreven gedragsregels van de Organisator.

 

Door het indienen van de inhoud en de Foto op de Website verlenen de Deelnemers de Organisator het wereldwijde, niet-exclusieve, royalty-vrije, sublicentieerbare en overdraagbare recht om de ingezonden inhoud en Foto (met inbegrip van de foto van de Deelnemer of een derde) te gebruiken, te reproduceren, voor te stellen, aan het publiek te communiceren en anderszins te gebruiken in elke gewenste media, inclusief maar niet beperkt tot de Website en socialemediakanalen van de Organisator, in elk gewenst formaat, door middel van elk gewenst middel en proces, voor de Duur van de Wedstrijd en voor een periode van één (1) jaar na het einde van de Wedstrijd, voor promotionele en niet-commerciële doeleinden, met inbegrip van en zonder beperking voor het doel van de Wedstrijd. Deelnemers garanderen dat de door hen ingezonden Foto (met inbegrip van de foto van de Deelnemer en/of een derde) en andere inhoud voor de Wedstrijd op de Website geen materiaal van derden bevat dat mogelijk is beschermd door intellectueel eigendom of andere eigendomsrechten en/of foto van derden, tenzij de Deelnemer vooraf de uitdrukkelijke toestemming van de rechtmatige eigenaars of licentiehouders van het materiaal of de foto van derden heeft verkregen in het kader van de Wedstrijd, met inbegrip van het recht voor de Deelnemers om de bovengenoemde licentie over te dragen aan de Organisator.

 

Deelnemers garanderen tevens dat de ingezonden inhoud en Foto (met inbegrip van de foto van de Deelnemer en/of een derde) niet in strijd is met of inbreuk maakt op enige rechten van derden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten, privacy- en/of persoonlijkheidsrechten. Daarnaast verzekeren de Deelnemers dat zij geen Foto of andere inhoud zullen inzenden die indruisen tegen de gedragsregels van de Organisator, die als volgt zijn:

 

* Deelnemers mogen geen inbreukmakende activiteiten uitvoeren in het kader van de Wedstrijd en op de Website, met inbegrip van schending van het intellectuele eigendom, de privacy- of de persoonlijkheidsrechten van derden, daarnaast dienen rechten van derden te allen tijde te worden gerespecteerd en nageleefd. De Organisator behoudt zich het recht voor, zonder dat voorafgaande kennisgeving aan de Deelnemer of een andere formaliteit vereist is, om ingezonden inhoud, met inbegrip van Foto's, van een Deelnemer te verwijderen als deze mogelijk inbreuk doet op de rechten van derden.

 

* Deelnemers mogen geen inhoud inzenden, delen, geven of anderszins gebruiken die pornografisch, seksueel aanstootgevend, gewelddadig of racistisch is, of die op enigerlei wijze wordt beschouwd als ongepast, onfatsoenlijk of onethisch, zoals bijvoorbeeld inhoud die dierenmishandeling, alcohol- of drugsmisbruik, het maken van een bom, etc. toont.

 

* Deelnemers mogen noch zelf noch via derden onnodige of onredelijke risico's nemen om deel te nemen aan de Wedstrijd.

 

 

6. PRIJZEN. Gedurende de Wedstrijd worden de volgende prijzen uitgereikt:- 3 gevulde gereedschapskoffers ref.: 1472K6FF7SD (gemiddelde commerciële waarde van € 1220 incl. btw)

Een prijs per maand, dit betekent één (1) gevulde gereedschapskoffer ref.: 1472K6FF7SD per winnaar.

 

7 - VOORWAARDEN VOOR DEELNAME. Om aan de Wedstrijd te kunnen deelnemen, moet men tijdens de Duur van de Wedstrijd op de Website of via de officiële Facebookpagina van Bahco het deelnameformulier 'Wat is jouw uitdaging' invullen. Hier dient men zijn/haar naam, voornaam, e-mailadres en beroep op te geven en de Foto van zijn/haar uitdaging toe te voegen en op de knop 'Verzenden' te klikken. De Deelnemer hoeft geen product te kopen.

 

Voorafgaand aan de deelname aan de Wedstrijd dienen de Deelnemers akkoord te gaan met de huidige spelregels door te klikken op de knop 'Ik heb de spelregels gelezen en ga hiermee akkoord'. Deelname is onderworpen aan de aanvaarding en de naleving van de spelregels.

 

8 - AANDUIDING EN BEKENDMAKING VAN DE WINNAARS.

 

Na beoordeling door een jury, wint op de laatste werkdag van elke maand om 16.00 uur (GMT +1u), de foto met de meeste stemmen van die maand de maandprijs.

 

Wanneer meerdere Deelnemers een gelijk aantal stemmen hebben, zullen de foto's door een uit drie (3) personen bestaande jury van de Organisator worden beoordeeld.  De jury zal op basis van bovengenoemde criteria (zie punt 4) de 'beste' foto kiezen.

 

 

De resultaten zullen binnen twee weken na de maand volgend op de Wedstrijd op de officiële Facebookpagina van Bahco en op www.bahco.com worden bekendgemaakt.

 

9 - TOEKENNING VAN DE PRIJZEN. Wanneer er via e-mail contact wordt opgenomen met de winnaars, zullen ze worden gevraagd om een postadres op te geven voor verzending van de Prijs. De Prijs zal binnen 60 werkdagen per post naar het opgegeven postadres aan de winnaar(s) worden toegezonden. Als een winnaar niet reageert binnen een (1) maand na de datum van verzending van de e-mail, wordt een tweede e-mail verzonden. Bij gebrek aan een reactie van de betreffende winnaar binnen een (1) maand na verzending van de tweede e-mail, wordt de Prijs als verloren beschouwd en wordt deze niet opnieuw uitgereikt.

