Οι Αξίες μας

Πολιτική για το Περιβάλλον, την Υγεία και την Ασφάλεια 

Έχουμε δεσμευτεί να μην διαπραγματεύομαστε την ασφάλεια των  προϊόντων μας και του χώρου εργασίας. 

Προσπαθούμε να προστατεύουμε την ποιότητας του περιβάλλοντος και την ευημερίας των πολιτών στις κοινότητές μας και να εφαρμόζουμε περιβαλλοντικά ορθές πολιτικές που αποσκοπούν στην πρόληψη, στον περιορισμό και, όπου είναι εφικτό, στην αποκατάσταση των επιπτώσεων στο περιβάλλον της κοινότητας. 

Πιστεύουμε στη σημασία της προστασίας των φυσικών πόρων και θεωρούμε ότι οι περιβαλλοντικοί στόχοι μπορούν και θα πρέπει να είναι συμβατοί με την οικονομική ευημερία.

 Η προσέγγισή μας όσον αφορά το Περιβάλλον, την Υγεία και την Ασφάλεια επεκτείνεται σε  όλες τις πτυχές των δραστηριοτήτων μας, της ανάπτυξης των προϊόντων μας και της εφοδιαστικής αλυσίδας, προκειμένου να προωθείται η βιωσιμότητα.

Πεδίο εφαρμογής και Επιχειρησιακός Έλεγχος

Πλήρης Έλεγχος στις Εγκαταστάσεις μας -  Η στρατηγική μας για το Περιβάλλον, την Υγείας και την Ασφάλειας απαιτεί, κατ' ελάχιστον, τη συμμόρφωση με όλους τους τοπικούς, περιφερειακούς και κρατικούς κανονισμούς. Όλες οι πτυχές της κατασκευαστικής δραστηριότητας και των υπηρεσιών μας αξιολογούνται. 

Περιορισμένος Έλεγχος για τους Προμηθεύτες μας - Ενθαρρύνουμε τους προμηθευτές μας να υιοθετούνν προγράμματα παρόμοια με τα δικά μας όποτε είναι εφικτό και τους προσφέρουμε βοήθεια σε αυτήν την προσπάθεια.

 Τα Προϊόντα μας - Αξιολογούμε τις επιπτώσεις και την επίδραση των νέων διαδικαστιών  σχεδιασμού και ανάπτυξης προϊόντων.

Στόχοι

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 • Αέρια του Θερμοκηπίου - Εξακολουθούμε συνεχώς να αναζητούμε μέτρα διατήρησης της ενέργειας και των πόρων, ώστε να επιτύχουμε, όπου είναι εφικτό, μειώση των χρησιμοποιούμενων πόρων σε όλες τις εγκαταστάσεις μας.

 • Σύνολο Βιομηχανικών Αποβλήτων - Συμμορφωνόμαστε με όλες τις τοπικές, περιφερειακές και κρατικές απαιτήσεις που αφορούν την απόρριψη βιομηχανικών αποβλήτων. Επανεξετάζουμε τις διεργασίες και τις διαδικασίες μας σε τακτική βάση, προκειμένου να ελαχιστοποιήσουμε το σύνολο βιομηχανικών αποβλήτων.

 • Ανακύκλωση Αποβλήτων - Εφαρμόχουμε διαδικασίες βελτίωσης για τη μεγιστοποίηση της απόδοσης των πρώτων υλών και τη μείωση των αποβλήτων  της ανακύκλωσης.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

 • Παγκόσμια Επίπεδα Ασφάλειας-- Διεξάγουμε ανάλυση για τη διαπίστωση των βαθύτερων αιτίων κάθε ατυχήματος. Εξετάζουμε και εφαρμόζουμε διορθωτικά και προληπτικά μέτρα όπους απαιτείται.