 

10 - ONBESCHIKBAARHEID VAN DE PRIJZEN. De Prijzen kunnen niet worden ingeruild voor hun waarde in (contant) geld of voor een andere prijs en zijn niet overdraagbaar. De Organisator kan echter wel de Prijzen vervangen door andere prijzen met een vergelijkbare of hogere waarde wanneer de Organisator hiertoe gedwongen wordt als gevolg van omstandigheden die buiten de controle van de Organisator liggen.

 

11 - NEERLEGGING EN VERSTREKKING VAN DE REGELS.  De regels zijn gratis beschikbaar op www.bahco.com en kunnen te allen tijde worden afgedrukt of zijn verkrijgbaar op verzoek gericht aan SNA Europe SAS - Service Marketing - BP 20104 Eragny - 95613 CERGY PONTOISE FRANCE. De Organisator behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment de spelregels te wijzigen. Deze wijzigingen zullen worden gepubliceerd op www.bahco.com.

 

12 - VERGOEDING VAN KOSTEN. De Organisator vergoedt geen door de Deelnemer gemaakte kosten, inclusief maar niet beperkt tot eventuele kosten voor de internetverbinding om aan de Wedstrijd te kunnen deelnemen.

 

13 - FRAUDE. De Organisator kan de Wedstrijd geheel of gedeeltelijk annuleren als blijkt dat er sprake was van fraude (in om het even welke vorm en met om het even welke middelen) in het kader van de deelname aan de Wedstrijd of de aanduiding van de winnaars. De Organisator behoudt zich tevens het recht voor om geen Prijzen uit te reiken aan Deelnemers die vals hebben gespeeld en/of om gerechtelijke stappen te ondernemen tegen hen bij de bevoegde rechtbanken.

 

14 - OVERMACHT. De Organisator behoudt zich het recht voor om de Wedstrijd in te korten, te verlengen, te wijzigen of te annuleren in geval van overmacht. De Organisator kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

 

15 - AANSPRAKELIJKHEID. Door via internet aan de Wedstrijd deel te nemen, erkent en accepteert de Deelnemer de kenmerken en beperkingen van het internet, in het bijzonder voor wat betreft de technische prestaties en de reactietijd bij raadpleging, vraagstelling of overdracht van de informatie. De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld bij afwezigheid van bescherming tegen potentieel misbruik van bepaalde gegevens en tegen het risico op besmetting met potentiële virussen die rondgaan op internet. De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld bij verlies van onlinecommunicatie of wijziging van de deelnamen (netwerkcommunicatie, netwerkstoring) en meer in het algemeen bij internetstoringen. De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld bij een storing of defect van het postnetwerk, in het bijzonder als er Prijzen verloren gaan tijdens de verzending, niet ontvangen worden, beschadigd raken of met vertraging geleverd worden. De Organisator kan evenmin aansprakelijk worden gesteld als de Prijzen verkeerd worden verzonden doordat de Deelnemers incorrecte gegevens hebben verstrekt of als de Prijzen niet binnen de vooropgestelde termijn van de postdiensten ontvangen zijn.

 

16 - PERSOONSGEGEVENS. Het verwerken van persoonsgegevens van Deelnemers is noodzakelijk voor het efficiënt kunnen beheren van de Wedstrijd en voor het verzenden van de Prijzen naar de winnaars. Persoonsgegevens kunnen tevens worden gebruikt voor het verzenden van commerciële communicatie naar Deelnemers die hier uitdrukkelijk mee akkoord zijn gegaan. Deze gegevens worden door de Organisator gedeeld met haar verwerker (platform voor sociale promotie) en, indien nodig, met haar partners. De Organisator zal de gegevens voor een periode van maximaal één (1) jaar bewaren. De verwerkte gegevens kunnen naar landen buiten de Europese Unie worden doorgegeven voor de verwerking ervan door de verwerker van de Organisator, gevestigd in Canada, een land dat door de Europese Commissie wordt erkend als een land dat voldoende bescherming biedt. Overeenkomstig de Franse wet voor bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 6 januari 1978, hebben Deelnemers recht op toegang en rechtzetting van al hun persoonsgegevens of van een deel ervan, en hebben ze tevens het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van hun persoonsgegevens om gegronde redenen. De Deelnemers kunnen deze rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar info@bahco.com of een brief te richten aan SNA Europe SAS - BP 20104 Eragny - 95613 CERGY PONTOISE France. Personen die hun recht op verzet uitoefenen voordat de Wedstrijd is afgelopen, kunnen niet deelnemen aan de Wedstrijd en geen Prijs ontvangen.

 

17 - TOEPASSELIJKE WETGEVING EN GESCHILLEN. De Wedstrijd en de huidige regels worden geregeld door en opgesteld overeenkomstig de Franse wetgeving.  Elk bezwaar of elke klacht met betrekking tot de Wedstrijd dient gericht te worden aan de Organisator via info@bahco.com of SNA Europe SAS - BP 20104 Eragny - 95613 CERGY PONTOISE France en zal binnen twee maanden na het einde van de Wedstrijd in behandeling worden genomen.

Spelregels opgesteld en gepubliceerd op 1 september 2017.