 • Θανατηφόροι και Σοβαροί Τραυματισμοί - Στόχος μας είναι να πετύχουμε μηδενικό αριθμό θανατηφόρων και σοβαρών τραυματισμών για τους συνεργάτες και τους υπεργολάβους μας.

 • Ενέργειες Επιβολής & Ρυθμιστική Μη Συμμόρφωση / Μη Συμμόρφωση με Άδειες - Προσπαθούμε να εξαλείφουμε και να αποτρέπουμε τις περιπτώσης μη-συμμόρφωσης. Διεξάγουμε ετήσιες αξιολογήσεις για τον εντοπισμό και την πρόληψη περιπτώσεων μη-συμμόρφωσης.

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

 • Ποικιλία - Όλες οι επιχειρήσεις έχουν ισότιμη πρόσβαση σε συμβάσεις και επιχειρηματικές ευκαιρίες.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

 • Ασφάλεια - Παρέχουμε προϊόντα που πληρούν όλα τα ισχύοντα πρότυπα ασφαλείας και ενημερώνουμε τους πελάτες μας σχετικά με τη σωστή χρήση αυτών των προϊόντων .

 • Σχεδιασμός με στόχο τη Βιωσιμότητα - Εφαρμόζουμε καινοτομίες στα προϊόντα, καθώς και πρακτικές σχεδίασης που στοχεύουν στη μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον.

Φιλοσοφία για την Ποιότητα

Η Πολιτική μας για την Ποιότητα:

 1. Απαιτεί από όλους τους εργαζόμενους να παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου που πληρούν σταθερά ή υπερβαίνουν τις προσδοκίες των πελατών και τους στόχους μας, εργαζόμενοι στο πλαίσιο του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητάς της εταιρίας μας σε συμφωνία με το πρότυπο ISO 9001.

 2. Απαιτεί πνεύμα συνεχούς βελτίωσης και ορθή εκτέλεση της εργασίας εξ' αρχής, παρέχοντας έγκαιρα ολοκληρωμένα προϊόντα και υπηρεσίες με τον πλέον αποδοτικό τρόπο.

Φιλοσοφία RCI

Σύμφωνα με τη Φιλοσοφία RCI της SNA Europe, κάθε διαδικασία μπορεί να βελτιώνεται συνεχώς, επιτυγχάνοντας παράλληλα τα παρακάτω επιθυμητά αποτελέσματα:

 • Παροχή ενός ασφαλούς και εργονομικά κατάλληλο περιβάλλοντος εργασίας στους συνεργάτες της SNA Europe.

 • Εξασφάλιση παραγωγής ποιοτικών προϊόντων που ικανοποιούν τους πελάτες μας.

 • Δημιουργία μιας ισορροπημένης και συνεχούς παραγωγικής ροής που ικανοποιεί τα αιτήματα παράδοσης των πελατών μας.

 • Βελτίωση της συνολικής αποδοτικότητας της SNA Europe, η οποία δημιουργεί ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

 • Επιδίωξη της τελειότητας.

Η Διοίκηση της SNA Europe έχει δεσμευτεί να καθοδηγεί ενεργά τις συνεχείς προσπάθειες βελτίωσης.  Διάβασε περισσότερα...

Σχέση με τους Προμηθευτές και Συμμόρφωση με τους Κανονισμούς

H SNA Εurope έχει θεσπίσει Πολιτικές Προμηθειών για να εκπληρώσει την κοινωνική της ευθύνη για διεξαγωγή δίκαιων και ισότιμων συναλλαγών σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Οι πολιτικές αυτές καλύπτουν θέματα που αφορούν τη νομική συμμόρφωση, τo σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την εργασία, την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον, θέματα όπως ο έλεγχος του κινδύνου από τις χημικές ουσίες και η ασφάλεια των πληροφοριών. H SNA Europe βελτιώνει συνεχώς την κοινωνική της υπευθυνότητα στις προμήθειες, εξασφαλίζοντας την κατανόηση και την υποστήριξη των προμηθευτών για τις πολιτικές της και δημιουργώντας ισχυρές συνεργασίες.

Η SNA Europe διεξάγει δίκαιες και αμερόληπτες συναλλαγές παρέχοντας ίσες ευκαιρίες σε όλους τους προμηθευτές (συμπεριλαμβανομένων των πιθανών υποψηφίων), σε συμφωνία με τις εσωτερικές διαδικασίες της. Η SNA Europe ξεκινά και συνεχίζει τις συναλλαγές με τους προμηθευτές της βάσει αναλυτικών κριτηρίων αξιολόγησης, τα οποία περιλαμβάνουν τη συμμόρφωση με τους νόμους και τους κοινωνικούς κανόνες, την προστασία του περιβάλλοντος, την κατάλληλη ασφάλεια των πληροφοριών, το σεβασμό στην πνευματική ιδιοκτησία, την ορθή και σταθερή εταιρική διοίκηση, την ανώτερη δυνατότητα τεχνολογικής εξέλιξης, τη σωστή τιμή και ποιότητα και τη δυνατότητα για σταθερό εφοδιασμό.

Η SNA Europe προσπαθεί να εξασφαλίζει τη σωστή τιμή και ποιότητα ώστε να εφοδιάζει τους πελάτες της σταθερά με βέλτιστα προϊόντα εξασφαλίζοντας πλήρη εμπιστοσύνη τους σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η SNA Europe δεν επιτρέπει στους εργαζομένους της να διατηρούν σχέσεις συμφέροντος με προμηθευτές της.

Οι Προμηθευτές που χρησιμοποιούν υπεργολάβους για την παροχή αγαθών και υπηρεσιών στην SNA Europe θα φέρουν επίσης την ευθύνη για τη συμμόρφωση του υπεργολάβου με τις πολιτικές μας. Διάβασε περισσότερα...

Κώδικας συμπεριφοράς και δεοντολογίας

Στην SNA Εurope τρέφουμε ιδιαίτερο σεβασμό για τα υψηλά δεοντολογικά πρότυπα, παρακινούμενοι κυρίως από την Ακεραιότητα και τις Αρχές μας. Αυτές οι λέξεις ορίζουν ποιοι είμαστε και πώς λειτουργούμε. Παραμένουμε πιστοί στις αξίες μας, τόσο ως άτομα όσο και ως εταιρεία, οπουδήποτε και  αν δραστηριοποιούμαστε στον κόσμο. Το να ενεργούμε με ακεραιότητα και να αποδίδουμε σύμφωνα με τα πιο αυστηρά δεοντολογικά πρότυπα σε ότι και αν κάνουμε απαιτεί θέληση. Κάνουμε επιλογές κάθε μέρα και οι περισσότερες από αυτές είναι εύκολες. Ωστόσο, για περισσότερο περίπλοκες καταστάσεις, διαθέτουμε κατευθυντήριες γραμμές, καθώς και ένα πλαίσιο για το πώς να διεξάγουμε την επιχειρηματική μας δραστηριότητα σε ένα απαιτητικό περιβάλλον. Καθώς ανήκουμε στην Snap-on Inc., ακολουθούμε τον Κώδικα Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς που είναι διαθέσιμος στην Κινέζικη, στην Ολλανδική, στην Αγγλική, στη Γαλλική, στη Γερμανική, στην Ιταλική, στην Ιαπωνική, στην Πορτογαλική, στην Ισπανική, στη Σουηδική και στη Ρώσικη γλώσσα.

https://www1.snapon.com/corporate/codeofconduct.nws

Ο Κώδικας Συμπεριφοράς καλύπτει τις πιο σημαντικές πτυχές της εργασίας και παρέχει στoυς Συνεργάτες της SNA Europe καθοδήγηση για τη διατηρήση της εξαιρετικής φήμης της Εταιρείας μας. Διάβασε περισσότερα...